Vragen Vestering over het onrecht­matig doden van konik­paarden en heckrun­deren in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 23 apr. 2021

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onrechtmatig doden van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen

 1. Kent u het bericht ‘Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten’? [1]
 2. Bent u op de hoogte dat de provincie Flevoland in de afgelopen jaren herhaaldelijk in de fout ging waardoor er honderden dieren onrechtmatig zijn gedood? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht delen met de Kamer?
 3. Bent u op de hoogte dat er meerdere rechters in de afgelopen jaren ontheffingen/vergunningen voor het afschot of de verjaging van dieren in de provincie Flevoland hebben vernietigd?
 4. Bent u op de hoogte dat de provincie Flevoland meerdere keren de ontheffing/vergunning voor het doden, dan wel verjagen van dieren heeft moeten intrekken na bezwaarprocedures bij de commissie bezwaar en beroep?
 5. Bent u op de hoogte dat de provincie Flevoland meermaals vergunningen/ontheffingen heeft verstrekt voor het doden en/of verjagen van dieren waarbij er direct is overgegaan op uitvoering, zonder te wachten op een bezwaarperiode, waardoor na een bezwaarperiode is gebleken dat er al dieren gedood zijn, die nooit gedood hadden mogen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?
 6. Bent u van mening dat het doden van dieren een zeer zwaar middel is, en dat van de overheid verwacht mag worden dat er uiterst zorgvuldig wordt omgesprongen met de verstrekking van de vergunningen of ontheffingen om dieren te doden, dan wel te verjagen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u van mening dat voorkomen moet worden dat dieren het slachtoffer worden van onzorgvuldig handelen door provinciale overheden? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie in de provincie Flevoland?
 8. Hoe, wanneer en hoe vaak controleert u provincies op de rechtmatigheid van opdrachten, ontheffingen en vergunningen, die zijn afgegeven met betrekking tot natuur- en faunabeleid?
 9. Heeft u de provincie Flevoland gecontroleerd met betrekking tot deze specifieke casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw conclusie?
 10. Op welke juridische basis was besloten dat het rechtmatig was om gezonde konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen te doden? Op welke juridische basis was dit niet correct?
 11. Wat zijn de juridische gevolgen voor de provincie Flevoland en voor Staatsbosbeheer?
 12. Welke consequenties verbindt u aan het stelselmatig onrechtmatig doden van dieren in de provincie Flevoland?
 13. Welke gevolgen heeft dit voor de overeenkomst tussen het rijk en het college van gedeputeerde Staten van Flevoland?
 14. Wilt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.parool.nl/nederland/grote-grazers-oostvaardersplassen-zonder-vergunning-doodgeschoten~b1c24d67/