Vragen Van Raan en Wassenberg over het bericht dat Shell de Nationale Boom­feestdag van Staats­bos­beheer sponsort


Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beide Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat, over het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort.

 1. Wist u dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort? [1]
 2. Wist u dat Shell samen met negentien andere bedrijven verantwoordelijk is voor meer dan een derde van alle CO2-uitstoot sinds 1965 [2]?
 3. Wist u dat Shell naar eigen zeggen nog decennia zal blijven profiteren van olie- en gasopbrengsten en nog tot in de jaren dertig naar nieuwe olie- en gasvelden wil blijven zoeken [3]?
 4. Wist u dat onderzoek heeft uitgewezen dat het in productie houden van de huidige olie- en gasvelden, nog afgezien van geplande investeringen, het onmogelijk maakt om de klimaatopwarming onder de 1,5 graden Celsius te houden? [4]
 5. Deelt u de mening dat het behouden en het planten van bomen belangrijk is in het kader van de klimaatopgave, maar symptoombestrijding is wanneer Shell er een dergelijke klimaatontwrichtende bedrijfsvoering op nahoudt? Zo, nee, hoe beoordeelt u deze sponsoractie van Shell dan?
 6. Deelt u de mening dat, in het licht van bovenstaande, het sponsorschap van de Nationale Boomfeestdag mensen de indruk zou kunnen geven dat Shell meer doet voor het klimaat dan daadwerkelijk het geval is?
 7. Deelt u de mening dat Shell de schuld voor de klimaatcrisis onevenredig naar de individuele burger verlegd en haar eigen aandeel in de klimaatcrisis maskeert, door bezoekers van de Nationale Boomfeestdag te vragen met de trein te komen vanwege het klimaat? [5]
 8. Deelt u de mening dat het sponsoren van de Nationale Boomfeestdag als niets meer dan een PR-stunt en als ‘greenwashing’ gekwalificeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 9. Wist u dat de Boomfeestdag ook lesmateriaal voor kinderen aanbiedt waarin hen wordt verteld dat vliegreizen volledig gecompenseerd kunnen worden door bomen te planten? [6]
 10. Wist u dat wetenschappers ernstige twijfels hebben bij de berekeningen rond vrijwillige CO2-compensatie, mede omdat de klimaatschade veroorzaakt door een vliegreis twee keer zo groot is als volgens gangbare berekeningen? [7]
 11. Bent u bereid de organisatoren van de boomfeestdag erop te wijzen dat volledige compensatie ter discussie staat? Zo nee waarom niet?
 12. Erkent u dat dergelijk lesmateriaal misleidend is over de klimaatschade van vliegreizen? Zo nee, waarom niet?
 13. Deelt u de mening dat dit lesmateriaal derhalve gekwalificeerd kan worden als kindermarketing? Zo nee, waarom niet?
 14. Wat vindt u ervan dat de marketingmachine van Shell de belangrijke opgave van Staatsbosbeheer om bomen te beschermen en te planten kaapt?
 15. Vindt u het gepast dat u zelf deelneemt aan een dergelijk gegreenwasht evenement? Kunt u dat toelichten?

[1] https://www.boomfeestdag.nl/

[2] https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions

[3] https://www.volkskrant.nl/economie/shell-zit-nog-decennialang-in-olie-en-gas~b3afb20b/

[4] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/shell-en-andere-oliebedrijven-maken-klimaatakkoord-onhaalbaar

[5] Uitnodiging Nationale Boomfeestdag: http://parlisweb/Parlis//parlis/4ef79e89-aedf-4217-8903-d8eac531d008.jpg

[6] ‘Les 7, Bomen helpen het klimaat door Co2 uit de lucht te halen’: https://www.boomfeestdag.nl/downloads/lesmateriaal

[7] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/co2-compensatie-is-misleidend-en-nattevingerwerk~bc530a94/