Vragen Van Raan over de weeffout in de subsi­di­ëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage)


Indiendatum: dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage)

 1. Kent u het bericht “Investeren in CO2-opslag wordt onnodig lucratief”? [1]
 2. Klopt het dat de SDE++ subsidie voor CO2-afvang en –opslag (Carbon Capture Storage - CCS) afhangt van het verschil tussen de kostprijs per ton CO2 en de marktprijs; de Europese CO2-heffing (ETS: Emission Trading System)?
 3. Klopt het dat bedrijven de nationale CO2-heffing niet hoeven te betalen wanneer deze bedrijven hun CO2 uitstoot onder de grond stoppen door middel van CCS?
 4. Beaamt u dat, wanneer bedrijven hun CO2-uitstoot onder de grond stoppen en ze daardoor de nationale CO2-heffing niet hoeven te betalen, dit zorgt voor vermeden kosten aan de kant van deze bedrijven en dat de nationale CO2-heffing dus een tweede component zou moeten zijn in de prijs van CCS? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u de volgende hypothetische berekening verifiëren? De kostprijs voor CCS is €100 per ton CO2. De overheid vergoedt het verschil tussen de kostprijs voor opslag en de ETS marktprijs. Op dit moment is de marktprijs zo'n €25. Bedrijven kunnen dus een subsidie van €75 per ton krijgen. Mocht de nationale CO2-heffing van rond de €30 wel worden meegenomen, dan zou de subsidie €45 per ton CO2 zijn in 2021.
 6. Beaamt u dat PBL de CO2-heffing moet meenemen in het bepalen van zowel de marktprijs, de lange termijn prijs, als de bodemprijs voor CO2? Zo nee, waarom niet?
 7. Beaamt u dat er geen CCS-subsidie meer nodig zal zijn in 2030, wanneer de nationale CO2-heffing wordt meegenomen, omdat de nationale CO2-heffing in 2030 hoger is dan de kostprijs voor CCS, respectievelijk €125 voor de CO2-heffing en €100 voor de kostprijs van CCS? Zo nee, waarom niet?
 8. Klopt het dat het loont voor bedrijven om juist nu te investeren in CCS, omdat ze nu een relatief hoge subsidie krijgen en deze subsidie de aankomende jaren gaat dalen, aangezien het verschil tussen de ETS marktprijs en de kostprijs kleiner gaat worden?
 9. Klopt het dat, om de rangorde te bepalen waarin CCS-projecten in aanmerking komen voor een SDE++ subsidie, technieken zoals zon, wind en CCS met elkaar worden vergeleken op basis van de prijs per vermeden ton CO2, en dat hierin niet de opgewekte stroom van zon en wind en de ketenemissies van CCS, zon en wind worden meegenomen?
 10. Beaamt u dat CCS veel lager in de SDE++ rangschikking zou staan t.o.v. lange termijn duurzame technieken (zon-PV, wind, etc.) als de ketenemissies en opgewekte stroom zouden worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?
 11. Erkent u dat de werkelijke kosten voor een CCS-installatie veel hoger liggen dan €100/tCO2, omdat de bankgaranties, volgens u, niet geïnd worden wanneer CCS-projecten niet gerealiseerd worden in het geval dat de nationale CO2-heffing wordt meegenomen in het bepalen van de marktprijs? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoeveel bedrijven hebben een subsidie aangevraagd voor CCS en hoeveel van deze subsidies zijn al toegekend, voor welk bedrag?
 13. Klopt het dat CCS gesubsidieerd wordt totdat er maximaal 7,2 megaton CO2 is afgevangen, en klopt het dat bij volledige utilisatie hiervan er 8,1 miljard euro (7,2 [Mton/jr.] x 15 [jr.] x (100 [€/tCO2 maximale basisbedrag] – 25 [€/tCO2 bodemprijs]) gaat naar CCS?
 14. Is het mogelijk dat deze theoretische €8,1 miljard in één of twee subsidierondes kan worden aangevraagd, mede door de hoge rangschikking van CCS? Zo nee, waarom niet?
 15. Beaamt u dat bij mogelijke volledige utilisatie van subsidiëring van 8,1 miljard euro aan CCS, dit geld vervolgens niet gaat naar oplossingen die zowel CO2-uitstoot reduceren als duurzame energie opwekken, zoals wind of zon, en dat CCS hiermee de energietransitie vertraagt? Zo nee, waarom niet?
 16. Beaamt u dat bovengenoemde vertraging daarmee tegen de principes van het Klimaatakkoord ingaat en dat de “inperkingsafspraken” van CCS uit het Klimaatakkoord niet werken? Zo nee, waarom niet?
 17. Klopt het dat bedrijven, die een subsidie krijgen voor CCS, vijf jaar de tijd hebben om CCS daadwerkelijk te realiseren en bij ontvangst van de subsidie nog geen van de benodigde vergunningen hoeven te hebben/bezitten?
 18. Beaamt u dat de energietransitie mogelijk 5 jaar vertraging oploopt, wanneer na 5 jaar blijkt dat de aanvragers de CCS niet hebben gerealiseerd, er dus geen CO2 is afgevangen en geen geld is gegaan naar het opwekken van duurzame energie? Zo nee, waarom niet?
 19. Vindt u de SDE++ een logisch instrument voor CCS, ook gegeven de grootte van de techniek en de onzekerheid over realisatie en gezien het feit dat het concurreert met duurzame technieken zoals zon en wind?
 20. Kunt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden en ruimschoots voor het notaoverleg energie en klimaat op 1 februari 2020?

[1] https://fd.nl/economie-politiek/1363222/bij-huidige-regels-leidt-ccs-tot-overstimulering