Vragen Wassenberg en Sneller over de subsi­die­aan­vraag van de Koning voor het beheer van het Kroon­domein Het Loo


Indiendatum: 12 nov. 2021

Vragen van de leden Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Sneller (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de subsidieaanvraag van de Koning voor het beheer van het Kroondomein Het Loo.

 1. Kent u het bericht ‘Koning vraagt opnieuw subsidie aan voor Kroondomein Het Loo’? [1]
 2. Hebt u er kennis van genomen dat de Koning benadrukte dat er vier categorieën subsidies zijn, waarvan er maar één openstelling als voorwaarde heeft, en dat de Koning daarover zei: "Het is een hele legpuzzel. We zijn nog aan het kijken hoe dit het best opgelost kan worden"?
 3. Kunt u aangeven welke vier categorieën subsidies dit zijn en welke voorwaarden voor elke subsidie geldt?
 4. Deelt u de opvatting dat deze ‘legpuzzel’ niet mag leiden tot een sluiproute om de openstellingsvoorwaarde voor Kroondomein Het Loo te omzeilen?
 5. Kunt u, zodra de aanvraag binnen is, aangeven welke subsidie(s) de Koning heeft aangevraagd voor welke gedeelten van Kroondomein Het Loo en voor hoeveel hectare?
 6. Is het juist dat niet de Koning, maar de Staat grondeigenaar is van Kroondomein Het Loo? Zo ja, op basis van welke wet of regeling kan de Koning subsidie aanvragen voor het beheer van het Kroondomein dat niet zijn eigendom? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u zich herinneren dat u hebt geschreven dat de aanvrager zich met het aanvragen van de natuursubsidie verplicht de subsidiabele terreinen 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang open te stellen? [2]
 8. Welke terreinen zijn volgens het Natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland uitgezonderd van de openstellingsplicht en op basis waarvan?
 9. Geldt deze uitzondering voor alle grondeigenaren en erfpachters?
 10. Kunt u zich herinneren dat de Koning afgelopen zomer stelde: “Ik wil dat Het Loo precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland. (…) Gelijke monniken, gelijke kappen”?
 11. Deelt u het standpunt dat uit die uitspraak volgt dat er geen uitzondering gemaakt wordt op de voorwaarde dat bij het toekennen van de natuursubsidie het landgoed 358 dagen per jaar geopend in voor het publiek?
 12. Bent u bereid de Kamer te informeren over de aangevraagde subsidie voor Kroondomein Het Loo, zodra de aanvraag binnen is en ruim voordat u een besluit neemt over de subsidieverlening?

[1] https://nos.nl/artikel/2405248-koning-vraagt-opnieuw-subsidie-aan-voor-kroondomein-het-loo

[2] Brief d.d. 8 september 2021, kenmerk DGNVLG / 21159250

Indiendatum: 12 nov. 2021
Antwoorddatum: 30 nov. 2021

1

Kent u het bericht ‘Koning vraagt opnieuw subsidie aan voor Kroondomein Het Loo’?

Antwoord

Ja.

2

Heeft u er kennis van genomen dat de Koning benadrukte dat er vier categorieën subsidies zijn, waarvan er maar één openstelling als voorwaarde heeft, en dat de Koning daarover zei: "Het is een hele legpuzzel. We zijn nog aan het kijken hoe dit het best opgelost kan worden"?

Antwoord

Ja.

3

Kunt u aangeven welke vier categorieën subsidies dit zijn en welke voorwaarden voor elke subsidie gelden?

Antwoord

De subsidie bestaat uit zeven verschillende onderdelen. Deze zijn in drie categorieën te groeperen, namelijk natuur, agrarische natuur en landschap. Het natuurdeel, uiteraard gericht op de natuurgebieden, kent een beheer- en monitoringcomponent en bijdragen voor toezicht, voorzieningen en schaapskuddebeheer. Het aanvragen van de beheervergoeding is noodzakelijk om de bijdragen en monitoringsvergoeding te mogen ontvangen. Voor het natuurdeel geldt een openstellingsverplichting voor de gebieden waar subsidie voor wordt aangevraagd, behoudens enkele uitzondering ter bescherming van de natuur. Subsidie voor landschapsbeheer is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het onderhoud van bestaande landschapselementen binnen de natuurpercelen. Het agrarisch natuurbeheerdeel geldt alleen voor agrarische percelen. Voor de agrarische percelen geldt geen openstellingsplicht. De subsidievoorwaarden zijn reeds in september 2021 naar uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 35 570 I, nr. 16).

4

Deelt u de opvatting dat deze ‘legpuzzel’ niet mag leiden tot een sluiproute om de openstellingsvoorwaarde voor Kroondomein Het Loo te omzeilen?

Antwoord

Het is aan (de rentmeester van) de koning om de subsidieaanvraag in te vullen. Voor gebieden die onder het natuurdeel worden aangevraagd, moet men zich houden aan de openstellingsvoorwaarden zoals deze in de voorwaarden zijn gesteld.

5

Kunt u, zodra de aanvraag binnen is, aangeven welke subsidie(s) de Koning heeft aangevraagd voor welke gedeelten van Kroondomein Het Loo en voor hoeveel hectare?

Antwoord

De aanvraag is op de website van Kroondomein het Loo gepubliceerd.

6

Is het juist dat niet de Koning maar de Staat grondeigenaar is van Kroondomein Het Loo? Zo ja, op basis van welke wet of regeling kan de Koning subsidie aanvragen voor het beheer van het Kroondomein dat niet zijn eigendom is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ik verwijs uw Kamer voor deze vraag naar antwoorden op eerdere vragen van het lid Wassenberg (PvdD)(Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3389 en vergaderjaar 2020-2021, nr. 2424).

7

Kunt u zich herinneren dat u hebt geschreven dat de aanvrager zich met het aanvragen van de natuursubsidie verplicht de subsidiabele terreinen 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang open te stellen?

Antwoord

De gebieden waarvoor natuurbeheersubsidie wordt aangevraagd en waarvoor geen uitzondering op de openstellingsplicht geldt, zoals aangegeven in de voorwaarden van de subsidie, moeten worden opengesteld.

8

Welke terreinen zijn volgens het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland uitgezonderd van de openstellingsplicht en op basis waarvan?

Antwoord

Zoals eerder op vragen van het lid Wassenberg (PvdD)(Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 126) is aangegeven, worden er in het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland niet expliciet natuurterreinen uitgesloten van de openstellingsplicht, maar wordt dit per aanvraag beoordeeld.

9

Geldt deze uitzondering voor alle grondeigenaren en erfpachters?

Antwoord

De algemene uitzonderingsgronden gelden voor alle grondeigenaren en erfpachters die een natuursubsidie willen ontvangen.

10

Kunt u zich herinneren dat de Koning afgelopen zomer stelde: “Ik wil dat Het Loo precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland. (…) Gelijke monniken, gelijke kappen”?

Antwoord

Ja.

11

Deelt u het standpunt dat uit die uitspraak volgt dat er geen uitzondering gemaakt wordt op de voorwaarde dat bij het toekennen van de natuursubsidie het landgoed 358 dagen per jaar geopend in voor het publiek?

Antwoord

Ik deel het standpunt dat de Koning niet anders behandeld zal worden dan andere terreinbeheerders. De met uw Kamer gedeelde voorwaarden zijn daarin duidelijk: terreinen waarvoor subsidie aangevraagd wordt, dienen 358 dagen per jaar opengesteld te worden, tenzij er uitzonderingen gelden ten behoeve van het beschermen van de natuur of deze niet toegankelijk zijn buiten machte van de beheerder.

12

Bent u bereid de Kamer te informeren over de aangevraagde subsidie voor Kroondomein Het Loo zodra de aanvraag binnen is en ruim voordat u een besluit neemt over de subsidieverlening?

Antwoord

De aanvraag is op de website van Kroondomein het Loo gepubliceerd.

Interessant voor jou

Vragen Teunissen en Van Dijk over een nieuw kritisch rapport over het EU-Mercosur handelsverdrag

Lees verder

Vragen Van Esch en Vestering over de verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer