Vragen Van Esch over de Zembla uitzending van 6 februari en het bericht “Rijks­wa­ter­staat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na bemoeienis ex-minister Halbe Zijlstra”


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen van het lid van Esch aan de minister voor Milieu en Wonen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Zembla uitzending van 6 februari en het bericht “Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na bemoeienis ex-minister Halbe Zijlstra”

1) Bent u bekend met de Zembla uitzending van 6 februari 2020[1] en het bericht: “Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na bemoeienis ex-minister Halbe Zijlstra”[2]?

2) Kunt u de Tweede Kamer alle relevante stukken over deze zaak doen toekomen voor het AO Leefomgeving op 20 februari?

3) Kunt u zich herinneren dat er in de vorige uitzending van Zembla genaamd ‘Gokken met Bagger’ door een wetenschapper die onderzoek doet naar de effecten van het storten in diepe natuurplassen al werd opgeroepen om per direct te stoppen met storten?

4) Kunt u zich herinneren dat de Partij voor de Dieren u op 5 november 2019 nog vroeg per direct te stoppen met storten?

5) Bent u inmiddels wel bereid het storten per direct stil te leggen? In ieder geval in afwachting van nader onderzoek? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u een tijdlijn geven van de wijze waarop Rijkswaterstaat is omgesprongen met granuliet en specifiek de contacten met, en de vergunningsaanvraag van Bontrop?

7) Klopt het dat experts tijdens een bijeenkomst in juni 2019 vaststelde dat granuliet géén grond is maar een bouwstof? Zo niet, wat werd er wel besloten op die bijeenkomst?

8) Kunt u aangeven op welk moment besloten is granuliet wel als grond te beschouwen?

9) Wie waren er aanwezig bij de besluitvorming daarover? En op basis van welke veranderde wetenschappelijke inzichten is dat besluit gewijzigd?

10) Klopt het dat er flocculant wordt toegevoegd als bindmiddel? Welke effecten zijn er bekend van dit soort middelen op mens, dier, natuur en milieu?

11) Kunt u aangeven over wat voor zorgwekkende ‘effecten op het milieu’ de Rijkswaterstaat ambtenaar het heeft wanneer de eerste aanvraag wordt afgewezen?

12) Kunt u aangeven waarom de ambtenaar vervolgens van het hoofdkantoor te horen kreeg dat granuliet wel als grond beschouwd moest worden en ‘snel handelen essentieel wordt’?
Was op dat moment granuliet al als grond bestempeld?

13) Waarom werd snel handelen essentieel geacht? Welk belang diende snel handelen?

14) Kunt u aangeven waarom er een werkwijze werd afgesproken met het bedrijf? Is het overeenkomen van een werkwijze een gangbare praktijk? Wat voor afspraken worden er gemaakt in zo’n werkwijze?

15) Kunt u de Kamer informeren over de inhoud van de afgesproken werkwijze? Zo nee, waarom niet?

16) Wanneer is die werkwijze afgesproken? En waren de ambtenaren die de aanvragen moesten beoordelen daarvan op de hoogte gesteld? Zo nee, waarom niet?

17) Klopt het dat ook een tweede ambtenaar de aanvraag voor het storten van granuliet in de diepe natuurplas bij Dreumel afkeurde?

18) Klopt het dat de directeur van Rijkswaterstaat Zuid vervolgens langs moest komen bij de Directeur-Generaal op het hoofdkantoor en het storten van granuliet vervolgens toch werd toegestaan?

19) Wat waren de gewijzigde inzichten op basis waarvan de eerdere twee afwijzingen overruled werden?

20) Wat is er gebeurd met de zorgwekkende ‘effecten op milieu’ die een ambtenaar eerder aandroeg als reden om de stort niet toe te staan?

21) Wat moet er verstaan worden onder de ‘bredere maatschappelijke gevolgen’ die ertoe geleid hebben dat granuliet als grond is bestempeld? Graag een nauwkeurige specificering.

22) Kunt u aangeven wat er gebeurde met granuliet van Bontrop voordat het gestort werd in de diepe natuurplas bij Dreumel?

23) Klopt het dat er eerst een vergunning is afgegeven voor de stort van 100 duizend ton, vervolgens een vergunning voor de stort van 500 duizend ton en dat er nog grofweg een miljoen ton granuliet ligt opgeslagen in het Westelijk havengebied van Amsterdam?

24) Kunt u aangeven hoeveel opslagcapaciteit er is bij Graniet Import Benelux? Kunt u aangeven hoeveel granuliet er opgeslagen lag voordat de vergunning voor het storten werd afgegeven?

25) Wat gaat er gebeuren met het resterende granuliet?

26) Hoe beoordeelt u het dat ambtenaren aangeven dat zij onder druk zijn gezet?

27) Hoe beoordeelt u het dat ambtenaren geweigerd hebben de vergunning voor 500 duizend ton te ondertekenen?

28) Hoe beoordeelt u het dat ambtenaren aangeven: “We zien het als een dienstbevel. Er is sprake van een illegale activiteit die mede mogelijk gemaakt is door onze hoogste ambtenaar”?

29) Wat vind u er van dat een oud-minister aangeeft dat hij in actie kwam omdat er ‘op uitvoerend ambtelijk niveau sprake was van ambtelijke obstructie’?

30) Was er naar uw mening sprake van ambtelijke obstructie? Zo nee, bent u bereid de heer Zijlstra aan te spreken op deze kwalificatie?

31) Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van Rijkswaterstaat in deze? En bent u bereid een onderzoek in te stellen naar mogelijke strafbare feiten?

32) Heeft het belang dat Rijkswaterstaat heeft bij de asfaltproductie een rol gespeeld in de beslissing om de stort wel of niet toe te staan?

33) Bent u bereid de stortingen van granuliet stil te leggen in afwachting van het Kamerdebat over deze kwestie? Zo nee, waarom niet?

34) Kunt u deze vragen binnen een week, en uiterlijk voor het AO Leefomgeving van 20 februari beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/top-rijkswaterstaat-betrokken-bij-afvaldump

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rijkswaterstaat-stond-storten-afvalstof-in-natuurplas-toe-na-bemoeienis-ex-minister-halbe-zijlstra~b216e58a/

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over niet-noodzakelijke Wnb-vergunningen en miljoenen SDE+ subsidie die op de plank blijven liggen

Lees verder

Vragen Wassenberg naar aanleiding van berichtgeving dat de Europese toelating van glyfosaat gebaseerd is op vervalste gegevens uit het Duitse horrorlaboratorium LPT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer