Vragen Van Raan over de gebrekkige antwoorden aangaande stikstof


Indiendatum: 23 nov. 2022

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gebrekkige antwoorden aangaande stikstof

 1. Kan de minister voor Natuur en Stikstof aangeven hoe haar reactie bij het mondelinge vragenuur van 15-11-2022 “Ik zal de Wnb straks beoordelen. Dat doe ik vanuit mijn rol als bevoegd gezag” een antwoord is op de vraag “Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren. Ik heb twee vragen. Hoe kan het dat er een vergunningprocedure loopt voor Schiphol die méér stikstofuitstoot veroorzaakt in plaats van minder? Waarom maakt de minister juist nu deze uitzondering?”?
 2. Kunt u alsnog de vraag beantwoorden waarom, als alle sectoren (conform het regeerakkoord) een evenredige bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie, Schiphol of de luchtvaartsector de stikstofuitstoot nog zou mogen laten groeien?
 3. Kunt u, indien Schiphol/de luchtvaart inderdaad niet evenredig met andere sectoren hoeft te reduceren, alsnog de vraag beantwoorden waarom Schiphol/de luchtvaart nu een uitzonderingspositie krijgt?
 4. Kan de minister voor Stikstof en Natuur aangeven hoe haar reactie bij datzelfde vragenuur “De Wnb toets ik in mijn rol als bevoegd gezag. Dat gebeurt zonder politiek of moreel oordeel over luchtvaart of wat dan ook. Zo hebben we dat geregeld in dit land” een antwoord is op de vraag “Iedereen in de coalitie wil gedwongen uitkoop voorkomen. Maar er ligt een gigantische opgave omdat we de natuur moeten beschermen. Waarom staat de minister het dan toe dat een bedrijf als Schiphol mogelijk — het is niet zeker — aan vrijwillige opkoop doet als ze weet dat daardoor het aantal gedwongen opkopen toeneemt?”
 5. Kunt u alsnog de vraag beantwoorden waarom – aangezien (conform het regeerakkoord) zo veel mogelijk wordt ingezet op vrijwilligheid – de minister toe zou staan dat een bedrijf als Schiphol boeren vrijwillig opkoopt, waardoor de hoeveelheid boeren die de overheid gedwongen zal moeten opkopen toeneemt?
 6. Deelt de minister de lezing dat er slechts een beperkt aantal boeren vrijwillig op te kopen is?
 7. Deelt de minister de lezing dat wanneer het Rijk minder boeren vrijwillig kan opkopen en nog altijd moet voldoen aan dezelfde stikstofreductie om de natuur te herstellen, er vaker moet worden overgegaan tot onvrijwillige opkoop? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe komt de minister tot de stelling dat door het vrijwillig opkopen van boeren rondom de A12/A27 “het oplossen van het stikstofprobleem op vrijwillige basis niet moeilijker is geworden”?[1]
 9. Waarom, als de inzet conform het coalitieakkoord is gericht op zo veel mogelijk vrijwilligheid, laat de minister zich zo klem zetten door een bedrijf als Schiphol?
 10. Deelt de minister dat haar stelling “Dat gebeurt zonder politiek of moreel oordeel over de luchtvaart” voorbij gaat aan de uiterst politieke consequenties die die opstelling heeft (namelijk dat dit impliciet een keuze is voor sneller en meer gedwongen opkoop)?
 11. Kan de minister aangeven waarom zij tot twee keer toe antwoordde dat zij de Wnb zal beoordelen/toetsen terwijl haar niet de vraag werd gesteld of zij wel of niet de Wnb zal toetsen?
 12. Kan het kabinet ervoor zorgen dat er in het vervolg fatsoenlijk en volledig antwoord gegeven wordt op vragen die stikstof-gerelateerd zijn?

[1] Kamerstuk 2022D49059 pagina 11