Vragen Van Esch/Van Raan over de MQ-9 Reaper drones en over vergun­ningen voor vlieg­basis Leeu­warden


Indiendatum: jan. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Van Esch en Van Raan (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Defensie over de MQ-9 Reaper drones en over vergunningen voor vliegbasis Leeuwarden.

 1. Kent u het artikel ‘Meer drones, meer oorlog’ van Lauren Gould en Isa Zoetbrood van 27 december 2020? [1] Kunt u een uitgebreide reactie geven op dit artikel?
 2. Erkent u dat moderne drone-technologie de illusie creëert van een nauwkeurige langeafstandsoorlog maar feitelijk gepaard gaat met veel burgerlijk leed?
 3. Wat is uw reactie op de zin ‘met technologie alleen zullen wij deze oorlog niet winnen, maar het zal ons wellicht verleiden tot een volgende’? Bent u bereid in dit licht, conform de oproep van de schrijvers van het artikel, de optie om de MQ-9 Reaper te bewapenen te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
 4. Kent u het artikel ‘Defensie vraagt nieuwe vergunningen aan voor vliegbasis Leeuwarden’ van 19 oktober 2020? [2]
 5. Kunt u bevestigen dat er voor de militaire vliegbasis in Leeuwarden inmiddels een natuurvergunning en een omgevingsvergunning is aangevraagd?
 6. Kunt u aangeven of stikstofuitstoot en geluidsproductie door vliegbasis Leeuwarden, waaronder van de in de toekomst in te zetten MQ-9 Reaper drones, onderdeel uitmaken van de ontwerp-vergunningen? Zo nee, waarom niet? [3]
 7. Zal de informatie over stikstofuitstoot en geluidproductie bij de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning voor de burger compleet raadpleegbaar zijn? Zo nee, waarom niet?
 8. Kunt u toezeggen dat alle onderzoeken in relatie tot de ontwerp-vergunningaanvraag onverkort en integraal door de burger inzichtelijk en raadpleegbaar zullen zijn? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het juist dat Defensie geen gestructureerde informatie over het geluid rondom vliegbasis Leeuwarden wil delen? Zo ja, hoe worden de geluidsrapporten, nodig voor het komen tot de ontwerp-vergunningen dan opgemaakt? Zo nee, hoe zit dit dan?
 10. Is het juist dat de stikstofuitstoot van vliegbasis Leeuwarden mogelijk een verslechterend effect heeft op de Natura 2000-gebieden de Waddenzee, de Alde Feanen en de Groote Wielen?
 11. Kunt u bevestigen dat vliegbasis Leeuwarden alleen een natuurvergunning kan krijgen wanneer vastligt dat en hoe deze natuurgebieden (op een andere manier) in een gunstige staat van instandhouding gebracht zullen worden? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen?
 12. Kunt u toezeggen dat omwonenden actief door Defensie geïnformeerd worden via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten over de plannen op vliegbasis Leeuwarden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/27/meer-drones-meer-oorlog-a4025277

[2] https://www.liwwadders.nl/defensie-vraagt-nieuwe-vergunningen-aan-voor-vliegbasis-leeuwarden/

[3] Kamerstuk 35570 X, nr. 15.

Live Kijk mee