Vragen Van Raan over het bericht ‘Mega­claim gloort in slepend arbeids­ge­schil bij de KLM’


Indiendatum: 3 mrt. 2023

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Megaclaim gloort in slepend arbeidsgeschil bij de KLM’

 1. Kent u het bericht ‘Megaclaim gloort in slepend arbeidsgeschil bij de KLM’ [1]?
 2. Bent u bekend met het in het artikel genoemde geschil?
 3. Bent u bekend met het in het artikel genoemde bedrag van 478 miljoen euro (ongeveer 10% van de huidige beurswaarde van Air France-KLM) dat KLM zou moeten uitbetalen/reserveren?
 4. Zo niet, vindt u dat u, gezien het risico dat dit bedrag daadwerkelijk betaald dient te worden, van dat bedrag had moeten weten? En vindt u dat u dit ook aan de Kamers had moeten melden toen die besloten over een nieuwe lening? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u uitsluiten dat het genoemde bedrag van 478 miljoen euro uitbetaald dient te worden? Hoe groot acht u dit risico?
 6. Wat is op dit moment, naar uw beste inschatting, het maximale bedrag aan uitbetaling, mocht de rechter dit opdragen? In hoeverre kunt u zelfstandig een nauwkeurige inschatting maken van het financiële risico?
 7. Wat zijn de gevolgen voor Air France-KLM als dit bedrag daadwerkelijk uitgekeerd dient te worden? Of als het bijvoorbeeld ‘slechts’ de helft is?
 8. Kan Air France-KLM de uitbetaling van het genoemde bedrag uit eigen middelen financieren? En als u dit niet weet, vindt u dat u dat wel zou moeten weten?
 9. Hoe raakt deze claim aan de in de voorwaarden bij de staatssteun opgenomen verplichting aan de KLM om kosten te besparen; een voorwaarde waar volgens de Staatsagent de komende jaren sowieso al niet wordt voldaan?
 10. Kunt u de Staatsagent vragen om de financiële gevolgen van dit conflict te monitoren en mee te nemen in zijn toekomstige voortgangsrapportages?
 11. Indien het genoemde bedrag juist was voor 2018, en de reservering in de stukken is 22 miljoen euro [2], bent u dan van mening dat u goed bent ingelicht voor wat betreft de juridische en financiële risico’s? Zo ja, waar blijkt dat dan uit? Zo nee, waar ligt dat aan?
 12. Zijn er op dit moment voor zover u weet nog meer van dergelijke ‘posten onvoorzien’? Zo ja, welke? Zo nee, bent u van plan Air France-KLM hierover stevig te bevragen en de Kamer hierover te rapporteren? Zo nee, waarom niet?
 13. Hoe is de houding van de KLM, die zich strategisch lijkt voor te bereiden op een nieuw en slepend juridisch conflict over de hoogte van de schadevergoeding, te rijmen met goed werkgeverschap? Heeft de minister daar als aandeelhouder van het bedrijf een mening over? Zo ja, wat is die?
 14. Kent u vergelijkbare staatsdeelnemingen waar dergelijke risico’s onder de radar sluimeren? Zo nee, bent u van plan de andere staatdeelnemingen hierover stevig te bevragen en de Kamer hierover te rapporteren? Zo nee, waarom niet?
 15. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/megaclaim-bedreigt-klm
[2] https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/2023-02/2022_12_AFKLM_Financial_statements_and_notes_as_of_December%2031_2022.pdf