Vragen Van Esch over de oproep van de KNMG om lange termijn gezond­heids­doelen wettelijk te veran­keren


Indiendatum: 2 mrt. 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oproep van de KNMG om lange termijn gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren

1. Kent u de open brief van de KNMG en ruim 70 organisaties gericht aan u en de minister voor Armoedebeleid waarin wordt opgeroepen om lange termijn gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren?

2. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de KNMG en andere betrokkenen (organisaties en personen) over het wettelijk verankeren van lange termijn gezondheidsdoelen, aangezien de KNMG aangeeft dat op deze manier structurele verbetering van de gezondheid van de burger kan worden geborgd?

3. Deelt u de mening dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg en dat gezonder leven, eten en bewegen een belangrijke rol speelt om ziekte en ongemak te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het wenselijk is om bij preventief gezondheidsbeleid een stok achter de deur te creëren en dit niet vrijwillig en vrijblijvend te houden, zoals nu het geval is? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen, waarbij u de vrijheid behoudt om te bepalen welke maatregelen moeten worden ingezet om deze doelen te behalen, u een goede uitgangspositie geeft dwingender preventief gezondheidsbeleid op te stellen? Zo nee, waarom niet?

6. Herinnert u zich dat u tijdens het debat leefstijlpreventie op 14 december 2022 aangaf het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen een aantrekkelijk idee te vinden, maar dat u betwijfelt of het een effectieve manier is om tot gezondheidswinst te komen?

7. Heeft u aanleiding om te denken dat het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen sowieso níet zou leiden tot gezondheidswinst? Zo ja, wat geeft deze aanleiding? Zo nee, waarom zou u het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen dan niet verder onderzoeken?

8. Kunt u bevestigen dat u in uw brief van 7 juli 2021 wel inhoudelijk hebt gereageerd op de motie van de leden Kuiken en Renkema - waarin zij verzoeken de Kamer een voorstel te zenden of en, zo ja, hoe collectieve gezondheidsdoelen wettelijk kunnen worden verankerd - maar de motie niet hebt uitgevoerd, aangezien u de Kamer geen voorstel hebt gestuurd?

9. Wanneer stuurt u een dergelijk voorstel naar de Kamer?