Vragen Akerboom en Teunissen over het feit dat de mondiale biodi­ver­si­teits­doelen alleen te behalen zijn door het hervormen van voedsel- en ener­gie­sys­temen en een sterke beleids­inzet op natuur­herstel en klimaat­mi­ti­gatie


Indiendatum: 30 nov. 2022

Vragen van de leden Akerboom en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers voor Natuur en Stikstof, voor Klimaat en Energie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken over het feit dat de mondiale biodiversiteitsdoelen alleen te behalen zijn door het hervormen van voedsel- en energiesystemen en een sterke beleidsinzet op natuurherstel en klimaatmitigatie

 1. Kent u het bericht ‘Innovatiekracht maatschappij nodig om internationale biodiversiteitsdoelen te halen’? [1]
 2. Erkent u de urgentie tot het nemen van concrete acties om de klimaat- en biodiversiteitscrises te stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe komt dit tot uiting in uw beleid? Tot wanneer meent u de tijd te hebben om deze verweven crises structureel aan te pakken?
 3. Erkent u de urgentie van het aanpassen van het Nederlandse beleid op basis van de conclusies van het PBL-rapport dat stelt dat de mondiale biodiversiteitsdoelen alleen te behalen zijn door een ‘fundamentele verandering’, zoals het hervormen van voedsel- en energiesystemen en een sterke beleidsinzet op natuurherstel en klimaatmitigatie? Zo ja, op welke manier en op welke termijn bent u van plan daar vorm aan te geven? Zo nee, waarom niet?
 4. Erkent u de urgentie om op korte termijn specifiek plannen te maken voor het Nederlandse natuurbeleid, de eiwittransitie en het reduceren van de Nederlandse voetafdruk in het buitenland op basis van de conclusies van het PBL-rapport? Zo ja, wat gaat u veranderen op deze gebieden? Zo nee, waarom niet?
 5. Onderschrijft u de conclusie van het rapport van het PBL over de noodzaak van een vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie en een transitie naar meer plantaardige eiwitten? Zo ja, bent u van plan uw inzet voor de eiwittransitie te vergroten? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe heeft u zich op de COP27 in Egypte ingezet voor biodiversiteit, het veranderen van het voedselsysteem met een focus voor meer plantaardige eiwitten en welke concrete resultaten daaruit gekomen zijn?
 7. Wat zijn de gevolgen voor de inzet van Nederland tijdens de Biodiversiteitstop aanstaande december in Montreal gezien de conclusies van het rapport van PBL?
 8. Bent u het eens dat de socio-economische drukfactoren, zoals schadelijke en/of perverse fiscale maatregelen, die onderliggend zijn aan biodiversiteitsverlies, aangepakt dienen te worden? Zo ja, welke concrete maatregelen stelt u voor om dit te bewerkstelligen?
 9. Kunt u bevestigen dat biodiversiteitsverlies financiële gevolgen heeft voor de waarde van beleggingen en voor investeringen? Kunt u drie concrete voorbeelden geven uit de financiële sector waarin biodiversiteitsrisico’s zich hebben gematerialiseerd?
 10. Bent u het ermee eens dat investeringen niet alleen niet schadelijk zouden moeten zijn voor de biodiversiteit, maar dat er ook geïnvesteerd moet worden in versterking van de biodiversiteit? Zo nee, betekent dat dan dat u van mening bent dat biodiversiteitsherstel alleen uit publieke middelen gefinancierd zou moeten worden? Zo ja, wat zou een minimum-niveau biodiversiteit zijn voor Nederland en indien u dat niet weet, bent u dan bereid om dit in kaart te brengen?
 11. Heeft u inzicht in de omvang van de investeringen die nodig zijn voor biodiversiteitsherstel in Nederland? Zo ja, hoeveel bedraagt dat? Zo nee, bent u bereid om dit in kaart te brengen?
 12. Bent u het eens dat er bindende internationale afspraken en/of regulatie en/of fiscale maatregelen (b.v. (Pigouviaanse) belasting) nodig zijn omtrent de investeringsmogelijkheden van de financiële sector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit tijdens de VN-Biodiversiteitstop bewerkstelligen?
 13. Bent u bereid om de noodzaak van investeringen in de biodiversiteit te bepleiten tijdens de VN-Biodiversiteitstop?
 14. Bent u het eens dat er bindende internationale afspraken en/of regulatie en/of fiscale maatregelen (b.v. (Pigouviaanse) belasting) nodig zijn om bedrijven te stimuleren om anders te produceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit tijdens de VN-Biodiversiteitstop bewerkstelligen?
 15. Bent u bereid de Nederlandse inzet voor de Biodiversiteitstop aan te scherpen gezien de urgentie voor het behalen van de biodiversiteitsdoelen voor zowel Nederland vanwege de stikstofcrisis, maar voornamelijk vanwege het feit dat mensen en het daarbij horende economisch systeem niet bestaan zonder natuur en biodiversiteit?
 16. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat er meer synergie zit tussen het klimaat- en natuurbeleid in Nederland, gezien maatregelen zoals, het hervormen van voedsel- en energiesystemen, ook bijdragen aan het halen van de Parijs-doelen? Welke concrete maatregelen kunnen de synergie stimuleren? Hoe gaat u deze synergie onder de aandacht brengen tijdens de VN-Biodiversiteitstop?

[1] https://www.pbl.nl/nieuws/2022/innovatiekracht-maatschappij-nodig-om-internationale-biodiversiteitsdoelen-te-halen