Vragen Vestering en Wassenberg over het falend grutto-beleid


Indiendatum: 27 dec. 2021

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het falend grutto-beleid

  1. Kent u het rapport van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat het Nederlandse weidevogelbeheer ernstig tekortschiet, dat het aantal grutto’s blijft dalen en dat het overgrote deel van de subsidies is uitgegeven aan maatregelen die nauwelijks werken? [1]
  2. Bent u het ermee eens dat de bescherming van de grutto een belangrijk publiek en zelfs internationaal belang dient, omdat de helft van alle grutto’s wereldwijd in Nederland broedt? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunnen we op basis van de dramatische afname van het aantal broedparen van grutto’s concluderen dat het weidevogelbeleid faliekant is mislukt, in ieder geval van 1975 tot 2016? Zo nee, waarom niet?
  4. Aan welk jaartal dacht u toen u in 2018 het plan opstelde dat er 40.000 broedende gruttoparen in Nederland zouden moeten zijn?
  5. Hoe gaat u voorkomen dat er wederom té veel vrijwillige maatregelen, die weinig effectief hebben, worden genomen, betaald door de belastingbetaler via de Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) subsidies?
  6. Deelt u het inzicht dat er geen intensieve landbouw meer dient plaats te vinden in en rondom weidevogelkerngebieden, gezien u stelt dat de intensivering van de landbouw de geschiktheid van de biotoop voor de grutto sterk heeft laten doen afnemen? Zo nee, waarom niet? [2]
  7. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.rekenkamer.nl/publ...

[2] https://www.rekenkamer.nl/publ...