Vragen Wassenberg en Haverkort over de campagne ‘koop geen kortsnuit’


Indiendatum: 8 sep. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) en het lid Haverkort (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de campagne ‘koop geen kortsnuit’

  1. Kent u de campagne ‘koop geen kortsnuit’ van het samenwerkingsverband van de Caring Vets, het Cluster Gezelschapsdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde, en de dierenwelzijnsorganisaties DierenLot, Sophia-Vereeniging en Dier&Recht? [1]
  2. Onderschrijft u deze campagne?
  3. Indien u de campagne ‘koop geen kortsnuit’ steunt, bent u bereid om hier ruchtbaarheid en steun aan te geven? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is de voortgang van het ontwikkelen van criteria waarmee wel en niet gefokt mag worden die uw ambtsvoorganger in het debat van 20 april 2022 heeft aangekondigd?
  5. Kunt u de Kamer jaarlijks informeren over de voortgang en afspraken die gemaakt worden in de ‘Voluntary initiative group health & welfare of pets in trade’ onder het EU-platform dierenwelzijn, voorgezeten door Nederland, zoals genoemd in de verzamelbrief dierenwelzijn en diergezondheid van 6 juli 2022 (Kamerstuk 28286 nr. 1261)?
  6. Wanneer kan de Kamer de uitkomsten van het onderzoek naar de een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van dieren om impulsaankopen te voorkomen tegemoet zien, waar de Kamer in 2018 om vroeg (motie Wassenberg Kamerstuk 28286 nr. 1009)?
  7. Bent u ervan op de hoogte dat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) dierenartsen oproept om zich te bekwamen in de zogenaamde Cambridgemethode ter beoordeling van fokkerij van honden?
  8. Bent u ervan op de hoogte dat Raad van Beheer weer/nog steeds stambomen afgeeft aan kortsnuitige honden die niet volgens de wet zijn gefokt?
  9. Hoe gaat u Raad van Beheer verbieden nog stambomen af te geven aan deze kortsnuitige honden die niet volgens wet en regelgeving gefokt zijn?

[1] https://www.koopgeenkortsnuit.nl/