Vragen Wassenberg/Akerboom over pilot omge­vings­ma­na­gement gericht op aard­gas­winning


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg/Akerboom (PvdD) aan de minister van EZK over de pilot omgevingsmanagement gericht op de aardgaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard.

  1. Klopt het dat u een pilot ‘omgevingsmanagement’ bent gestart die gericht is op het betrekken van lokale belanghebbenden bij besluiten over fossiele mijnbouw?
  2. Klopt het dat u voor deze pilot de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee vanuit het dorp Ternaard heeft geselecteerd?
  3. Klopt het dat bij deze pilot het colleges van B&W van de eilandgemeenten niet zijn betrokken? Waarom is dat niet gebeurd? Gaan deze colleges van B&W alsnog betrokken worden bij de pilot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
  4. Waarom heeft u voor een pilot die gericht is op lokaal draagvlak juist een internationaal erkend UNESCO werelderfgoed uitgekozen?
  5. Kunt u aangeven hoe het nationale en internationale belang van het behoud van de Waddenzee worden meegewogen in deze pilot?
  6. Bent u bekend met de waarschuwingen van de Deltacommisaris en het Wetterskip Fryslân dat het wad zal verdwijnen als gevolg van de steeds verdere stijging van de zeespiegel? Op welke manier worden deze waarschuwingen meegewogen in de pilot?
  7. Vindt u lokaal draagvlak voldoende voor het doorzetten van een mijnbouwproject onder een natuurgebied dat van groot nationaal en internationaal belang is?
  8. Kunnen nationale en internationale belangen uw beslissing over het mijnbouwproject nog doen veranderen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  9. Kan het ontbreken van lokaal draagvlak er toe leiden dat de gaswinning onder de Waddenzee via Ternaard wordt gestopt? Zo ja, bent u bereid de gaswinning te stoppen bij het ontbreken van lokaal draagvlak? Zo nee, welk doel dient de pilot?