Vragen Van Esch over het achter­houden van infor­matie in de granu­lietzaak en het toevoegen van bodem­vreemd materiaal aan granuliet


Indiendatum: apr. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het achterhouden van informatie in de granulietzaak en het toevoegen van bodemvreemd materiaal aan granuliet.

 1. Kent u het bericht ‘Gemeente West Maas en Waal: ‘Ministerie houdt informatie achter in granulietzaak’?[1]
 2. Klopt het dat uitdrukkelijk is afgesproken dat het ministerie de gemeente West Maas en Waal op de hoogte zou houden in het granuliet-dossier en dit niet is gebeurd aangezien het aanvullend onderzoek van bureau Arcadis niet met de gemeente West Maas en Waal gedeeld? Zo nee hoe zit dit dan?
 3. Is er de afgelopen tijd contact geweest tussen het ministerie en de gemeente West Maas en Waal over het feit dat de gemeente niet goed op de hoogte is gehouden in het granuliet-dossier? Wat is er tijdens dit contact afgesproken?
 4. Hoe zal in de toekomst worden voorkomen dat informatie abusievelijk niet wordt gedeeld met de gemeente West Maas en Waal?
 5. Voormalig staatssecretaris Van Weyenberg gaf aan het RIVM en Deltares te willen vragen om onderzoek te doen naar of er sprake is van ontbrekende wetenschappelijke kennis over het gedrag van polyacrylamide in anaerobe omstandigheden; is hier al opdracht toe gegeven?[2] Wanneer wordt dit onderzoek afgerond?
 6. Heeft u kennisgenomen van de brief van het Burgercollectief Dreumelse Waard[3], waarin bezwaren worden geuit tegen de conclusies uit het ‘Addendum review-onderzoek granuliet Over de Maas’ van Arcadis? Kunt u een inhoudelijk reactie geven op deze bezwaren?
 7. Gaat u gehoor geven aan de oproep van het Burgercollectief Dreumelse Waard om het addendum van Arcadis terug te trekken en een vervangend onderzoek uit te laten voeren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft u kennisgenomen van de brief van de gemeente West Maas en Waal[4], waarin vragen worden gesteld over de consequenties van de aanwezigheid van granuliet aan de oppervlakte in de Moleneindse Waard voor de inwoners, de ecologie en de gebruikers van de plassen? Wat is uw reactie hierop? Gaat u uw reactie ook nog sturen naar de gemeente West Maas en Waal?
 9. Gaat u gehoor geven aan de oproep van de gemeente West Maas en Waal om de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM en Deltares af te wachten alvorens er vervolgstappen worden genomen? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u de mening dat het uiterst belangrijk is dat de zorgen van bewoners omtrent het granuliet-dossier worden geadresseerd en zo mogelijk worden weggenomen, en dat het aanvullend onderzoek van Arcadis hierin niet is geslaagd? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u ervan op de hoogte dat in het Besluit bodemkwaliteit een regel is opgenomen die stelt dat onder grond of baggerspecie ook grond of baggerspecie wordt verstaan dat is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal[5]?
 12. Klopt het dat in de nota van toelichting is opgenomen dat het bij deze regel nadrukkelijk niet gaat om het bijmengen van bodemvreemd materiaal[6]? Zo nee, hoe zit dit dan?
 13. Klopt het dat aan granuliet een bodemvreemde stof – een flocculant – wordt toegevoegd? Zo nee, hoe zit dit dan?
 14. Deelt u de analyse dat het toevoegen van het bodemvreemd flocculant aan granuliet niet voldoet aan de regel in het Besluit bodemkwaliteit zoals uitgelegd in de nota van toelichting[7], aangezien iets als grond mag worden beschouwd als het maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal bevat dat niet is bijgemengd?
 15. Bent u ervan op de hoogte dat in de Regeling bodemkwaliteit[8] en op de site van Bodemplus[9] twee vereisten worden gesteld voor wanneer iets als grond mag worden toegepast, namelijk: bij het toepassen van grond mag ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomen voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken al in de grond aanwezig was, waarvan niet is te voorkomen dat de grond of baggerspecie daarmee is vermengd, én overige bodemvreemde materialen – anders dan steenachtig materiaal en hout – mogen alleen sporadisch voorkomen als dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken al in de grond aanwezig was?
 16. Deelt u de analyse dat het toevoegen van het bodemvreemd flocculant aan granuliet niet voldoet aan de vereisten van de Regeling bodemkwaliteit en Bodemplus voor bodemvreemd materiaal, aangezien de flocculant niet al in de afgegraven grond zat, het vermengen wel te voorkomen was en de flocculant niet sporadisch maar altijd wordt toegevoegd aan granuliet? Zo nee, waarom niet?
 17. Klopt het dan ook dat granuliet dus niet als grond mag worden gekwalificeerd volgens het Besluit bodemkwaliteit zoals uitgelegd in de nota van toelichting[10], de Regeling bodemkwaliteit[11] en Bodemplus[12]? Zo nee, hoe zit dit dan?
 18. Deelt u de mening dat het onacceptabele gevolgen zou hebben voor het milieu als het toevoegen van het bodemvreemd flocculant aan granuliet wél wordt beschouwd als dat het zou voldoen aan de eisen omtrent bodemvreemd materiaal, omdat dit zou betekenen dat grond altijd voor 20 gewichtsprocent zou mogen worden aangevuld met bodemvreemde materiaal van welke aard dan ook, zonder dat het de toepassing als grond zou verliezen? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/gemeente-west-maas-en-waal-ministerie-houdt-informatie-achter-in-granulietzaak

[2] Kamerstuk 30015, nr. 103, d.d. 16 november 2021

[3] Documentnummer: 2022D12668, d.d. 30 maart 2022

[4] Documentnummer: 2022D13812, d.d. 06 april 2022

[5] Besluit bodemkwaliteit, Artikel 34 lid 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2021-01-01#Hoofdstuk4

[6] Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, artikel 34 lid 2, p. 26. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-469.html#IDA1RFS

[7] Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, artikel 34 lid 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-469.html#IDA1RFS

[8] Regeling bodemkwaliteit, artikel 1.1 sub 2, https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2022-01-01

[9] https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-alg/faq/zit-toegestane/

[10] Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, artikel 34 lid 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-469.html#IDA1RFS

[11] Regeling bodemkwaliteit, artikel 1.1 sub 2, https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2022-01-01

[12] https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-alg/faq/zit-toegestane/