Vragen Van Kooten-Arissen en Van Raan over een noodplan voor de verschrom­pe­lende Neder­landse natuur


Vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (PvdD) aan de ministers van LNV en I&W over berichten dat de Nederlandse natuur verschrompelt en een noodplan nodig is.

 1. Bent u bekend met de berichten: “Bioloog waarschuwt: 'De natuur verschrompelt, diersoorten gaan verdwijnen'” [1] en “Nederland wordt dorre vlakte: 'Noodplan nodig voor natuur” [2]?
 2. Maakt u zich, net als de Partij voor de Dieren en de in bovenstaande nieuwsberichten genoemde wetenschappers en natuurorganisaties, zorgen over de al maanden aanhoudende droogte, waardoor de Nederlandse natuur verschrompelt en diersoorten dreigen te verdwijnen? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de mening van bioloog Arnold van Vliet, verbonden aan de Wageningen Universiteit, dat de Nederlandse natuur zó versnipperd is en zó slecht beschermd wordt, dat ze deze klap van extreme droogte niet aankan? Zo nee, waarom niet?
 4. Welke maatregelen worden er op dit moment genomen om de schade aan flora en fauna die de aanhoudende extreme droogte in natuurgebieden veroorzaakt te beperken, zoals o.a. Staatsbosbeheer samen met De Vlinderstichting doet op het Veluwse Kootwijkerzand waar bakken bloeiende nectarplanten zijn neergezet om heidevlinders te redden?
 5. Bent u nog voornemens om (extra) maatregelen te nemen om de verschrompeling van natuurgebieden en het verdwijnen van diersoorten te voorkomen? Zo ja, welke, waar en wanneer? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat is uw visie op de komst van nieuwe dier- en plantensoorten vanuit Zuid-Europa naar ons land, een ontwikkeling die door klimaatverandering en daarmee gepaard gaande weersextremen geïntensiveerd zal worden?
 7. Deelt u de mening dat, zowel voor het behoud van onze soorten en het kunnen laten gedijen van nieuwe soorten in Nederland, de vergaande versnippering van de Nederlandse natuurgebieden een groot probleem is, omdat dieren in tijden van droogte niet kunnen wegtrekken naar een plek waar nog wel water en voedsel te vinden is en nieuwe soorten de natuurgebieden in Nederland moeilijk kunnen bereiken? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u er zich van bewust dat, zowel voor het behoud van onze soorten en het kunnen laten gedijen van nieuwe soorten in Nederland, onze natuurgebieden opnieuw ingericht moeten worden door deze te verbinden en de gebieden klimaatrobuuster te maken? Zo ja, hoe wilt u dit in de praktijk gaan brengen?
 9. Wilt u de provincies gaan helpen om de natuurgebieden provinciegrens- en uiteindelijk landsgrensoverschrijdend te gaan verbinden en klimaatrobuust te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn?
 10. Wat vindt u van de oproep van verschillende natuurorganisaties dat alle natuurgebieden in Nederland, net als alle gemeenten, onderworpen dienen te worden aan een klimaatstresstest, zodat ook duidelijk wordt in hoeverre onze natuurgebieden opgewassen zijn tegen het klimaatscenario van het KNMI dat in 2050 hevigere buien, hetere zomers en langere periodes van droogte voorspelt? Bent u bereid om een dergelijke klimaatstresstest voor natuurgebieden in te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn?
 11. Deelt u de mening van natuurorganisaties, waaronder Staatsbosheer, dat de waterstanden, die voor de landbouw kunstmatig laag worden gehouden, omhoog moeten om verdergaande bodemdaling en verdroging van natuurgebieden een halt toe te roepen? Zo ja, bent u bereid om uw beleid hierop te intensiveren en provincies te helpen om de natuur meer water vast te laten houden? Zo nee, waarom niet?

[1] “Bioloog waarschuwt: 'De natuur verschrompelt, diersoorten gaan verdwijnen'”, Volkskrant 27-07-2018, Ten Eerste p. 5.
[2] “Nederland wordt dorre vlakte: 'Noodplan nodig voor natuur'”, AD 26-07-2018: https://www.ad.nl/binnenland/nederland-wordt-dorre-vlakte-noodplan-nodig-voor-natuur~a88fb3a9/