Vragen Van Esch over de vergunning van Sitech om vervuild afval­water van Chemelot te lozen op de Maas


Indiendatum: 28 nov. 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de vergunning van Sitech om vervuild afvalwater van Chemelot te lozen op de Maas

1. Kent u het bericht ‘Steeds meer zorgen om waterkwaliteit van de Maas'’?[1]

2. Bent u ervan op de hoogte dat Sitech een vergunning heeft om afvalwater van de bedrijven op het Chemelot-terrein te lozen op de Maas en dat deze vergunning nog tot 2027 geldig is?

3. Bent u ervan op de hoogte dat dit afvalwater is vervuild met meer dan 14.000 kilo microplastics en meer dan 600 verschillende chemische stoffen bevat? Vindt u dit wenselijk?

4. Bent u ervan op de hoogte dat even verderop drinkwater gemaakt wordt van het Maaswater en dat de drinkwaterfunctie van de Maas wordt bedreigd vanwege vervuiling?

5. Strookt deze situatie, waarin de Maas eerst wordt vervuild met afvalwater afkomstig van Chemelot en vervolgens met belastinggeld weer moet worden gezuiverd om er drinkwater van te maken, volgens u met het principe ‘de vervuiler betaalt’? Zo ja, hoe legt u dit uit? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

6. Bent u ervan op de hoogte dat Sitech het vervuilde afvalwater van Chemelot volgens de vergunning loost op het oppervlaktewater ‘de zijtak Ur’?

7. Bent u ervan op de hoogte dat in werkelijkheid niet wordt geloosd op het oppervlaktewater van de zijtak Ur, maar dat Sitech het vervuilde afvalwater via een put loost op een ondergrondse pijp die naar de Maas loopt?

8. Waarom wordt op de leggerkaart van Waterschap Limburg de indruk gewekt dat de zijtak Ur vanaf de Ur tot aan de Maas volledig bovengronds loopt en wordt niet aangeduid dat de zijtak Ur halverwege overgaat in een ondergrondse pijp?[2]

9. Waarom wordt de put die de schakel vormt tussen de afvoerbuis van de Integrale Afvalwater Zuivering Installatie (IAZI) en de ondergrondse pijp die het verlengde is van het oppervlaktewater zijtak Ur, waarlangs Sitech het afvalwater loost, niet weergegeven op de leggerkaart van het Waterschap Limburg?

10. Gaat u ervoor zorgen dat de Leggerkaart van het Waterschap Limburg wordt aangepast, zodat er recht wordt gedaan aan de werkelijke situatie waarbij de bovengrondse zijtak Ur vanaf de put overgaat in een ondergrondse pijp tot aan de Maas? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en per wanneer gaat u hiervoor zorgen?

11. Herinnert u zich dat u in antwoord op een eerdere vraag[3] van het lid Van Esch over de zijtak Ur verwees naar een uitspraak van de Hoge Raad op 27 maart 1985[4] waarin wordt gesteld dat de ondergrondse pijp als oppervlaktewater moet worden gezien en het bevoegd gezag daarom bij het Waterschap Limburg ligt?

12. Klopt het dat deze uitspraak van de Hoge Raad over of de ondergrondse pijp moet worden gezien als oppervlaktewater gebaseerd is op de toen geldende Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo), maar dat deze wet in 2009 is vervangen door de Waterwet? Zo nee, hoe zit dit dan?

13. Bent u het ermee eens dat de uitspraak van de Hoge Raad is verouderd omdat de uitspraak is gebaseerd op wet- en regelgeving die inmiddels is vervangen? Zo nee, waarom niet?

14. Klopt het dat in de Waterwet de volgende definitie van ‘oppervlaktewaterlichaam’ is opgenomen: ‘samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna’? Zo nee, hoe zit dit dan?

15. Bent u het ermee eens dat een ondergrondse pijp geen ‘aan het aardoppervlak voorkomend water’ is met bijbehorende bodem, oevers, flora en fauna? Zo nee, hoe ziet u dit dan?

16. Bent u het ermee eens dat volgens de definitie van oppervlaktewater in de Waterwet de ondergrondse pijp waarop Sitech loost dus níet kan worden gekwalificeerd als oppervlaktewater? Zo nee, waarom niet?

17. Bent u het ermee eens dat Sitech dus een vergunning nodig heeft van Rijkswaterstaat in plaats van Waterschap Limburg, gezien Sitech het afvalwater van Chemelot niet loost op oppervlaktewater - volgens de definitie in de Waterwet - maar via een ondergrondse pijp rechtstreeks op de Maas loost? Zo nee, waarom niet?

18. Gaat u ervoor zorgen dat de door het Waterschap Limburg aan Sitech verleende vergunning voor het lozen van vervuild afvalwater van Chemelot niet rechtsgeldig wordt verklaard? Zo nee, waarom niet?

19. Gaat u Sitech verzoeken bij Rijkswaterstaat een nieuwe vergunning aan te vragen voor het lozen van afvalwater op de Maas? Zo nee, waarom niet?

20. Gaat u er bij het verlenen van een nieuwe vergunning ook voor zorgen dat het niet meer wordt toegestaan om microplastics en toxische stoffen in het water te lozen, onder meer vanwege het belang van de drinkwaterfunctie van de Maas? Zo nee, waarom niet?

[1] https://nos.nl/regio/limburg/a...
[2] https://www.waterschaplimburg....
[3] Documentnummer 2021D16890
[4] ECLI:NL:HR 1985:AC8821

Interessant voor jou

Vragen Van Raan en Akerboom over het oprichten van een brievenbusfirma in Nederland door het grootste vleesbedrijf

Lees verder

Vragen Van Esch over de artikelen ‘VN onderzoekt rol Nederlandse overheid in PFAS-schandaal VS’ en ‘export giftig PFAS-afval Chemours kan bijdragen aan schending mensenrechten, waarschuwt de VN’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer