Vragen van het lid Vestering over de 200.000 dieren die vast zaten aan boord van trans­port­schepen door de blokkade van het Suez­kanaal


Indiendatum: 31 mrt. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 200.000 dieren die vast zaten aan boord van transportschepen door de blokkade van het Suezkanaal

 1. Klopt het dat er zo’n 200.000 dieren vast zitten op transportschepen bij het Suezkanaal vanwege het containerschip ‘Even Given’ dat bijna een week lang de vaarroute blokkeerde, tot het afgelopen maandag werd losgemaakt?[1] Zo nee, hoeveel dieren bevinden zich dan wel op de schepen die in de file liggen of lagen bij het Suezkanaal?
 2. Klopt het dat er vanwege deze blokkade tenminste zestien schepen met levende dieren stil liggen of lagen en ernstige vertraging hebben opgelopen? Zo nee, om hoeveel schepen gaat het dan wel?
 3. Kunt u bevestigen dat elf van deze schepen in totaal maar liefst 130.000 schapen uit Roemenië vervoeren in de richting van de Perzische golf?
 4. Klopt het dat in ieder geval twee van deze schepen al sinds 15 en 16 maart onderweg zijn?[2]
 5. Hoe lang zijn de overige schepen al onderweg? Wat voor dieren zijn er aan boord van de overige schepen?
 6. Waar komen deze dieren op de overige schepen vandaan en wat is de eindbestemming van deze schepen?
 7. Is het mogelijk dat er ook Nederlandse dieren aan boord zijn van de vertraagde schepen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 8. Deelt u de mening dat langdurig transport onacceptabel leed veroorzaakt bij dieren, en hun welzijn en gezondheid schaadt?
 9. Kunt u bevestigen dat schepen die levende dieren vervoeren volgens Europese regelgeving verplicht zijn om 25 procent meer voer in te laden dan nodig is voor de geplande reis, voor het geval er vertraging ontstaat onderweg? Ontvangt u ook signalen dat dit niet altijd, of zelfs vrijwel nooit gebeurt?[3] Zo ja, wat doet u hier mee?
 10. Hoe wordt er op toegezien dat dit extra voer daadwerkelijk wordt ingeladen? Hoe ziet u hier op toe als het gaat om transport over zee van Nederlandse dieren die naar landen buiten de EU worden geëxporteerd?
 11. Deelt u de zorgen dat de 200.000 dieren die nu vastzitten op de schepen bij het Suezkanaal –ook als deze extra noodvoorraad voer wel is ingeladen- niet genoeg eten en drinken meer hebben om in leven te blijven tot de eindbestemming is bereikt?
 12. Zijn er dierenartsen aan boord geweest van deze schepen? Zo nee, hoe wordt er zorg gedragen voor deze dieren nu ze al zo lang onderweg zijn?
 13. Welke mogelijkheden ziet u om deze dieren te beschermen tegen nog verder extra lijden?
 14. Hoe gaat u zich inzetten om te voorkomen dat een dergelijke dierenwelzijnsramp op zee zich ooit nog weer kan voordoen?
 15. Kunt u bevestigen dat Europese lidstaten niet verplicht zijn om te rapporteren over de aantallen dieren die sterven tijdens transporten over zee? Zo ja, bent u bereid zich in te zetten voor een dergelijke rapportageplicht?
 16. Heeft u wel zicht op het aantal Nederlandse dieren dat sterft tijdens transport over zee naar landen buiten de EU? Zo nee, waarom wilt u dit niet weten en voelt u zich hier wel verantwoordelijk voor? Zo ja, hoeveel dieren zijn er in de afgelopen vijf jaar gestorven tijdens transport over zee naar landen buiten de EU?
 17. Kunt u deze vragen één voor één en zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, beantwoorden?


[1] https://euobserver.com/world/151394

[2] https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/26/at-least-20-livestock-ships-caught-in-suez-canal-logjam

[3] https://euobserver.com/world/151394