Vragen Wassenberg en Van Raan over zand­sup­pletie bij gaswinning onder het UNESCO Werel­derfgoed


Indiendatum: 2 feb. 2022

Vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de staatssecretaris van Mijnbouw over zandsuppletie bij gaswinning onder het UNESCO Werelderfgoed

  1. Kent u het bericht ‘Waddenvereniging vertrouwt kabinet niet en schakelt hulp in van Unesco’? [1]
  2. Is UNESCO ervan op de hoogte dat bodemdaling door bestaande en nieuwe gas- en zoutwinning in en onder het Werelderfgoed met zandsuppletie vanuit de Noordzee mag worden gecompenseerd?
  3. In welke brief en in welke passage of zin heeft het kabinet UNESCO ervan op de hoogte gebracht dat bodemdaling door gas- en zoutwinning in en onder het Werelderfgoed met zandsuppletie mag en wordt gecompenseerd?
  4. Wat is het oordeel van UNESCO over de inzet van zandsuppletie om bodemdaling door gas-en zoutwinning te compenseren? Kunt u aangeven in welke brief en passage of zin dit staat? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om, indien UNESCO nog geen oordeel heeft gegeven over de inzet van zandsuppletie bij bodemdaling door gas- en zoutwinning in en onder het Werelderfgoed, naar hun oordeel hieromtrent te informeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe beoordeelt u de toezegging van Nederland, Duitsland en Denemarken dat bij toekenning van de titel ‘werelderfgoed’ negatieve invloeden op de kernwaarden van het erfgoed worden zullen worden geminimaliseerd?
  7. Deelt u de mening van het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs dat het hierbij gaat om het vermijden en niet het verzachten van negatieve invloeden?
  8. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat het zandsuppletie een verzachtende maatregel is om schade aan de natuur van de Waddenzee te mitigeren? Zo nee, waarom niet en op welke bronnen baseert u zich?
  9. Is er een plan, wanneer Unesco daadwerkelijk de Wadden van de lijst haalt en kunt u bij benadering aangeven wat de schade van deze actie zal zijn (in materiële en/of immateriële zin)?
  10. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het tweeminutendebat Wadden?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waddenvereniging-vertrouwt-kabinet-niet-en-schakelt-hulp-in-van-unesco~bc9c3275/