Vragen Van Esch en Vestering over regen­water beter vast houden


Indiendatum: feb. 2023

Vragen van de leden Van Esch en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de noodzaak om regenwater beter vast te houden

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Natte winter, droge lente: neerslag in januari is goud waard in mei’? [1]
 2. Wat heeft u vorig jaar anders gedaan ten opzichte van de jaren daarvoor met betrekking tot de droogte- en waterproblematiek?
 3. Wat doet u nu anders dan afgelopen jaren met betrekking tot de droogte- en waterproblematiek? Welke lessen heeft u geleerd en bent u nu in de praktijk aan het brengen? Kunt u dit uitgebreid toelichten?
 4. Wat heeft u concreet gedaan en wat bent u aan het doen om het kostbare water wat in de afgelopen maanden gevallen is en waarschijnlijk nog gaat vallen de aankomende tijd, maximaal op te vangen en op te slaan? Kunt u aangeven of concrete maatregelen droogte zullen voorkomen of al hebben voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke mate?
 5. Zijn er indicatoren opgesteld om vermindering van droogte te kwantificeren? Zo nee, waarom niet en bent u van plan dit te ondernemen?
 6. Deel u het inzicht dat (een deel van) de droogte van afgelopen jaren voorkomen had kunnen worden indien de overheid (eerder) maatregelen had genomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u hiervan geleerd?
 7. Hoe zorgt u er voor dat het vasthouden van regen zo veel mogelijk op een natuurlijke wijze gebeurt, zoals het aanplanten van struweel op steile hellingen, het verwijderen van drainages waar deze niet functioneel meer zijn, het creëren voor ruimte voor rivieren en het aanleggen van natuurlijke erosie- en waterbuffers? Hoeveel natuurlijke oplossingen zijn er in de afgelopen jaren uitgevoerd?
 8. Kunt u per type (natuur)gebied, zoals bijvoorbeeld veenweidegebieden en zandgronden, aangeven per wanneer u uitvoering gaat geven aan het doel om het waterpeil te verhogen? Hoe wordt deze verhoging doorgevoerd? Per wanneer zal hiermee droogte zoveel mogelijk worden voorkomen?
 9. Kunt u aangeven per wanneer en hoe u weersextremen, zoals onder andere piekbuien, opvangt in bergingen? Kunt u aangeven per wanneer deze maatregelen droogte in het voorjaar en de zomer zullen voorkomen?
 10. Op welke wijze ondersteunt de minister van LNV de uitvoering van het beleid dat water en bodem sturend is, zoals het verhogen van het waterpeil?
 11. Wat onderneemt de minister van LNV om met name de landbouw hierbij te betrekken en ervoor te zorgen dat zij uitvoering geven aan het beleid dat water en bodem sturend is?

[1] https://www.volkskrant.nl/