Vragen Van Raan over het bericht ‘Lawaai vlieg­basis nadert de (pijn)grens’


Indiendatum: 6 mei 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Lawaai vliegbasis nadert de (pijn)grens’

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Lawaai vliegbasis nadert de (pijn)grens: Ik heb nooit echt zitten klagen, die 45 jaar dat ik hier woon. Nu wel’ uit de Leeuwarder Courant van 6 mei 2021?[1]
 2. Bent u bekend met het in het artikel aangehaalde onderzoek naar de laagfrequente geluidsoverlast van de F-35 Lightning II (verder afgekort als: F35) van drs. A. Tukkers?
 3. Deelt u de conclusie dat de F35 naast 20db luider ook meer laagfrequentiegeluid produceert dan de F16 en dat de bestaande geluidsisolatie van woningen daartegen geen bescherming tegen biedt? Zo ja, welke stappen gaat u dan ondernemen om bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de F35? Zo niet, waarom niet?
 4. Herkent u het beeld dat in huizen waar al geluidsisolerend glas is aangebracht nog steeds geluidspieken van 80db te horen zijn? Zo ja, hoe wilt u dit gaan voorkomen? Zo niet, waarom niet?
 5. Deelt u de constatering dat, afgaande op de specificaties van het gebruikte geluidsisolerend glas, de geluidsisolatie niet of nauwelijks effectief is tegen geluid met frequenties onder 500 Herz?
 6. Heeft u onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van resonantie in het lichaam ontstaan door het laagfrequentegeluid van de F35 op de gezondheid van mens en dier? Zo niet, waarom niet en bent u nog voornemens om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren?
 7. Kunt u garanderen dat de F35 niet meer geluid zal produceren tijdens oefeningen dan de modellen nu laten zien? Zo niet, wat gaat u dan doen om de geluidsoverlast en geluidspieken bij bewoners te verminderen?
 8. Op welke manier bent u van plan om bij oefeningen rekening te houden met de beschermde natuurgebieden die in of binnen het geluidsbereik van het oefengebied liggen?
 9. Kunt u garanderen dat de overlast door militaire oefeningen voor ecosystemen tot een minimum beperkt gaat worden, zodat ecosystemen geen schade ondervinden? En op welke manier doet u dat?
 10. Bent u bereid het aantal vluchten te verminderen? Zo niet, waarom niet?
 11. Welke vergunning zijn allemaal betrokken bij de herindeling van het luchtruim om de F35 vluchten te laten uitvoeren? Graag hierbij een limitatieve opsomming en wanneer ze vergund zijn.
 12. Hoe zijn de provinciale besturen, van de provincies in het oefengebied en aansluitende gebieden, betrokken bij de totstandkoming van de herindeling en vergroting van het militaire oefengebied in Noord Nederland?
 13. Is bij de provinciale besturen duidelijk gemaakt dat ze met de nieuwe luchtindeling gevechtsvliegtuigen zouden krijgen die aanzienlijk meer (laagfrequentie)geluid maken? Zo niet waarom niet, en gaat u dit alsnog doen?
 14. Hoe zijn burgers betrokken bij de totstandkoming van het vergrote militaire oefengebied in Noord Nederland?
 15. Is bij burgers duidelijk gemaakt dat ze met de nieuwe luchtindeling gevechtsvliegtuigen zouden krijgen die aanzienlijk meer (laagfrequentie)geluid maken? Zo niet, waarom niet en gaat u dit alsnog doen?
 16. Klopt het dat het precieze verloop van het zuidelijke grensgebied van de uitgebreide TRA-10 nog niet bekend is terwijl het totaaloppervlak en de noordelijke- westelijke- en oostelijke grens wel bekend zijn? Zo ja, waarom is deze nog niet bekend?[2]
 17. Klopt dat de zuidelijke begrenzing over de kop van Overijssel loopt?
 18. Klopt het dat de bedoeling is om de toekomstige TRA-10 langs de lijn van de huidige zuidelijke begrenzing van TMA-A en de zuidelijke begrenzing van TMA Eelde te laten lopen? Zo niet hoe loopt deze dan wel?
 19. Welke geluidsrapporten zijn er momenteel openbaar en hoeveel zijn er nog geclassificeerd?
 20. Kunt u zich voorstellen dat voor bewoners het inspraakproces weinig transparant aanvoelt als veel geluidsrapporten als geclassificeerde informatie worden gezien door defensie? Zo ja, hoe bent u van plan om het inspraakproces transparanter en democratischer te maken? Zo niet, waarom niet?
 21. Kunt u ondertussen meer duidelijkheid verschaffen over de omgevingsvergunningsaanvraag voor de vliegbasis en de inzet van MQ-9 Reaper drones?[3] Zo niet, waarom niet?
 22. Kunt u toelichten wat de geluidsspecificaties van MQ-9 Reaper zijn en hoe deze zich verhouden tot de impact op bewoners, natuurgebieden, en dieren in het oefengebied? Zo niet, verwacht u dat bewoners zich serieus genomen voelen in hun zorgen over geluidsoverlast?
 23. Hoe vaak en op welke hoogte zullen de F35 gevechtsvliegtuigen die in Volkel gestationeerd zijn naar Leeuwarden vliegen?
 24. Wilt u de vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Lawaai-vliegbasis-nadert-de-pijngrens-Ik-heb-nooit-echt-zitten-klagen-die-45-jaar-dat-ik-hier-woon.-Nu-wel-26815587.html

[2] Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, pagina 39 + 70.

[3] Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Van Raan over de MQ-9 Reaper drones en over vergunningen voor vliegbasis Leeuwarden (Kamerstuk 2021D07238).