Vragen Van Raan/Wassenberg over de natuur­ver­gunning van Groningen Airport Eelde


Indiendatum: jan. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de natuurvergunning van Groningen Airport Eelde

  1. Kunt u bevestigen dat Groningen Airport Eelde een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming heeft uit 2009? Is dit de momenteel geldende natuurvergunning?
  2. Kunt u bevestigen dat het ministerie van LNV het bevoegde gezag is voor deze natuurvergunning?
  3. Kunt u bevestigen dat monitoringsplannen voor de omliggende natuurgebieden als voorwaarden zijn opgenomen in die vergunning?
  4. Kunt u bevestigen dat op basis van dat plan monitoringsrapporten opgesteld moeten worden? Is het ministerie van LNV daar ook verantwoordelijk voor?
  5. Kunt u bevestigen dat wanneer op grond van de genoemde monitoringsrapporten blijkt dat de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden in gevaar brengen, er nadere voorschriften aan de natuurvergunning kunnen worden gesteld? Is hier reden toe geweest?
  6. Kunt u de monitoringsrapporten die opgesteld zijn naar aanleiding van deze natuurvergunning met de Kamer delen, ook indien deze opgesteld zijn door de Gedeputeerde Staten van Drenthe of Groningen?