Vragen Van Raan/Wassenberg over de ecolo­gische ramp door biomassa afkomstig uit Estland


Indiendatum: mei 2020

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt.

 1. Kent u het bericht ‘de ecologische ramp achter biomassa; Hoe in Estland de biodiversiteit wordt geofferd op het altaar van ons klimaatbeleid’? [1]
 2. Is het juist dat er in Nederland gebruik gemaakt wordt van biomassa uit Estlandse bossen?
 3. Hoeveel biomassa komt er per jaar naar Nederland vanuit Estland en uit wat voor soort bossen is dit afkomstig? Kunt u aangeven of de bomen afkomstig zijn uit oer-, natuur- of productiebos?
 4. Kunt u aangeven wat voor duurzaamheids- en kapeisen er gelden voor oer-, natuur- en productiebossen in Estland?
 5. Is het u bekend dat Graanul Invest, de leverancier van houtpellets aan RWE-centrales in Nederland, bos kapt in het Nationaal Park Lahema, een Natura 2000-gebied? Zo ja, erkent u dat dit rechtstreeks in gaat tegen de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en wat ben u van plan daaraan te doen?
 6. Kunt u aangeven welke beschermde soorten negatief worden beïnvloed door de kap in Estlandse bossen en specifiek door Graanul Invest?
 7. Kunt u aangeven of er sprake is van overexploitatie in Estlandse bossen aangezien er in 2017 en 2018 12 miljoen kubieke meter hout verdween, ruim boven de volgens wetenschappers duurzaam verantwoorde 8,4 miljoen kuub? [1] Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dit gewenst?
 8. Beaamt u dat er sprake is van kaalkap in Estland omdat dit de enige manier is om de volumes te krijgen die gevraagd worden door de gesubsidieerde biomassacentrales in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat 85% van de houtpelletproductie afkomstig is van kaalkap? [1]
 9. Klopt het dat nieuw aangelegd bos van 1 jaar oud ook meegeteld wordt bij het totale bosareaal van een land, waardoor het lijkt alsof het jaarlijkse totaal stabiel blijft ondanks de kaalkap?
 10. Bent u, gezien de import van biomassa uit Estland naar Nederland, bereid onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij naar de boskap (kaalkap) en de ecologische gevolgen daarvan in Estlandse bossen?
 11. Kunt u zich herinneren dat u in de Eerste Kamer zei dat wanneer er een vermoeden zou zijn dat er hele bomen gekapt werden hiernaar gekeken zou worden?
 12. Wanneer gaat u dit onderzoek uitvoeren?
 13. Bent u bereid lokale natuur en bosbeschermingsexperts hierin te horen, zoals de Estse ecoloog Asko Lohmus?
 14. Is het correct dat zelfs bij zogeheten ‘duurzaam beheer’ 'clear cutting' (kaalkap) wordt toegepast, waarbij slechts één of enkele stammen in een bosvak blijven staan, en bomen met een diameter onder de 36 cm tot resthout worden gerekend? Zo nee, wanneer worden bomen dan tot resthout gerekend?
 15. Bent u bekend met de definitie van Enviva dat een boom met een diameter kleiner dan 36 cm als resthout wordt gezien? [2]
 16. Kunt u aangeven welke definitie van resthout de Nederlandse overheid hanteert, welke definitie de Estlandse overheid hanteert en welke definitie Graanul Invest hanteert?
 17. Acht u bomen met een diameter kleiner dan 36cm geen bomen?
 18. Bent u het er mee eens dat mogelijk de helft van de houtpellets afkomstig van Graanul Invest bestaat uit hele bomen, aangezien Graanul Invest een verhouding van 1 op 1 hanteert aan hele boomstammen en zaaghout voor pellets? [1] Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om levering van houtpellets van Granuul Invest onmiddellijk te verbieden?
 19. Is het juist dat er nog onduidelijkheid is over in welke mate hele bomen voor pellet productie worden gebruikt, zoals NGOs stellen in het PBL-rapport over “Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven hoe u uitvoering geeft aan de EU-biodiversiteitsstrategie om voornamelijk gebruik te maken van biomassa-reststromen en om het gebruik van hele bomen als biomassabron te minimaliseren?
 20. Kent u de signalen dat de Estlandse overheid niet vrij is van corruptie? [1] Acht u dat wenselijk?
 21. Kunt u uitsluiten dat er vervalste kapvergunningen worden vergeven in Estland? Zo nee, hoe kan dan de betrouwbaarheid van certificaten worden vastgesteld?
 22. Beaamt u dat aangenomen kan worden dat Nederlandse subsidies voor biomassa de vraag naar houtpellets stimuleren, waardoor mogelijke corruptie verergert, gezien de opmerking in het bericht dat Nederlandse subsidies de houtkoorts aanwakkeren? [1] Zo nee waarom niet? Zo ja, vindt u dat acceptabel?
 23. Kunt u aangeven of houtpellets van Graanul Invest een certificering hebben ontvangen en of u dit acceptabel vindt, gezien het feit dat Graanul Invest in Natura 2000-gebieden kapt en hele bomen gebruikt?
 24. Deelt u de mening dat het subsidiëren van kaalkap, kap van natuurbos of een aantasting van de biodiversiteit ongewenst is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om subsidies voor biomassa afkomstig uit Baltische staten te stoppen?
 25. Bent u tevens bereid om vanuit het voorzorgsprincipe geen subsidie te verlenen aan biomassacentrales die biomassa gebruiken met een twijfelachtige herkomst?

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/316198030/de-ecologische-ramp-achter-biomassa

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1656968959/vergassing-biomassa-beter-dan-houtstook