Vragen Van Raan aan de minister van Financiën over het aanwenden van zijn invloed om de behan­deling van de aange­vraagde natuur­ver­gunning voor Lelystad Airport op te schorten


Indiendatum: mrt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën over het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

 1. Bent u op de hoogte van het controversieel verklaren van diverse brieven in het dossier Lelystad Airport door de Tweede Kamer?
 2. Bent u op de hoogte van de keuze van de minister van LNV om deze controversieel verklaringen naast zich neer te leggen?[1] [2]
 3. Kent u de Kamervragen van het lid Van Raan c.s. aan de minister van LNV over deze gang van zaken?[3]
 4. Bent u op de hoogte van de aanhoudende controverses rondom de stikstofberekeningen in het dossier Lelystad Airport?[4] [5] [6] [7] [8]
 5. Erkent u dat het voortzetten van de vergunningsprocedure voor Lelystad Airport – ondanks dat de Tweede Kamer heeft verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier – invloed kan hebben op de toekomstige besluitvorming over Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening dat het ongepast en democratisch gezien ook zeer onwenselijk is om een controversieel verklaring te negeren? Zo nee, waarom niet?
 7. Erkent u dat de reactietermijn waar de minister van LNV zich op beroept, een termijn van orde betreft zonder verplichtend karakter, waardoor de minister van LNV wel degelijk de mogelijkheid heeft om de controversieel verklaring te respecteren en het verzoek van de Tweede Kamer te honoreren om geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier? Zo nee, waarom niet?
 8. Kent u bijvoorbeeld de mogelijkheid om vooralsnog geen besluit te nemen en/of de beslistermijn op de aanvraag op te schorten, op basis van overmacht vanwege de controversieel verklaring door de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet?
 9. Erkent u dat u via de staatsdeelneming Schiphol (eigenaar van Lelystad Airport) er bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport op aan kan dringen dat de aanvrager de vertraging in de behandeling van de natuurvergunning accepteert, zodat de controversieel verklaring door de Kamer alsnog gerespecteerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 10. Erkent u dat u de minister van LNV daarmee de helpende hand kan aanreiken bij het respecteren van het verzoek van de Tweede Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten in het dossier Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid om contact op te nemen met de minister van LNV, om kenbaar te maken dat het opschorten van de behandeling van de natuurvergunning voor Lelystad Airport wat u betreft acceptabel is, zeker als daarmee de controversieel verklaring door de Tweede Kamer gerespecteerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat is uw inzet, in het verleden en in de nabije toekomst, om er bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport op aan te dringen om vertraging te accepteren als gevolg van het opschorten van de behandeling van de natuurvergunning?
 13. Erkent u dat investeringen in fossiele sectoren haaks staan op wat nodig is om de klimaatcrisis te beteugelen? Zo nee, waarom niet?
 14. Erkent u dat er vanwege de klimaatcrisis een flinke krimp van het vliegverkeer nodig is?
 15. Deelt u de mening dat Lelystad Airport mede daarom een overbodig vliegveld is?
 16. Erkent u dat het openen van een extra vliegveld voor commercieel vliegverkeer, middenin de klimaatcrisis, onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 17. Bent u bereid om uw invloed aan te wenden om er bij de aanvrager van de natuurvergunning voor Lelystad Airport op aan te dringen om de aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 18. Kunt u deze vragen nog vóór de Tweede Kamerverkiezingen beantwoorden?


[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-over-natuurvergunning-van-lelystad-airport

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03209&did=2021D07103

[3] Vragen Van Raan c.s. over Lelystad Airport - Partij voor de Dieren

[4] Ingenieur Adegeest ontdekt opnieuw forse fouten in milieurapport Lelystad Airport: 'Het is je reinste oplichterij' - EenVandaag (avrotros.nl)

[5] Stikstofmodel Lelystad Airport blijkt gemanipuleerd door Ministerie I&W – SATL – Lelystad (satl-lelystad.nl)

[6] Opnieuw fouten in berekeningen Lelystad Airport, meer stikstofuitstoot dan berekend - RTV Oost

[7] Alwéér een misser in stikstofberekening Lelystad Airport: ‘Het gaat maar door’ | Lelystad | destentor.nl

[8] Tweede Kamerfracties eisen opheldering over foute stikstofberekeningen Lelystad Airport | Lelystad Airport | destentor.nl