Vragen Van Raan over groot­schalige vervuiling van oceaan en atmosfeer door scheep­vaart


Indiendatum: mei 2022

Vragen Van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de grootschalige vervuiling van oceaan en atmosfeer veroorzaakt door de (internationale) scheepvaart

 1. Bent u bekend met de verschillende manieren, naast de uitstoot van broeikasgassen, waarop de (internationale) scheepvaart de oceaan en de atmosfeer vervuilt?
 2. Bent u bekend met het vervuilende gebruik van (open loop)[1] scrubbers ook wel gaswassers genaamd?
 3. Kunt u bevestigen dat de inzet van scrubbers tot doel heeft om de zwavel die in de brandstof zit (en niet meer uitgestoten mag worden naar de atmosfeer) te lozen in de zee? Zo nee, wat is dan het doel?
 4. Vind u het verplaatsen van vervuiling van de lucht naar de zee een goede aanpak voor een milieuprobleem?
 5. Kunt u bevestigen dat, vanwege de aanscherping van de zwavelemissienorm[2], de eigenaren van grote schepen eigenlijk twee keuzes hebben? Namelijk overstappen op (70-100% duurdere)[3] brandstoffen met lage zwavelgehaltes[4] of het installeren van een dure[5] scrubber waarmee de zwavel gedumpt kan worden in de zee?
 6. Kunt u bevestigen dat er massaal gekozen wordt voor scrubbers (van 243 scrubbers in 2015 naar 4300 in 2020)?[6]
 7. Kunt u bevestigen dat er de afgelopen jaren 12 miljard is geïnvesteerd in het installeren van scrubbers, een technologie die weinig anders doet dan het lozen in zee van zwavel, PAK’s, nitraten, nitrieten, fijnstof en zware metalen zoals nikkel, lood, koper en kwik?[7] [8]
 8. Kunt u bevestigen dat zware metalen niet biologisch afbreekbaar zijn en zich daarom ophopen in het milieu? Deelt u de mening dat de vervuiling dus naar nul moet? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u bevestigen dat de lozingen volgens wetenschappelijke studie ‘severe toxic effects’ hebben en worden geduid als een heksenketel van ongewenste giftige stoffen?[9]
 10. Kunt u aangeven hoe het kan dat het RIVM dan tot de conclusie komt dat niet verwacht wordt dat er onacceptabele effecten op het ecosysteem zullen zijn?[10]
 11. Waarom heeft het RIVM de reeds aanwezige vervuiling niet meegenomen in haar onderzoek?[11]
 12. Welke mate van verdunning heeft het RIVM gebruikt voor het bestuderen van de toxische effecten op waterorganismen?
 13. Kunt u ook bevestigen dat wereldwijd cruiseschepen al voor 34%[12] en binnenkort zelfs 50%[13] zijn uitgerust met scrubbers? Deelt u de mening dat dit extra schadelijk is omdat cruiseschepen vaak komen op locaties met bijzondere en kwetsbare (onderwater)natuurwaardes?
 14. Wat was, aangaande het gebruik van scrubbers, de inzet begin april van Nederland bij de Subcommittee on Pollution Prevention and Response? Wat zal de inzet zijn bij de volgende bijeenkomst?
 15. Kunt u bevestigen dat er binnen de IMO geen bindende afspraken zijn gemaakt over scrubbers? Kunt u bevestigen dat de normen uit de 2021 Guidelines For Exhaust Gas Cleaning Systems slechts aanbevelingen zijn? Klopt het dat er geen normen zijn opgenomen voor zware metalen?[14]
 16. Waarom heeft Nederland nog niet, zoals vele andere landen[15], wettelijke beperkingen opgelegd aan het gebruik van (open loop) scrubbers?
 17. Kunt u bevestigen dat zelfs in en nabij Particularly Sensitive Sea Area’s (beschermde natuurgebieden) volop gebruik gemaakt wordt van scrubbers? Acht u dat wenselijk?
 18. Kunt u bevestigen dat Nederland, conform de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, de rechtsmacht heeft ten aanzien van de bescherming en het behoud van het mariene milieu?
 19. Kunt u bevestigen dat Nederland het internationale recht op vrije doorvaart mag beperken in het geval er sprake is van ‘wilful’ of ‘opzettelijke’ vervuiling?[16] Deelt u de mening dat er hier sprake is van opzettelijke vervuiling? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bereid een verbod in te stellen op het gebruik van (open loop) scrubbers in de Nederlandse exclusieve economische zone? Zo nee, waarom niet?
 21. Bent u bereid binnen de EU en de IMO een verbod op het gebruik van (open loop) scrubbers te bepleiten? Zo nee, waarom niet?
 22. Bent u bekend met illegale bilgewaterlozingen, waarbij wereldwijd en illegaal elk jaar grofweg 200,000 kubieke meter oliehoudend water geloosd wordt?[17]
 23. Klopt het dat het een veelvoorkomende praktijk is om water uit de bilgetank niet langs de olie-waterscheider te pompen maar direct over te pompen naar de afvalwatertank (waarna het ongezuiverd de zee in gaat)?
 24. Is u het onderzoek van de Swedish Environmental Research Institute bekend dat aantoonde dat zelfs wanneer het bilgewater wél behandeld wordt het alsnog schadelijk is? Wat is uw reactie daarop?
 25. Hoe is het toezicht op de verwerking van bilgewater georganiseerd? Heeft de ILT hier toezicht op gehouden? Herkent men deze praktijk?
 26. Is u bekend dat Finland een (gedeeltelijk) verbod kent op het lozen van bilgewater omdat zij het verbiedt dat schepen überhaupt oliehoudend water lozen?
 27. Bent u bereid om het lozen van bilgewater voor de commerciële scheepvaart in Nederlandse wateren te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 28. Bent u bekend met zeezwaaien, de praktijk waarbij op open zee met zeewater restanten van de lading uit de tank worden gespoeld en geloosd in zee?
 29. Kunt u aangeven welke aanscherpingen er (nationaal en internationaal) zijn geweest sinds het voorjaar 2018? Hoe heeft u uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Lacin [29 862 nr. 54] om binnen de IMO te pleiten voor het minimaliseren van de lozingen van potentieel zeer zorgwekkende stoffen?
 30. Kunt u aangeven of er nog (MARPOL Annex II) categorie Y en Z stoffen geloosd worden in Nederlandse wateren (Exclusieve Economische Zone)?
 31. Hoe lang blijft u wachten met het invoeren van een verbod op varend ontgassen, de praktijk waarbij kankerverwekkende gassen worden geloosd uit het scheepsruim? Is het nog altijd de verwachting dat België en Frankrijk medio 2022 het CDNI verdrag geratificeerd hebben?
 32. Bent u echt van mening dat we ook nog moeten wachten tot ook Zwitserland ratificeert?
 33. Kent u het advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie over de mogelijkheid voor burgers om schadeclaims in te dienen als de overheid onvoldoende bescherming heeft geboden tegen de schadelijke effecten van luchtvervuiling?[18] Zou dat ook van toepassing kunnen zijn op de gezondheidsschade die veroorzaakt is door het toestaan van varend ontgassen?
 34. Bent u bereid op de kortst mogelijke termijn een nationaal verbod op varend ontgassen in te stellen? Zo nee, hoe lang wilt u deze schadelijke praktijk laten voortbestaan? Wanneer is uw geduld op?
 35. Bent u bekend met de praktijk waarbij giftige afvalstoffen worden weggemengd in stookolie zoals de ILT aankaartte in 2018?[19]
 36. Kunt u aangeven of het ILT hier de afgelopen jaren op heeft gehandhaafd? Wat waren de conclusies?
 37. Wat is uw inzet geweest de afgelopen jaren binnen de IMO om al deze vormen van vervuiling zo veel mogelijk terug te dringen? Heeft u ook beslissingen genomen die hebben bijgedragen aan een toename van de vervuiling of nieuwe vormen daarvan?
 38. Wat is uw inzet geweest de afgelopen jaren binnen de EU om deze vormen van vervuiling zo veel mogelijk terug te dringen? Heeft u ook beslissingen genomen die hebben bijgedragen aan een toename van de vervuiling of nieuwe vormen daarvan?
[1] Inclusief hybride scrubbers
[2] 0,5% zwavel wereldwijd en 0,1% in emissiecontrolegebieden
[3] https://www.rivm.nl/bibliothee...
[4] Utra-low Suphur Fuel Oil (ULSFO) of Very-low Sulphur Fuel Oil (VLSFO)
[5] Afhankelijk van het schip – gemiddeld ruwweg 3 miljoen dollar per stuk
[6] https://theicct.org/wp-content...
[7] https://theicct.org/wp-content...
[8] https://www.independent.co.uk/...
[9]https://www.researchgate.net/p...
[10] https://www.rivm.nl/bibliothee...
[11] https://www.ftm.nl/artikelen/a...
[12] https://theicct.org/wp-content...
[13] https://www.independent.co.uk/...
[14] https://wwwcdn.imo.org/localre...
[15] O.a. België, Duitsland, Frankrijk en Portugal
[16] United Nations Convention on the Law of the Sea, Artikel 19 lid 2 sub h
[17] https://www.dw.com/en/exclusiv...
[18] https://eur-lex.europa.eu/lega...
[19] https://www.ilent.nl/documente...