Vragen Vestering over de uitspraak van de minister voor Natuur en Stikstof dat de terugkeer van de lynx een ‘dilemma’ is


Indiendatum: 8 feb. 2023

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de uitspraak van de minister dat de terugkeer van de lynx een ‘dilemma’ is

 1. Kent u het bericht ‘Minister Van der Wal vindt mogelijke terugkeer lynx een dilemma’? [1]
 2. Deelt u de mening dat de terugkeer van inheemse wilde dieren als de wolf, de goudjakhals, de wilde kat en mogelijk de lynx niet zozeer een dilemma vormen als wel een gegeven, en mogelijk juist een kans voor het meer natuurlijk functioneren van ecosystemen? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de mening dat de mogelijke terugkeer van de ‘lynx’ wellicht invloed heeft op het gedrag van de wolf, gezien wolven en lynxen elkaar zullen vermijden? Zo ja, wat bedoelde u met het woord ‘dilemma’? Zo nee, waarom niet?
 4. Bedoelde u met het woord ‘dilemma’ mogelijk dat jacht op prooidieren, zoals wilde zwijnen, door de terugkeer van wilde dieren heroverwogen zou moeten worden? Zo ja, op welke wijze wilt u vorm geven aan het beëindigen of beperken van de jacht op in het wild levende prooidieren?
 5. Bedoelde u met het woord ‘dilemma’ mogelijk dat het nemen van beschermende maatregelen voor veehouders tegen aanvallen door beschermde wilde dieren niet langer uitgesteld mag worden? Zo ja, op welke wijze wilt u vorm geven aan toezicht en handhaving op wettelijk verplichte preventieve maatregelen ter bescherming van dieren die worden gebruikt als vee?
 6. Kent u het bericht ‘Milieuministers willen beschermde status wolf handhaven’? [2]
 7. Heeft u overwogen de oproep van de 12 milieuministers om bescherming van de wolf te handhaven te ondersteunen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid zich alsnog aan te sluiten?
 8. Kent u het bericht ‘Boer legt dode schapen langs de weg als protest tegen wolf: 'Er moet wat gebeuren'’? [3]
 9. Hoe beoordeelt u het feit dat veehouders wettelijk verplicht zijn hun dieren bescherming te bieden tegen roofdieren, maar dat daarop door de NVWA (nog steeds) niet gehandhaafd wordt?
 10. Per wanneer bent u van plan de NVWA te verzoeken om deze wettelijke voorschriften te handhaven?
 11. Bent u het eens dat hier sprake is van nalatigheid gezien de schapen al vier keer zijn aangevallen als gevolg van de afwezigheid van wettelijk verplichte beschermingsmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan te doen om ervoor te zorgen dat de veehouder de schapen hun wettelijk verplichte bescherming biedt?
 12. Deelt u de mening dat het onbillijk is wanneer veehouders verwachten schade door de wolf gecompenseerd te krijgen wanneer niet de wettelijk verplichte beschermingsmaatregelen zijn getroffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de provincies te vragen uitbetaling van schade afhankelijk te maken van de getroffen preventieve maatregelen?
 13. Is het waar dat wolfwerende maatregelen die niet aan de daarvoor bedoelde standaarden van Bij12 voldoen en ook niet aan de wettelijke verplichting om gehouden dieren te beschermen tegen roofdieren, toch als toereikend bevonden worden voor de uitkering van schade in voorkomende gevallen?
 14. Deelt u de mening dat van het uitkeren van schadevergoedingen aan wetsovertreders een verkeerde receptwerking kan uitgaan?
 15. Deelt u de mening dat het belonen van slecht gedrag als uitlokking tot wetsovertreding gezien kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid uitkerende instanties te verplichten te voldoen aan de wettelijke beschermingsplicht alvorens tot schadevergoeding kan worden overgegaan?
 16. Is het waar dat schade-uitkering na “schade” door roofdieren hoger kunnen zijn dan de marktprijs, die de getroffen dieren voor de eigenaar hadden kunnen opbrengen bij verkoop? Zo ja, acht u dat wenselijk en deelt u de mening dat daar een verkeerde receptwerking van zou kunnen uitgaan?
 17. Bent u bereid een algemene maatregel te nemen om schadevergoedingen afhankelijk te maken van het voldoen aan de wettelijke preventieplicht en nooit hoger te laten zijn dan de economische schade? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 18. Wat vindt u van het idee om veehouders te verplichten om een eigen schadefonds in te richten, zodat dit niet langer ten laste komt van publieke middelen? Zo nee, waarom niet en hoe ziet u zo’n privaat schadefonds in relatie tot bijvoorbeeld het fonds dat de pluimveesector inrichtte? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 19. Deelt u de mening dat veehouders, die stelselmatig weigeren hun dieren de wettelijk voorgeschreven bescherming tegen roofdieren te bieden, een houdverbod zouden moeten krijgen wanneer duidelijk is dat gevaarzetting genegeerd wordt ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze ?

[1] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren/minister-van-der-wal-vindt-mogelijke-terugkeer-lynx-een-dilemma
[2] https://www.boerderij.nl/milieuministers-willen-beschermde-status-wolf-handhaven
[3] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15281861/boer-legt-dode-schapen-langs-de-weg-als-protest-tegen-wolf-er-moet-wat-gebeuren