Vragen Van Raan over niet-nood­za­ke­lijke Wnb-vergun­ningen en miljoenen SDE+ subsidie die op de plank blijven liggen


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Wnb vergunningen die niet noodzakelijk zijn voor het aanvragen van SDE+ subsidies waardoor miljoenen euro’s subsidie op de plank blijven liggen.

 1. Klopt het dat op dit moment, qua vergunningen, alleen een Wabo vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) nodig is voor het aanvragen van een SDE+ subsidie?
 2. Klopt het dat een Wnb vergunning (Wet Natuurbescherming) op dit moment niet noodzakelijk is voor het aanvragen van een SDE+ subsidie?
 3. Klopt het dat de RVO vereist dat een project moet voldoen aan de volledigheidseisen om in aanmerking te komen voor een SDE+ subsidie?
 4. Kunt u aangeven waarom voor biomassaprojecten een Wnb vergunning niet is opgenomen in de lijst van eisen?
 5. Kunt u aangeven waarom er geen koppeling bestaat tussen de Wnb vergunning en de SDE+ aanvraag?
 6. Heeft het ministerie richting gegeven aan de wijze waarop de RVO uitvoering geeft aan de SDE+ subsidieverstrekking? Zo ja, kunt u die instructie of richtlijn aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
 7. Klopt het dat er nu SDE+ gelden gereserveerd staan voor biomassa projecten die wegens het ontbreken van een Wnb vergunning niet gerealiseerd kunnen worden?
 8. Klopt het dat die gelden voor minimaal 4 jaar vaststaan?
 9. Klopt het dat daarmee geld op de plank ligt dat ook ingezet had kunnen worden voor andere projecten voor duurzame energie opwek zoals wind en zon?
 10. Kunt u aangeven voor hoeveel projecten er momenteel sprake is van bovengenoemde situatie?
 11. Kunt u aangeven hoeveel geld er daarmee ‘op de plank blijft liggen’?
 12. Bent u bereid om voor toekenning van een SDE+(+) subsidie voortaan verplicht te stellen dat zowel de Wabo als de Wnb vergunning onherroepelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u aangeven waarop de vergunningsvrijstelling voor biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 MW in het Besluit Omgevingsrecht gebaseerd is?
 14. Zijn biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 MW wel vergunningsplichtig onder de Wnb? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 16 mrt. 2020

1

Klopt het dat op dit moment, qua vergunningen, alleen een vergunning Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) nodig is voor het aanvragen van een SDE+-subsidie? Klopt het dat een Wnb-vergunning op dit moment niet noodzakelijk is voor het aanvragen van een SDE+-subsidie?

Antwoord

In de regelgeving met betrekking tot de SDE+ wordt vereist dat bij de aanvraag voor een SDE-subsidie de vergunningen worden overgelegd die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de productie-installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Deze documenten worden gevraagd om zekerheid te hebben over de tijdige realisatie van een project. Per categorie installaties vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de vergunningen op die cruciaal worden geacht voor de tijdige realisatie van deze installatie. In veel gevallen betreft dit een vergunning in het kader van de Wabo (Omgevingsvergunning) en voor sommige categorieën worden middels het formulier ook andere vergunningen opgevraagd.

Op dit moment is een Wnb-vergunning of ontheffing geen verplichte bijlage bij een SDE+-subsidieaanvraag. Vaak is de Wnb ontheffing of vergunning wel meegenomen in de procedure van de Wabo en is het project daarmee wel reeds vergund op grond van de Wnb.

2

Klopt het dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vereist dat een project moet voldoen aan de volledigheidseisen om in aanmerking te komen voor een SDE+-subsidie?

Antwoord

Een aanvraag wordt inderdaad alleen in aanmerking genomen indien deze volledig is. Van een volledige aanvraag is sprake indien alle door RVO.nl verlangde gegevens en documenten zijn overgelegd.

3

Kunt u aangeven waarom voor biomassaprojecten een Wnb-vergunning niet is opgenomen in de lijst van eisen?

4

Kunt u aangeven waarom er geen koppeling bestaat tussen de Wnb-vergunning en de SDE+-aanvraag?

Antwoord vraag 3 en 4

In het verleden bleek de Wnb-vergunning in de regel geen grote belemmering voor tijdige realisatie van een project. Vandaar dat deze voor geen enkele categorie binnen de SDE+ is opgenomen als een aparte vergunning die vereist is bij de aanvraag.

5

Heeft u richting gegeven aan de wijze waarop de RVO uitvoering geeft aan de SDE+-subsidieverstrekking? Zo ja, kunt u die instructie of richtlijn aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ik heb geen richting gegeven aan het al dan niet opnemen van de Wnb-vergunning als een vereiste vergunning in de SDE+ 2019.

6

Klopt het dat er nu SDE+-gelden gereserveerd staan voor biomassaprojecten die wegens het ontbreken van een Wnb-vergunning niet gerealiseerd kunnen worden?

Antwoord

Ja, op dit moment ondervinden diverse SDE-projecten vertraging van het niet of later verkrijgen van de benodigde Wnb-vergunning. Naast sommige biomassaprojecten kan het ook gaan om zon, wind of geothermieprojecten.

7

Klopt het dat die gelden voor minimaal vier jaar vaststaan?

Antwoord

Nee. Biomassaprojecten hebben in de regel een realisatietermijn van vier jaar. Hier wordt budget voor gereserveerd. Zodra zeker is dat een project niet gerealiseerd kan worden wordt de beschikking ingetrokken en valt het bijbehorende budget vrij. Dit gebeurt dus niet enkel pas na 4 jaar.

8

Klopt het dat daarmee geld op de plank ligt dat ook ingezet had kunnen worden voor andere projecten voor duurzame energie opwekking, zoals wind en zon?

Antwoord

Nee. Bij het beschikbaar stellen van budget wordt rekening gehouden dat een deel van de projecten uiteindelijk niet gerealiseerd wordt. Overigens geldt voor sommige wind- of zonprojecten ook dat een Wnb-vergunning noodzakelijk en knellend kan zijn.

9

Kunt u aangeven voor hoeveel projecten er momenteel sprake is van bovengenoemde situatie?

10

Kunt u aangeven hoeveel geld er daarmee op de plank blijft liggen?

Antwoord vraag 9 en 10

Ik heb op dit moment geen inzicht in alle projecten waarvoor de Wnb-vergunning knellend is voor realisatie en dus ook niet hoeveel verplichtingenbudget hiermee gemoeid gaat. Dit komt doordat dit sterk afhankelijk is van diverse factoren zoals project en locatie specifieke kenmerken en provinciaal beleid voor de afgifte van vergunningen. Het is ook niet goed voorspelbaar op welke termijn vergunningverlening op gang komt en hoe zich dat verhoudt tot de resterende realisatietermijn van alle projecten in beheer.

11

Bent u bereid om voor toekenning van een SDE+(+)-subsidie voortaan verplicht te stellen dat zowel de Wabo- als de Wnb-vergunning onherroepelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De aanwezigheid van een Wnb-vergunning is een steeds belangrijkere voorwaarde geworden voor de tijdige realisatie van een hernieuwbare energieproject. Vandaar dat ik voornemens ben met ingang van de SDE++ dit najaar een Wnb-vergunning als verplichte bijlage bij een aanvraag op te nemen voor bepaalde categorieën, behalve daar waar dit leidt tot grote barrières in de voorbereiding van projecten. Ik wil niet zover gaan dat ik onherroepelijke vergunningen vereis. Dit zou ervoor zorgen dat projecten meer voorbereidingskosten moeten maken voor hun SDE-aanvraag en daarmee een belemmering zijn voor met name kleinere partijen.

12

Kunt u aangeven waarop de vergunningsvrijstelling voor biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 megawatt (MW) in het Besluit Omgevingsrecht gebaseerd is?

Antwoord

Om de beoogde inzet van biomassa te stimuleren en administratieve lasten voor het verkrijgen van een vergunning te verminderen is in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Staatsblad 2012, 558) ervoor gekozen om biomassacentrales met 15 megawatt of minder uit te zonderen van een vergunningsplicht.

13

Zijn biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 MW wel vergunningsplichtig onder de Wnb? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De beoordeling of een biomassacentrale kleiner dan 15 MW vergunningsplichtig is onder de Wnb wordt gemaakt door de provincie. Of een project kleiner dan 15 MW een Wnb vergunning nodig heeft, hangt af van de specifieke projectkenmerken, waaronder de afstand tot Natura 2000-gebieden.

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over de schadelijke effecten van SDHI-pesticiden op planten, dieren en mensen

Lees verder

Vragen Van Esch over de Zembla uitzending van 6 februari en het bericht “Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na bemoeienis ex-minister Halbe Zijlstra”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer