Vragen Wassenberg en Teunissen over het toekennen van een groot bedrag aan NOW-steun aan een meermaals veroor­deeld bedrijf, dat weigert dwang­sommen te betalen


Indiendatum: 8 feb. 2022

Vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toekennen van een groot bedrag aan NOW-steun aan een meermaals veroordeeld bedrijf, dat weigert dwangsommen te betalen.

  1. Is het u bekend dat het bedrijf Bert’s Animal Verhuur €40.000 aan dwangsommen moet betalen? Is het u ook bekend dat het bedrijf al eerder €100.000 aan dwangsommen opgelegd heeft gekregen van de gemeente West Maas en Waal? [1], [2], [3]
  2. Is het juist dat Bert’s Animal Verhuur in totaal €154.875 aan NOW-steun heeft ontvangen? [4]
  3. Heeft dit bedrijf gebruik gemaakt van andere Corona-steunregelingen?
  4. Begrijpt u de ophef die ontstaat als er een groot bedrag aan NOW-steun gaat naar een bedrijf dat eerder is stilgelegd door de rechter wegens malversaties, waaraan verschillende dwangsommen zijn opgelegd en dat systematisch de wet overtreedt als het om dierenwelzijn gaat?
  5. Kunt u toelichten hoe het kan dat een bedrijf dat illegaal dieren verhuurt een erkend leerbedrijf is? [5]
  6. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds een rendier illegaal te huur wordt aangeboden op de site van Bert’s Animal Verhuur, terwijl deze illegale verhuur door uw ambtsvoorganger al in 2019 gesignaleerd is? Waarom is hier niet op gehandhaafd, aangezien dit een overtreding van bijlage IV is van het Besluit houders van dieren? [6], [7]
  7. Hoe vaak heeft de NVWA de afgelopen vijf jaar handhavend opgetreden tegen Bert’s Animal Verhuur?


[1] www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/dierenverhuurder-bert-roelofs-uit-appeltern-moet-dwangsommen-van-40-000-euro-betalen-vindt-de-rechter~ada11ca8/

[2] https://www.gld.nl/nieuws/2432...

[3] www.animalstoday.nl/karens-blog-now-firmas-list-en-bedrog/

[4] https://now-inzichtelijk.nl/

[5] https://stagemarkt.nl/bedrijven/profiel/bert-s-animal-verhuur/profiel-7c32a727-74a8-41cf-b7dd-d6e658b933d8

[6] https://www.animalverhuur.nl/dieren/rendieren/

[7] Kamerstuknummer 2019D20632, Antwoord 9: “Een dierenverhuurbedrijf valt onder het verbod en mag dus uitsluitend zoogdieren verhuren die op bijlage IV bij het Besluit houders van dieren worden genoemd. Daarnaast is dit toegestaan met diersoorten uit andere dierklassen, zoals vogels en reptielen. Dit betekent dat het dierenbedrijf het bij dit bedrijf aangetroffen rendier niet mag verhuren.

Indiendatum: 8 feb. 2022
Antwoorddatum: 1 apr. 2022

Vraag 1

Is het u bekend dat het bedrijf Bert’s Animal Verhuur €40.000 aan dwangsommen moet betalen? Is het u ook bekend dat het bedrijf al eerder €100.000 aan dwangsommen opgelegd heeft gekregen van de gemeente West Maas en Waal? 1) 2) 3)

Antwoord op vraag 1

Het is mij bekend dat er door de Inspectie lasten onder dwangsom zijn opgelegd.

Vraag 2

Is het juist dat Bert’s Animal Verhuur in totaal €154.875 aan tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-steun heeft ontvangen? 4)

Antwoord op vraag 2

Gebaseerd op de door UWV gepubliceerde gegevens in de NOW-registers heeft Bert’s Animal Verhuur tot en met de NOW 4 cumulatief 170.646 euro aan NOW-subsidie ontvangen. Dit bedrag betreft een voorschot op basis van verwacht omzetverlies, de definitieve afrekening van de subsidie volgt na vaststelling van het daadwerkelijke omzetverlies. Eventueel aangevraagde subsidies voor de NOW5 en NOW6 zijn (nog) niet bekend.

Vraag 3

Heeft dit bedrijf gebruik gemaakt van andere coronasteunregelingen?

Antwoord op vraag 3

Zoals gemeld in het openbare register van de TVL heeft dit bedrijf een TVL-subsidie ontvangen. Tot en met Q3 2021 zijn in dit register ondernemers opgenomen die meer dan €100.000 TVL-subsidie hebben ontvangen, vanaf Q4 2021 is deze ondergrens losgelaten. Voor Bert’s Animal Verhuur staat een cumulatief bedrag vermeld van €164.071. Ook hier geldt dat de in de registers vermelde bedragen de uitgekeerde voorschotten betreft, niet de hoogte van definitieve subsidieverstrekking.

Vraag 4

Begrijpt u de ophef die ontstaat als er een groot bedrag aan NOW-steun gaat naar een bedrijf dat eerder is stilgelegd door de rechter wegens malversaties, waaraan verschillende dwangsommen zijn opgelegd en dat systematisch de wet overtreedt als het om dierenwelzijn gaat?

Antwoord op vraag 4

Ja, die ophef begrijp ik. In het geval van misstanden kent ons land gelukkig goede wet- en regelgeving om hier adequaat naar te handelen. Specifiek voor de NOW geldt dat het een snel opgezette regeling in crisistijd betreft die grofmazig is, om de uitvoering ervan mogelijk te houden. Er is daarom maar een beperkt aantal voorwaarden opgenomen waaraan wordt getoetst. Dierenwelzijn is geen onderdeel van deze voorwaarden. Dat betekent dat als deze werkgever voldoet aan de aan de NOW-subsidie gestelde voorwaarden, hij aanspraak mag maken op deze subsidie om de lonen door te betalen en de verstrekking hiervan dus niet onrechtmatig is. Nadat het bedrijf de definitieve vaststelling van de subsidie heeft aangevraagd, zal worden beoordeeld of aan deze voorwaarden is voldaan.

Vraag 5

Kunt u toelichten hoe het kan dat een bedrijf dat illegaal dieren verhuurt een erkend leerbedrijf is?

Antwoord op vraag 5

Mbo-studenten lopen stage bij een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Bedrijven kunnen een erkend leerbedrijf worden wanneer zij voldoen aan de voorwaarden uit het erkenningsreglement van SBB. Zij moeten daarvoor kunnen aantonen dat ze voldoende bij de mbo-opleiding passende werkzaamheden verrichten, voldoende kwalitatieve begeleiding kunnen bieden en dat de stageplek (sociaal) veilig is voor de student. Op basis van deze criteria is Bert’s Animal Verhuur erkend als leerbedrijf voor vier mbo-opleidingen: bedrijfsleider dierverzorging, medewerker dierverzorging, medewerker veehouderij en vakbekwaam medewerker dierverzorging. Naar aanleiding van signalen over overtredingen van het bestemmingsplan van de gemeente houdt SBB extra goed vinger aan de pols of het leerbedrijf aan de voorwaarden voor erkenning kan blijven voldoen. Op basis van gegevens van SBB en DUO is bekend dat er op dit moment geen studenten stagelopen bij Bert’s Animal Verhuur.

Vraag 6

Hoe is het mogelijk dat er nog steeds een rendier illegaal te huur wordt aangeboden op de site van Bert’s Animal Verhuur, terwijl deze illegale verhuur door uw ambtsvoorganger al in 2019 gesignaleerd is? Waarom is hier niet op gehandhaafd, aangezien dit een overtreding van bijlage IV is van het Besluit houders van dieren? 6) 7)

Antwoord op vraag 6

Tijdens een recente inspectie is vastgesteld dat er geen rendieren meer op het bedrijf aanwezig zijn. Deze zijn al enige tijd geleden verkocht en worden dus ook niet meer voor de verhuur aangeboden.

Vraag 7

Hoe vaak heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de afgelopen vijf jaar handhavend opgetreden tegen Bert’s Animal Verhuur?

Antwoord op vraag 7

In 2017 heeft de NVWA 3 maal handhavend opgetreden na constatering van dierwelzijnsovertredingen. In 2018 gebeurde dit twee keer, en in 2019 ook twee keer. In 2020 is eenmaal handhavend opgetreden. In alle gevallen ging het om overtredingen met betrekking tot dierwelzijn. Uiteindelijk heeft dit in 2021 geleid tot het onder verscherpt toezicht plaatsen van dit bedrijf.

1) De Gelderlander, 19 januari 2022, 'Dierenverhuurder Bert Roelofs uit Appeltern moet dwangsommen van 40.000 euro betalen, vindt de rechter' (www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/dierenverhuurder-bert-roelofs-uit-appeltern-moet-dwangsommenvan-40-000-euro-betalen-vindt-de-rechter~ada11ca8/)

2) Omroep Gelderland, 17 december 2019, 'Einde dreigt voor verhuurder van kamelen, flamingo's en vogelspinnen' (www.gld.nl/nieuws/2432895/einde-dreigt-voor-verhuurder-van-kamelen-flamingos-en-vogelspinnen)

3) Animals Today, 2 februari 2022, 'Karen’s blog: NOW voor de firma’s list en bedrog' (www.animalstoday.nl/karens-blog-now-firmas-list-en-bedrog/)

4) NOW-inzichtelijk.nl (https://now-inzichtelijk.nl/)

5) Stagemarkt.nl, 'Bert's Animal Verhuur - profiel' (https://stagemarkt.nl/bedrijven/profiel/bert-s-animal-verhuur/profiel-7c32a727-74a8-41cf-b7ddd6e658b933d8)

6) Animalverhuur.nl, 'Rendieren' (https://www.animalverhuur.nl/dieren/rendieren/)

7) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2735, antwoord 9: “Een dierenverhuurbedrijf valt onder het verbod en mag dus uitsluitend zoogdieren verhuren die op bijlage IV bij het Besluit houders van dieren worden genoemd. Daarnaast is dit toegestaan met diersoorten uit andere dierklassen, zoals vogels en reptielen. Dit betekent dat het dierenbedrijf het bij dit bedrijf aangetroffen rendier niet mag verhuren.