Vragen Vestering over de noodzaak van een dras­tische vermin­dering van de stik­stof­uit­stoot en de verwachting dat natuur­her­stel­maat­re­gelen averechts werken


Indiendatum: 15 apr. 2021

Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de noodzaak van een drastische vermindering van de stikstofuitstoot en de verwachting dat natuurherstelmaatregelen averechts werken

 1. Kent u het bericht ‘Ecologen: Zonder stikstofreductie geen natuurherstel‘? [1]
 2. Beaamt u de conclusie van de ecologen dat hoe langer de stikstofuitstoot hoger dan de kritische depositiewaarde is (kdw), hoe erger de natuur achteruit gaat? Zo nee, waar baseert u dit op?
 3. Deelt u het inzicht van de ecologen dat, in het belang van de natuur, de stikstofuitstoot in 2030 minimaal met 50% verminderd moet worden, en in 2035 met minimaal 70%, om verdere verslechtering van de staat van instandhouding te voorkomen? Zo ja, bent u voornemens om de stikstofdoelen in de stikstofwet aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?
 4. Heeft u zelf laten onderzoeken wat er ecologisch gezien nodig is om uit de stikstofcrisis te komen? Zo ja, kunt u de resultaten van dit onderzoek delen met de Kamer? Zo nee, waarom heeft u dit niet onderzocht?
 5. Hoeveel extra stikstof is er in de afgelopen jaren geaccumuleerd als gevolg van het Programma Aanpak Stikstof en wat is de ecologische schade die daarmee is aangericht?
 6. Beaamt u dat door de huidige accumulatie van stikstof, de natuur minder goed in staat is om verdere stikstofdepositie te verwerken en dat hierdoor de huidige kritische depositiewaardes niet zonder meer zijn toe te passen, omdat deze kdw gebaseerd zijn op een gezond systeem?
 7. Heeft u laten onderzoeken wat de ecologische gevolgen zijn van blijvend hoge stikstofdepositie? Zo ja, kunt u de resultaten met de Kamer delen? Zo nee, hoe garandeert u dat nieuwe activiteiten, die bijdragen aan de stikstofdepositie, niet leiden tot verslechtering van de staat van de natuur, ook als de depositie op papier niet toeneemt?
 8. Deelt u het inzicht dat de beste natuurherstelmaatregel in de meeste gevallen het verminderen van de stikstofdepositie is?
 9. Beaamt u dat het verminderen van de stikstofuitstoot het meest effectief kan door het verminderen van het aantal dieren in de veehouderij?
 10. Deelt u het inzicht van ecologen dat veel natuurherstelmaatregelen niet effectief zijn als de stikstofdepositie niet drastisch vermindert? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke natuurherstelmaatregelen, zoals kappen, verwijderen van exoten, maaien en begrazen, zijn bewezen effectief in het voorkomen van verslechtering van de staat van natuur, welke maatregelen zijn bewezen effectief in het herstellen van de natuur, en welke maatregelen zijn niet bewezen effectief, graag uitgesplitst of een maatregel verslechtering van de natuur voorkomt of herstel van de natuur bewerkstelligt? Kunt u het bewijs van de effectiviteit delen met de Kamer?
 12. Onderschrijft u dat sommige natuurherstelmaatregelen, zoals plaggen, baggeren en chopperen, bij een te hoge stikstofneerslag zelfs schade toedoen aan de (droge) natuur? Zo nee, waarom niet? Hoeveel geld is er tot 2030 gereserveerd voor deze schadelijke activiteiten?
 13. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat activiteiten die de natuur verslechteren, niet gekwalificeerd moeten worden als natuurherstel- of beheermaatregel?
 14. Beaamt u dat natuurherstel- en beheermaatregelen, die de staat van de natuur verslechteren, onmiddellijk gestopt dienen te worden, omdat de natuur niet verder mag achteruit gaan volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent u bereid om de schade door ‘natuurherstelmaatregelen’ te herstellen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken en hoeveel belastinggeld zal dit gaan kosten? Zo nee, waarom niet?
 16. Bent u bereid om waar nodig meetpunten toe te voegen aan het netwerk ecologische monitoring om inzicht te krijgen over de effecten van Natura2000 beheerplannen en natuurherstel- en compensatiemaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 17. Klopt het dat er geen passende beoordeling gemaakt hoeft te worden voor natuurherstelmaatregelen, omdat er vanuit gegaan wordt dat het resultaat van de maatregelen per definitie positief is voor de natuur?
 18. Bent u bereid om, gezien het gegeven dat niet alle natuurherstelmaatregelen de natuur altijd verbeteren, het uitvoeren van een passende beoordeling ook voor natuurherstelmaatregelen verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?
 19. Bent u bereid om het Programma Natuur te herzien op basis van dit nieuwe rapport van het WNF en Natuurmonumenten en op basis van advies van ecologen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer gaat u dit doen?
 20. Kunt u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn en per vraag beantwoorden?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ecologen-zonder-stikstofreductie-geen-natuurherstel~bd3abca4/