Vragen Wassenberg en Vestering over het delen van rapporten over de staat van de haas en het konijn met jagers en provincies voordat ze met de Kamer zijn gedeeld


Indiendatum: apr. 2022

Vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het delen van rapporten over de staat van de haas en het konijn met jagers en provincies voordat ze met de Kamer zijn gedeeld

 1. Wat vindt u ervan dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV (‘de belangenbehartiger van jagers’) op haar site uitgebreid schrijft over de rapporten over de instandhouding van de soorten, die door u nog niet met de Tweede Kamer zijn gedeeld? [1]
 2. Waarom heeft u deze rapporten met de Jagersvereniging gedeeld, nog voordat de Tweede Kamer de stukken ontving? Hoe rijmt u deze informatievoorziening aan de jagers, zonder dat de Kamer is geïnformeerd, met artikel 68 van de Grondwet?
 3. Wat vindt u ervan dat de KNJV op haar site schreef de rapporten op 4 april 2022 te hebben ontvangen, om vervolgens te schrijven grote vraagtekens te hebben op statistisch, ecologisch en wetenschappelijk vlak? [2]
 4. Is het waar dat er meerdere gesprekken plaatsgevonden hebben en plaatsvinden tussen KNJV en het ministerie, zoals de website van de KNJV meldt? Zo ja, kunt u alle gespreksverslagen tussen het ministerie en KNJV delen met de Kamer en aangeven of er ook soortgelijke gesprekken hebben plaatsgevonden met andere belangenorganisaties en kunt u ook daarvan de gespreksverslagen delen?
 5. Deelt u de mening dat er geen enkele aanleiding is tot een voorkeursbehandeling van de KNJV ten opzichte van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met dierenbescherming, natuurbescherming in relatie tot faunabeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke andere organisaties heeft u gesproken over dit dossier?
 6. Is het waar dat de conclusie van het rapport is dat niet alleen de haas en konijn, maar ook de wilde eend, houtduif en fazant onder druk staan en bejaging niet zouden kunnen verdragen, zoals op de website van de KNJV gesuggereerd wordt?
 7. Is het waar dat u het voornemen heeft de jacht voor slechts één jachtseizoen te sluiten, zoals de KNJV op haar website suggereert? Zo ja, hoe komt de KNJV aan dergelijke (voor)informatie? Zo nee, bent u bereid de KNJV aan te spreken op het verspreiden van onjuiste informatie?
 8. Erkent u dat volgens artikel 3.22 lid 5 van de Wet Natuurbescherming [3] de jacht op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is niet geopend mag worden? Zo nee, waarom niet? Deelt u de opvatting dat wanneer uit de rapporten blijkt dat vrij bejaagbare diersoorten zich in een ongunstige of slechte staat van instandhouding bevinden, dit aanleiding zou moeten zijn om die vrije bejaagbaarheid voor langere tijd te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het waar dat er een proces is uitgestippeld voor de behandeling van het onderzoek m.b.t. de wildlijst, het komen tot een besluit daarover en de afkondiging daarvan in de eerste twee kwartalen van 2022? Zo ja, hoe komt de KNJV aan die informatie en bent u bereid die ook met de Kamer te delen? Is het proces ook met andere belangenorganisaties besproken? Zo nee, waarom niet?
 10. Is het waar dat u niet de mogelijkheid heeft de wildlijst te schrappen of die terug te brengen tot nul vrij bejaagbare dieren, zoals gemeld op de website van de KNJV? Zo ja, waarom zou u de wildlijst niet kunnen inperken? Zo nee, deelt u de mening dat de schadelijke suggestie over de onmacht van de minister de KNJV zou moeten diskwalificeren als bevoordeelde gesprekspartner met de mogelijkheid tot het ontvangen van voorinformatie vanuit het ministerie?
 11. Hoe kan het dat de KNJV op haar website stelt dat u voornemens bent een oplossingsrichting te presenteren aan de Kamer, maar niet voornemens bent een wetswijziging voor te bereiden met betrekking tot de wildlijst? Hoe komt de KNJV aan deze informatie? Is deze informatie juist? Zo nee, wat bent u voornemens te doen?
 12. Kunt u aangeven of er enig verband bestaat tussen de recente overstap van KNJV-medewerkers naar het ministerie van LNV en de kennelijke informatievoorsprong van de KNJV op andere belangenorganisaties?
 13. Hoeveel van dergelijke nieuwe aanstellingen bij LNV van ex-medewerkers van de KNJV hebben in de afgelopen twee jaar plaatsgevonden?
 14. Wat vindt u ervan dat dat de KNJV de aan haar verstrekte voorinformatie gebruikt om het WEnR-onderzoek te laten analyseren op juistheid en zich voorbereid op mogelijke juridische stappen, zoals de KNJV op haar website meldt? Waarom heeft u besloten slechts één speler in het maatschappelijk krachtenveld en kennelijk een opponent in een juridische procedure voorinformatie te verschaffen, zelfs vóór de Kamer geïnformeerd is?

[1] https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/qa-dossier-wildlijst/

[2] Citaat uit een inmiddels verwijderde passage op de website, zie bijgesloten screenshot.

[3] Artikel 3.22 lid 5 Wet natuurbescherming – “De jacht wordt niet geopend op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is”