Vragen Van Raan en Vestering over het lage btw-tarief op sier­teelt­pro­ducten


Indiendatum: 6 mei 2021

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het lage btw-tarief op sierteeltproducten

  1. Kunt u bevestigen dat sierteeltproducten, zoals bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten onder het lage btw-tarief van 9% vallen, in plaats van het algemene btw-tarief van 21%?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat deze verlaging in 1975 is doorgevoerd om “bloemen en planten betaalbaar te maken voor lage inkomensgroepen en om omzet en werkgelegenheid in de tuinbouw te stimuleren”?[2]
  3. Kunt u bevestigen dat lelies en tulpen (na aardappels) tot de meest intensief bespoten gewassen behoren en dat het gebruik van landbouwgif ook in de glassierteelt relatief hoog is?[3]
  4. Kunt u bevestigen dat het areaal aan sierteeltgewassen de laatste decennia is toegenomen, waarmee ook het gemiddelde gebruik van landbouwgif per hectare in Nederland is toegenomen?
  5. Kunt u bevestigen dat de werkgelegenheid in de sierteeltsector grotendeels wordt vervuld door arbeidsmigranten? Zo ja, kunt u erop reflecteren of u dit de werkgelegenheid is die u wilt stimuleren?
  6. Kunt u bevestigen dat LTO Nederland juist pleit voor meer robotisering om de afhankelijkheid van arbeid in de sierteelt te verminderen?[4]
  7. Deelt u het inzicht dat het niet te verdedigen is dat bloemen en planten door middel van een verlaagd btw-tarief wel betaalbaar gemaakt worden voor lage inkomensgroepen, maar andere luxeproducten niet?
  8. Deelt u het inzicht dat het stimuleren van de omzet van de sierteeltsector de enige van de drie bovengenoemde redenen is die overblijft ter verdediging van het lage btw-tarief?
  9. Deelt u de mening dat deze vervuilende sector, die financieel goed presteert[5] en ruimtelijk groeit, maar niet bijdraagt aan de voedselzekerheid, niet langer extra financieel gestimuleerd zou moeten worden?
  10. Bent u voornemens om bij de begroting voor 2022 sierteeltproducten weer gewoon in het hoge btw-tarief te plaatsen? Zo nee, waarom niet?


[1] Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën, Kamerstuk 35 300-2, p. 134

[2] Beleidsevaluatie btw-regeling sierteeltproducten, 2007, Kamerstuk 31200-XIv, nr. 157 b1

[3] PBL, Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd, 2019, p. 80-82.

[4] https://www.ad.nl/binnenland/boeren-willen-meer-arbeidsmigranten-naar-nederland-halen-ook-van-buiten-de-eu~a1d9fad3/

[5] https://www.volkskrant.nl/economie/vrees-voor-omvallen-sierteeltsector-blijkt-ongegrond-bloemen-en-planten-lucratiefste-exportproduct-in-coronajaar~b56e53ab/