Vragen Van Raan over het bericht dat voet­bal­clubs met succes beroep deden op over­heids­re­geling tot aanvulling maand­sa­laris


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK, SZW en Financiën over het bericht dat voetbalclubs met succes een beroep deden op de regeling waarbij de overheid maximaal 9.538 euro van een maandsalaris betaalt.

1) Kent u het bericht ‘Het profvoetbal verkeert in een ongekende crisis?’[1]

2) Is het waar dat de overheid maximaal 9.538 euro van een maandsalaris aan compensatie betaalt in het kader van de coronacrisis? Zo nee, hoe zit het dan?

3) Kunt u aangeven hoeveel mensen voor deze maximumbijdrage in aanmerking komen?

4) Deelt u de mening dat het compenseren van profvoetballers wegens gederfde inkomsten voor een dergelijk hoog bedrag, in schril contrast staat met de relatief geringe steun die o.a. ZZP-ers krijgen? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u voornemens om deze maximumbijdrage aan bepaalde voorwaarden te binden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u een overzicht verschaffen van de bandbreedte aan salarissen in de Eredivisie en in de Eerste Divisie?

7) Is het waar dat voetballers in de Eredivisie gemiddeld 24.000 euro per maand verdienen, ruim boven de WNT-norm (Wet normering topinkomens)? Zo nee, hoe zit het dan?

8) Wat is het gemiddelde salaris in de Eerste Divisie?

9) Kunt u een overzicht verschaffen van de bandbreedte van de bedragen waarvoor profvoetballers gecompenseerd worden wegens inkomstenderving, zowel in de Eredivisie als in de Eerste Divisie?

10) Erkent u dat er in het profvoetbal zeer grote verschillen bestaan in de mate van beloning? Zo nee, waarom niet?

11) Deelt u de mening dat de topverdieners in het voetbal beter in staat geacht moeten worden om zelf het risico van inkomensderving te nemen dan bijvoorbeeld ZZP-ers of mensen die buiten hun schuld werkloos worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u die overweging omzetten in beleid?

12) Neemt het topvoetbal een uitzonderingspositie in en is de steun aan deze sector gemaximeerd? Zo nee, in welke sectoren worden nog meer dergelijke exorbitante vergoedingen wegens inkomstenderving verstrekt? Zo ja, waarom heeft het topvoetbal die uitzonderingspositie?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/26/genoeg-vergaderd-de-crisis-in-het-profvoetbal-moet-bestreden-worden-a3997921