Vragen Van Esch over het handhaven van de aange­paste maxi­mum­snelheid op snelwegen


Indiendatum: 6 aug. 2020

Schriftelijke vragen van het lid van Esch aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het handhaven van de aangepaste maximumsnelheid op snelwegen

 1. Kunt u aangeven in welke mate de maximumsnelheid op de snelweg overdag het afgelopen halfjaar werd nageleefd?
 2. Is er gedurende het afgelopen half jaar iets veranderend in de mate waarin de maximumsnelheid wordt nageleefd?
 3. Klopt het dat de snelheidslimiet op de snelweg overdag steeds vaker overschreden wordt? Zo ja, in welke mate? Zo nee, waaruit blijkt dat?
 4. Deelt u de mening dat het voor de verkeersveiligheid, de leefomgeving en het inboeken van de ‘stikstofwinst’ uit de snelheidsmaatregel van belang is dat de maximumsnelheid goed nageleefd wordt? Hoe zorgt u voor maximale naleving van de regels?
 5. Zijn er het afgelopen jaar veranderingen doorgevoerd in de controles of het beleid omtrent controles op de maximumsnelheid op snelwegen? Zo ja, welke?
 6. Kunt u zich herinneren dat de politie in november 2019 aangaf niet extra te gaan controleren op de maximumsnelheid omdat ze daar de middelen niet voor hadden? Hebt u bij de politie navraag gedaan of extra controles en extra middelen noodzakelijk of gewenst waren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaf de politie toen aan?
 7. Kunt u zich herinneren dat u in november 2019 aangaf nog terug te komen op de invulling van mogelijke extra handhaving?1 Bent u daarop teruggekomen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bereid extra te gaan handhaven op de 100 km/u? Zo nee, waarom niet?
 9. Klopt het dat de berekende stikstofreductie minder groot is dan aangenomen wanneer de maximumsnelheid wel verlaagd is maar de nieuwe limiet veel vaker overschreden wordt?
 10. Wordt de daadwerkelijke of de verwachte stikstofreductie van de snelheidsverlaging ingeboekt in het stikstofregistratiesysteem?
 11. In het geval dat de daadwerkelijke stikstofreductie lager is dan verwacht, welke implicaties heeft dat dan voor (de juridische houdbaarheid van) uw (MIRT) bouwplannen?