Vragen Van Kooten-Arissen en Van Raan over bericht dat Fransen nieuwe jacht op grutto niet uitsluiten


Indiendatum: jul. 2018

Vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (PvdD) aan de ministers van LNV en BuZa over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten.

  1. Kent u het bericht ‘Fransen sluiten nieuwe jacht op de grutto niet uit’? [1]
  2. Is het waar dat er in Frankrijk nog steeds op de wulp gejaagd wordt?
  3. Deelt u de mening dat de jacht in Frankrijk op in Nederland beschermde trekvogels als de wulp directe schade toebrengt aan de Nederlandse populatie wulpen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat een heropening van de jacht op de grutto, de Nederlandse inspanningen om de gruttostand te verbeteren te niet zou kunnen doen, en dat er dus een direct Nederlands belang is?
  5. Is het mogelijk de import van geschoten wulpen en grutto’s vanuit Frankrijk uit te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u die effectueren en op welke termijn en wijze?
  6. Bent u bereid protest aan te tekenen bij de France regering tegen de jacht op de wulp en de mogelijke heropening van de jacht op de grutto? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] https://frieschdagblad.nl/2018/7/26/fransen-sluiten-een-nieuwe-jacht-op-de-grutto-niet-uit

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 14 sep. 2018

Vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten (ingezonden 30 juli 2018).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Fransen sluiten nieuwe jacht op de grutto niet uit»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat in Frankrijk nog steeds op de wulp wordt gejaagd?

Antwoord 2

Frankrijk heeft op 1 augustus 2018 het besluit genomen om de jacht op de wulp landelijk te verbieden met uitzondering van de jacht in de kustzone (ter verduidelijking: de jacht op de grutto is ook in de kustzone niet toegestaan). Dit is een voortzetting van het huidige jachtbeleid en geldt tot 30 juli 2019.

Vraag 3

Deelt u de mening dat de jacht in Frankrijk op in Nederland beschermde trekvogels zoals de wulp, directe schade toebrengt aan de Nederlandse populatie wulpen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Het is bekend dat in Nederland geringde trekvogels in Frankrijk worden geschoten. Hoe groot het effect hiervan is op de Nederlandse populatie van deze soorten is niet precies bekend, maar bij elke afnemende populatie kan jacht een negatief effect hebben en is derhalve ongewenst.

Vraag 4

Deelt u de mening dat een heropening van de jacht op de grutto de Nederlandse inspanningen om de gruttostand te verbeteren te niet zou kunnen doen, en dat er dus een direct Nederlands belang is?

Antwoord 4

Ik ben het met u eens dat Nederland zich grote inspanningen getroost om de gruttostand te behouden en dat het afschieten van grutto’s tijdens de trek hierop een negatief effect zou hebben. Hierbij wil ik echter wel opmerken dat Frankrijk op dit moment geen jacht toestaat op de grutto tot 30 juli 2019. Ik zal de situatie in Frankrijk en de stand van de populatie echter nauwgezet volgen, aangezien Nederland veel inspanningen doet om de grutto te behouden in Nederland.

Vraag 5

Is het mogelijk de import van geschoten wulpen en grutto’s vanuit Frankrijk uit te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u dit effectueren en op welke termijn en wijze?

Antwoord 5

Het is mij niet bekend dat er de afgelopen jaren in West-Europa sprake is van handel in geschoten wulpen en grutto’s. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn gebonden aan de Europese Vogelrichtlijn die dit verbiedt.

Vraag 6

Bent u bereid protest aan te tekenen bij de Franse regering tegen de jacht op de wulp en de mogelijke heropening van de jacht op de grutto? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord 6

Zowel de grutto als de wulp zijn opgenomen in Annex II van de Vogelrichtlijn, hetgeen betekent dat jacht op deze soorten door een lidstaat is toegestaan mits deze zich aan de voorwaarden van Artikel 7 van de Vogelrichtlijn houdt. Deze richtlijnen houden onder andere in dat de lidstaat er op toe moet zien dat de jacht pogingen tot instandhouding van deze soorten in hun versprei-dingsgebied niet in gevaar brengt. Nederland volgt de ontwikkelingen in Frankrijk en de stand van de populaties van de grutto en de wulp nauwgezet, aangezien Nederland veel inspanningen doet om deze soorten te behouden. Voorstellen om de jacht op soorten waarvan de populaties achteruit zijn gegaan helemaal te verbieden, worden besproken in de komende vergade-ring in december 2018 van het Afrikaans Euro-Aziatisch Watervogelverdrag (AEWA). Nederland is hier voorstander van. Deze discussie kan ook consequenties hebben voor de wijze waarop binnen de Europese Unie met deze soorten wordt omgegaan.

Interessant voor jou

Vragen Van Kooten-Arissen en Van Raan over een noodplan voor de verschrompelende Nederlandse natuur

Lees verder

Vragen Van Kooten-Arissen over afschot van verwilderde katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer