Vragen Van Esch over het bericht ‘Dui­zenden cosme­ti­ca­pro­ducten bevatten micro­plas­tics’


Indiendatum: 10 mei 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics’

1. Kent u het bericht ‘Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics’[1] en het rapport ‘Plastic: the hidden beauty ingredient’[2]?

2. Wat is uw reactie op het feit dat uit het rapport blijkt dat 87% – bijna 9 op de 10 – van de producten van de tien meest verkochte cosmeticamerken microplastics blijken te bevatten?

3. Bent u ervan op de hoogte dat microplastics recent voor het eerst zijn aangetroffen in menselijk bloed[3] en in de longen van levende mensen[4]?

4. Bent u ervan op de hoogte dat microplastics een ontstekingsreactie kunnen veroorzaken, doordat ze kunnen worden opgenomen door (immuun)cellen, en dat microplastics bij de hersenen en vermoedelijk ook in de placenta terecht kunnen komen, maar dat de mogelijke effecten hiervan meer onderzoek vereisen?

5. Bent u bereid meer onderzoek te laten doen naar de schadelijkheid van microplastics voor de gezondheid? Zo ja, wanneer kunnen we hier de resultaten van verwachten? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat het bizar is dat aan de ene kant het milieu en onze gezondheid negatief beïnvloed worden door een overvloed aan microplastics, terwijl aan de andere kant producenten opzettelijk microplastics toevoegen aan hun cosmeticaproducten? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u het met Jeroen Dagevos, programmadirecteur van de Plastic Soup Foundation, eens dat het toevoegen van microplastics aan cosmeticaproducten vooral een financiële keuze is van de producenten, aangezien al ruim tweehonderd merken werken zonder microplastics? Zo nee, waarom niet?

8. Welke specifieke stappen gaat u zetten om ervoor te zorgen dat producenten stoppen met microplastics toe te voegen aan cosmeticaproducten?

9. Bent u ervan op de hoogte dat er nu een smalle definitie voor ‘microplastics’ wordt opgesteld voor in het voorstel van de Europese Commissie om de bewuste toevoeging en productie van microplastics te beperken, waarmee het overgrote deel van alle microplastics (synthetische polymeren) wordt uitgesloten?

10. Hoeveel procent van alle microplastics die opzettelijk aan cosmeticaproducten worden toegevoegd, vallen onder de definitie zoals die nu wordt opgesteld? Wat is uw reactie hierop?

11. Bent u ervan op de hoogte dat de microplastics die nu worden uitgezonderd van de definitie, waaronder vloeibare en semi-vloeibare synthetische polymeren die onder andere worden toegevoegd aan cosmeticaproducten, slecht afbreekbaar en toxisch kunnen zijn, en dat wetenschappers zich daar zorgen over maken? Wat is uw reactie hierop?

12. Ziet u ook het mogelijke gevaar voor mens en milieu van de microplastics die worden uitgezonderd van de definitie? Zo nee, waarom niet?

13. U geeft in uw brief als reactie op de Plastic Soup Foundation[5] aan dat u zich op basis van het definitieve voorstel van de commissie zal uitspreken over het voorkomen van eventuele onnodige ontheffingen en lange overgangstermijnen; welke specifieke stappen gaat u zetten om ervoor te zorgen dat alle microplastics worden meegenomen in het voorstel om de bewuste toevoeging en productie van microplastics te beperken?

14. Bent u bereid een voortrekkersrol te nemen binnen Europa op het gebied van microplastics? Zo nee, waarom niet?

15. Onderschrijft u het belang van ambitieuze nationale regelgeving met betrekking tot microplastics? Zo nee, waarom niet?

16. Bent u bereid in Nederland strengere eisen te stellen omtrent de onnodige ontheffingen en lange overgangstermijnen, als blijkt dat de definitie niet wordt uitgebreid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u hiertoe?

17. Bent u bereid te onderzoeken welke stappen Nederland zelf kan nemen om microplastics die bewust worden toegevoegd aan producten zo snel en volledig mogelijk uit te faseren, ten behoeve van het milieu en de menselijke gezondheid?

[1] Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics | Nieuwsuur (nos.nl)
[2] Plastic-The-Hidden-Beauty-Ingredient.pdf (beatthemicrobead.org)
[3] Microplastics voor het eerst aangetoond in menselijk bloed | NOS
[4] Microplastics found deep in lungs of living people for first time | Plastics | The Guardian
[5] Kamerstuknummer 30872-275, d.d. 04-04-2022