Vragen Van Raan (PvdD) en Leijten (SP) over risico van groot­schalige kapi­taal­ver­schaffing aan banken voor stabi­liteit banken­sector


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de berichten dat grootschalige kapitaalverschaffing aan banken een risico vormen voor de stabiliteit van de (Europese) bankensector.

 1. Kent u de artikelen “How coronavirus became a corporate credit run”[1] en “Europe Is Saving the Financial Markets, But Not Coronavirus Victims”[2]?
 2. Erkent u dat nu de ECB vrijwel onbeperkt liquiditeit verschaft aan schaduwbanken en banken zonder ogenschijnlijk oog te hebben voor de risico’s die, getuige bovenstaande artikelen, wel degelijk reëel zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
 3. Kunt u uitleggen waarom er in tijden van crisis niet direct liquiditeit wordt verschaft aan overheden en burgers, omdat deze directe weg effectiever lijkt en dat hiermee de afhankelijkheid van de financiële markt verkleind wordt?
 4. Erkent u dat geldschepping zonder rente een beter perspectief is – zeker in crisistijd – dan het moeten lenen op de kapitaalmarkt? Kunt u uw antwoord toelichten?
 5. Kunt u verklaren waarom korte termijn (repo)financiering nog steeds grotere rol speelt in de EU[3]?
 6. Ziet u dit ook als een gevaar voor de stabiliteit van het financieel-monetair systeem[4], zeker in deze coronacrisis en in de nasleep van de gezondheidscrisis? Zo neen, waarom niet?
 7. Bent u bereid uit te (laten) zoeken voor welk percentage Europese financiële instellingen (inclusief banken) voor hun financiering afhankelijk zijn van repo’s en andere vormen van korte termijn financiering?
 8. Bent u bereid ook de afhankelijkheid van deze instellingen te (laten) onderzoeken en te bezien hoe financiële instellingen zich financieren met meer eigen vermogen en lange termijn vreemd vermogen zoals aangeraden door de WRR[5]? Waarom lukt het niet dit te verwezenlijken?
 9. Is er op Europees niveau overleg over de huidige structuur van financiering via repomarkten (met voornamelijk staatsobligaties als onderpand) en de gevolgen voor de financiering van banken en de liquiditeit van staatsobligaties? Zo neen, bent u bereid dit overleg te starten? Waarom niet?
 10. Is in kaart gebracht op welke manier heeft deze structuur invloed op de financieringsmogelijkheden van de verschillende Eurolanden om adequate steunmaatregelen te nemen in verband met de gevolgen van de gezondheidscrisis? Bent u bereid dit in kaart te (laten) brengen?
 11. Welke verdiensten door intermediairs zijn naar schatting met deze vorm van financiering gemoeid? Met andere woorden, wie worden er beter van?[1] https://www.ft.com/content/f1ea5096-6531-11ea-a6cd-df28cc3c6a68.
[2] https://bit.ly/2V6UG0k
[3] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/art/ecb.fsrart201711_03.en.pdf
[4] Zie bijvoorbeeld Ricks, M. (2016). The Money Problem: Rethinking Financial Regulation. Chicago: The University of Chicago Press.
[5] Zie WRR-rapport Geld en Schuld. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken