Vragen Wassenberg over de jacht op wilde zwijnen zonder deug­de­lijke schiet­vaar­dig­heids­toets


Indiendatum: 7 dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

 1. Kent u het bericht “Provincies openen jacht op wilde zwijnen”? [1]
 2. Klopt het dat de jacht op wilde zwijnen dit jaar sterk is toegenomen?
 3. Hoeveel wilde zwijnen zijn er dit jaar al geschoten?
 4. Klopt het dat het zwart wildbrevet (bewijs van schietvaardigheid) is afgeschaft na afschaffing van de drijfjacht op wilde zwijnen?
 5. Hoe is nu geborgd dat jagers bekwaam en effectief op bewegende en vluchtende dieren, zoals zwijnen, kunnen schieten zonder dat de dieren gewond weg kunnen vluchten na te zijn aangeschoten? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
 6. Hoe vaak moeten jagers in het algemeen en jagers op grote hoefdieren in het bijzonder hun trefzekerheid aantonen of zich laten hertesten op hun trefzekerheid? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
 7. Beaamt de minister dat vluchtende dieren die bejaagd worden, niet zouden mogen lijden door de onkunde van een jager, zowel uit ethische overwegingen als ook op basis van artikel 3.24 lid 3 van de Wet Natuurbescherming? [2]
 8. Zo ja, hoe kunt u garanderen dat vluchtende en bewegende dieren niet lijden vanwege kennelijke onbekwaamheid van een jager bij gebreke van een deugdelijke schietvaardigheidstoets?

[1] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Achtergrond/2020/10/Provincies-openen-de-jacht-op-wilde-zwijnen-663198E/#:~:text=In%20Noord%2DBrabant%2C%20Overijssel%2C,drie%20leefgebieden%20geldt%20het%20nulstandbeleid

[2] “Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier.”

Indiendatum: 7 dec. 2020
Antwoorddatum: 22 jan. 2021

1
Kent u het bericht 'Provincies openen jacht op wilde zwijnen'?

Antwoord

Ja.

2

Klopt het dat de jacht op wilde zwijnen dit jaar sterk is toegenomen?

Antwoord

Nee, dit klopt niet. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen heeft in 2020 minder afschot van wilde zwijnen uit oogpunt van schadebestrijding en populatiebeheer plaatsgehad dan in voorgaande jaren. Jacht op wilde zwijnen is in ons land niet toegestaan.

3
Hoeveel wilde zwijnen zijn er dit jaar al geschoten?

Antwoord

Afschot van wilde zwijnen vindt plaatst in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Van de in die provincies werkzame faunabeheereenheden zijn de volgende afschotcijfers over 2020 ontvangen:

 • Overijssel: 52 (peildatum 8 december)
 • Gelderland: 4200 (peildatum 8 december)
 • Noord-Brabant: 771 (peildatum 10 december)
 • Limburg: 892 (peildatum 20 november)

4

Klopt het dat het zwart wildbrevet (bewijs van schietvaardigheid) is afgeschaft na afschaffing van de drijfjacht op wilde zwijnen?

Antwoord
Ja.

5
Hoe is nu geborgd dat jagers bekwaam en effectief op bewegende en vluchtende dieren, zoals zwijnen, kunnen schieten zonder dat de dieren gewond weg kunnen vluchten na te zijn aangeschoten? Hoe is dit juridisch vastgelegd?

Antwoord

Op grond van artikel 3.24, eerste lid, van de Wet natuurbescherming moet eenieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomen dat het dier onnodig lijdt. Om deze reden wordt er niet op bewegende en vluchtende dieren wordt geschoten. Het overgrote deel van het afschot van wilde zwijnen vindt plaats vanaf de hoogzit op stilstaande dieren. Afschot vanaf de grond komt enkel voor bij de beperkte bewegingsjacht, ook wel drukjacht genoemd. Dit kan alleen indien de provincie een ontheffing hiervoor heeft afgegeven (zie artikel 3.33 eerste en tweede lid van de Wet natuurbescherming). Bij deze vorm van schadebestrijding, die overigens maar sporadisch plaats vindt, wordt niet op bewegende dieren geschoten.

6
Hoe vaak moeten jagers in het algemeen en jagers op grote hoefdieren in het bijzonder hun trefzekerheid aantonen of zich laten hertesten op hun trefzekerheid? Hoe is dit juridisch vastgelegd?

Antwoord

De wettelijke eisen voor de opleiding van de jager liggen vast in de Wet natuurbescherming, artikel 3.28, tweede lid, onderdeel a, en zijn verder ingevuld in het besluit Natuurbescherming Artikel 3.18 (e.v.).

Hertesten zijn niet juridisch voorgeschreven. Deze worden door de beheerders van de leefgebieden vaak wel verplicht opgelegd aan de bij hun in dienst zijnde medewerkers belast met afschot in kader van schadebestrijding en populatiebeheer.

7
Beaamt u dat vluchtende dieren die bejaagd worden niet zouden mogen lijden door de onkunde van een jager, zowel uit ethische overwegingen als op basis van artikel 3.24 lid 3 van de Wet natuurbescherming? Zo ja, hoe kunt u garanderen dat vluchtende en bewegende dieren niet lijden vanwege kennelijke onbekwaamheid van een jager bij gebreke van een deugdelijke schietvaardigheidstoets?[1]

Antwoord

Op bewegende en vluchtende dieren wordt niet geschoten, zie ook antwoord op vraag 5. Daarnaast werken de jagers met zogeheten weidelijkheidsregels. Daarin is vastgelegd dat een jager respectvol met dieren omgaat en onnodig lijden voorkomt, met de middelen die hem wettelijk ter beschikking staan.


[1] “Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier”

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het geringe animo voor de subsidieregeling voor een wolfwerend raster

Lees verder

Schriftelijke vragen over het artikel ‘Stukken bos kaalgekapt in Estland voor Nederlandse biomassacentrales’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer