Vragen Vestering/Van Esch over eenden­slach­terij Tomassen Duck-To die al zes jaar miljoenen dieren per jaar slacht zonder geldige vergun­ningen zonder dat hier tegen wordt opge­treden


Indiendatum: sep. 2022

Vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van I&W en de minister van Natuur en Stikstof over eendenslachterij Tomassen Duck-To die al zes jaar miljoenen dieren per jaar slacht zonder geldige vergunningen zonder dat hier tegen wordt opgetreden

 1. Bent u op de hoogte van de situatie rondom eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo, waar nu al zes jaar sprake is van illegale praktijken, zoals het feit dat er meer eenden worden geslacht dan toegestaan, dat er meer verkeersbewegingen zijn dan toegestaan, dat er langere werkuren worden gemaakt dan is toegestaan en dat er illegaal is aangebouwd, waar al die tijd niet tegen is opgetreden?
 2. Kunt u bevestigen dat de eendenslachterij sinds de uitbreiding van de slachtcapaciteit in 2016, niet beschikt over een geldige natuurvergunning (op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming) voor de huidige slachtpraktijken, werktijden en verkeersbewegingen?
 3. Wat vindt u ervan dat omwonenden al zes jaar bij alle instanties aan de bel trekken en vragen om op te treden tegen de overlast die zij ervaren door onder andere stank en de vele vrachtwagens die af en aan rijden door de woonwijk, maar dat er nog altijd niets gebeurt?[1]
 4. Deelt u de mening dat omwonenden beschermd moeten worden tegen overlast van bedrijven in hun directe leefomgeving, zoals hun eigen tuin?
 5. Hoe is het volgens u mogelijk dat de betrokken omgevingsdiensten, omgevingsdienst Noord Veluwe, omgevingsdienst regio Nijmegen en omgevingsdienst regio Arnhem, hier niet optreden?
 6. Hoe kan het dat hier drie omgevingsdiensten bij betrokken zijn? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
 7. Heeft u in de uitzending van de Hofbar gezien dat omwonenden van een mestverwerker in Nistelrode waar eveneens sprake is van een illegale situatie, vertelden dat een handhaver langs kwam om de situatie bekijken, maar besloot om niet in te grijpen uit angst voor zijn of haar baan? Wat vindt u hier van?
 8. Hoort u vaker dit soort verhalen over illegale situaties die jarenlang worden gedoogd door Omgevingsdiensten en lokale overheden? Zo ja, om wat voor gevallen gaat dit en wat doet u hier tegen?
 9. Deelt u de mening dat, om het gedogen van illegale situaties door omgevingsdiensten te stoppen, de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen over de versterking van het vergunningverlening, toezicht en handhaving stelsel (VTH stelsel) zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd?[2] Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat de uitvoering van de aanbevelingen sneller wordt opgepakt dan nu in de planning van het ‘Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel’ is opgenomen? Zo nee, waarom niet?
 10. Aangezien u over de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen nog tot eind 2023 wil doen; hoe wordt het probleem dat illegale situaties worden gedoogd door omgevingsdiensten dan in de tussentijd voorkomen en opgelost?
 11. Deelt u de mening dat het volledig uitvoeren van álle tien de aanbevelingen van Van Aartsen en dus óók aanbeveling 9 over het instellen van rijkstoezicht op de omgevingsdiensten essentieel is om het gedogen van illegale situaties door omgevingsdiensten in de toekomst te voorkomen? Zo nee, op basis waarvan kunt u garanderen dat het gedogen van illegale situaties door omgevingsdiensten in de toekomst kan worden voorkomen, als u weigert aanbeveling 9 van Van Aartsen over het instellen van rijkstoezicht op de omgevingsdiensten volledig uit te voeren?
 12. Heeft u gezien dat de Raad van State omwonenden van de eendenslachterij deze zomer in het gelijk stelde en oordeelde dat er uiterlijk op 15 augustus jongstleden een einde moest worden gemaakt maken aan de illegale activiteiten?[3]
 13. Heeft u gezien dat ook sindsdien niet is opgetreden tegen de illegale situatie in Ermelo?
 14. Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van burgers in de overheid?
 15. Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?


[1] Uitzending De Hofbar, woensdag 7 september 2022

[2] Uitzending De Hofbar, woensdag 14 september 2022

[3] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/15/weinig-medelijden-raad-van-state-met-eendenslachterij-tomassen-duck-to