Vragen Vestering en Wassenberg over het illegaal vangen van zwanen


Indiendatum: sep. 2021

Vragen van het lid Vestering en het lid Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid over het illegaal vangen van zwanen

 1. Kent u het bericht ‘Wéér gedonder over het illegaal vangen van zwanen; dit moet je weten over zwanendriften’? [1]
 2. Kunt u aangeven hoeveel zwanen illegaal worden gevangen per jaar en in de afgelopen vijf jaar? Zo nee, kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van deze cijfers en waarom deze niet worden bijgehouden?
 3. Hoe wordt het verbod op zwanendriften gehandhaafd? En hoeveel uren zijn hiervoor gereserveerd?
 4. Hoeveel (wel of niet anonieme) meldingen over het illegaal vangen van zwanen zijn er in de afgelopen vijf jaar geweest (uitgesplitst per kalenderjaar en per type melding)?
 5. Kunt u verklaren waarom u de eerder door ons op 9 juni jl. gestelde vragen over stropers nog niet heeft beantwoord? Waarom heeft u hier zoveel tijd voor nodig?
 6. Kunt u deze vragen per vraag beantwoorden, zonder naar antwoorden op andere vragen te verwijzen?

[1] https://www.ad.nl/gouda/weer-gedonder-over-het-illegaal-vangen-van-zwanen-dit-moet-je-weten-over-zwanendriften~a48dc0f3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Indiendatum: sep. 2021
Antwoorddatum: 11 okt. 2021

1

Kent u het bericht ‘Wéér gedonder over het illegaal vangen van zwanen; dit moet je weten over zwanendriften’?

Antwoord

Ja.

2

Kunt u aangeven hoeveel zwanen illegaal worden gevangen per jaar en in de afgelopen vijf jaar? Zo nee, kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van deze cijfers en waarom deze niet worden bijgehouden?

Antwoord

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikt niet over deze gegevens. Sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 zijn provincies bevoegd gezag voor het soortenbeschermingsbeleid en ook verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast is ook de politie verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op strafbare feiten.

Zoals ik uw Kamer eerder heb geïnformeerd (Kamerstuknummer 2021D36184) [1] zijn er in 2020 bij de Nationale Politie 3.478 meldingen geregistreerd op maatschappelijke klasse 'flora en fauna', waar stroperij onder valt. De 3.478 meldingen betreffen zowel flora als fauna. Het fenomeen stroperij is daar slechts een deel van. Het exacte aantal meldingen die dit type stroperij betreffen kan alleen door handmatige analyse worden vastgesteld. Een dergelijke zoekslag vergt zeer veel tijd en capaciteit van het OM en de politie en is tot nu toe niet als proportioneel gekenschetst.

3

Hoe wordt het verbod op zwanendriften gehandhaafd? En hoeveel uren zijn hiervoor gereserveerd?

Antwoord

Het verlenen van en toezicht op de ontheffingen voor zwanendriften was in het verleden een verantwoordelijkheid van de betreffende minister of staatssecretaris. Sinds de Wet natuurbescherming in werking trad in 2017, is zwanendriften niet meer toegestaan. Er zijn daarom nu geen geldende ontheffingen meer in werking.

Het vangen en of doden van zwanen of andere in het wild levende dieren valt onder de verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Zoals ik in het antwoord op vraag 2 aangeef, zijn politie en provincies verantwoordelijk voor de handhaving van deze verbodsbepalingen. Handhaving gebeurt risicogestuurd en aan de hand van meldingen of klachten; er is geen aantal uren specifiek gereserveerd voor toezicht en handhaving ten behoeve van een specifieke overtreding of soort.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht op de handel in beschermde dieren zoals zwanen. De NVWA heeft in 2019 een controle uitgevoerd en in 2021 geparticipeerd in een politie-onderzoek inzake de handel in watervogels, waaronder zwanen.

4

Hoeveel (wel of niet anonieme) meldingen over het illegaal vangen van zwanen zijn er in de afgelopen vijf jaar geweest (uitgesplitst per kalenderjaar en per type melding)?

Antwoord

Bij de NVWA zijn de afgelopen vijf jaar 21 meldingen binnen gekomen:

 • 2017: twee meldingen, één over het doden van zwanen en één over het leeghalen van nesten.
 • 2018: één melding over illegale verkoop.
 • 2019: drie meldingen, één over het doden van zwanen, één over ruimen van een nest en één over het vangen van zwanen.
 • 2020: vijf meldingen, één over stroperij, één over de opvang van zwanen, twee over opzettelijk doden en één over handel.
 • 2021: tien meldingen, negen over het leeghalen c.q. verwijderen van nesten op diverse plaatsen in Nederland en één over het ter verkoop aanbieden van een zwaan.

De registratiesystemen binnen de politie bevatten geen specifieke categorie betreffende (het vangen van) zwanen. Wel heeft de politie, voor zover is na te gaan, de afgelopen vier en een half jaar 13 meldingen ontvangen die te maken hebben met zwanendriften of met het ontvreemden en vangen van zwanen. Echter is niet bij alle meldingen bij controle door de politie iets aangetroffen.

5

Kunt u verklaren waarom u de eerder door de leden Vestering en Wassenberg op 9 juni jongstleden gestelde vragen over stropers nog niet heeft beantwoord? Waarom heeft u hier zoveel tijd voor nodig?

Antwoord

Door het zomerreces en de benodigde afstemming ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest uw vragen te beantwoorden, waarvoor excuses.

6

Kunt u deze vragen per vraag beantwoorden, zonder naar antwoorden op andere vragen te verwijzen?

Antwoord

Ja.


[1] Antwoord op vragen van de leden Vestering en Wassenberg over stropers | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort

Lees verder

Vragen Vestering en Van Esch over het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer