Vragen Van Raan over benoeming commis­saris IHC en bestuuder Stichting Conti­nuïteit IHC


Indiendatum: 26 jun. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de benoeming van oud-staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, tot commissaris bij IHC en de directeur van Atradius DSB als bestuurder in de Stichting Continuïteit IHC

  1. Bent u bekend ​met het artikel ‘Menno Snel commissaris bij scheepsbouwer IHC Merwede’ in het FD van 5 juni?
  2. Wanneer was u bekend met het voornemen dat Menno Snel, de oud-staatssecretaris van Financiën die eind vorig jaar aftrad als gevolg van de toeslagenaffaire rond de Belastingdienst, namens de overheid plaats zou nemen in de raad van commissarissen bij IHC?
  3. Was u bekend met dit voornemen toen de minister van EZK en u de Kamer middels een brief op 30 april jl. informeerden over de bijdrage van de Staat aan de continuïteit van IHC? Zo ja, waarom heeft u de Kamer daar niet over geïnformeerd?
  4. Was u bekend met dit voornemen op 18 mei jl. toen het debat plaatshad over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting (EZK) inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC? Zo ja, waarom heeft u de Kamer daar toen niet over geïnformeerd?
  5. Waarom is besloten de directeur van Atradius DSB in het bestuur te laten plaatsnemen van Stichting Continuïteit IHC?
  6. Ziet u risico's op belangenverstrengeling aangezien IHC vaste klant is van Atradius DSB en grootgebruiker van exportkredietverzekeringen?
  7. Hoe zijn de risico’s op belangenverstrengeling afgewogen?
  8. Op welke manier gaat u deze belangenverstrengeling voorkomen?
  9. Kunt u uitsluiten dat er belangenverstrengeling optreedt?
  10. Is Atradius DSB – gegeven het feit dat de directeur van Atradius DSB in het bestuur zit van de stichting die eigenaar is van IHC – desondanks nog in staat om een onafhankelijke financiële, sociale en milieubeoordeling te geven van aanvragen van IHC?