Vragen Van Esch over de proble­ma­tische renovatie van het Rijks­wa­ter­staat­kantoor in Utrecht


Indiendatum: 30 jun. 2022

Vragen van het lid van Esch aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de problematische renovatie van het Rijkswaterstaatkantoor in Utrecht

  1. Bent u bekend met de artikelen ‘Vijver Rijkswaterstaat blijkt al 10 jaar zo lek als een mandje, schade 1,7 miljoen euro’[1] en ‘Foutenfestival verbouwing kantoor Rijkswaterstaat: naast lekke vijver ook problemen met gevel’[2]
  2. Klopt het dat er 687 kapotte ruiten waren waarvan sommige spontaan knapte en dit een gevaar vormde voor gebruikers en passanten? Wat vindt u hiervan?
  3. Wat is de stand van zaken aangaande de al 14 jaar slepende soap rondom de lekkende vijver?
  4. Klopt de berichtgeving dat de totale (renovatie) kosten voor het gebouw zijn opgelopen tot 9,2 miljoen euro? Zo nee, hoe hoog zijn de kosten dan? Hoe oordeelt u over die kosten?
  5. Wat is naar uw mening de oorzaak van de problematisch verlopen renovatie? Welke partij of partijen zijn daarvoor verantwoordelijk?
  6. Klopt het dat er 22 gebreken hersteld moesten worden? Kunt u per gebrek aangeven of dit inmiddels verholpen is? Kunt u per gebrek ook aangeven wie daarvoor welke kosten heeft gedragen?
  7. Klopt het dat de Kamer niet geïnformeerd is over deze renovatie en het kostenplaatje van 9,2 miljoen? Zo niet, wanneer heeft u de Kamer dan geïnformeerd? Zo wel, waarom heeft u de Kamer niet geïnformeerd?
  8. Klopt het dat Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf niet of nauwelijks bereid zijn vragen hierover van de pers te beantwoorden? Waarom is dat? Bent u bereid dat vanaf nu wel te doen?

[1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2112487/vijver-rijkswaterstaat-blijkt-al-10-jaar-zo-lek-als-een-mandje-schade-1-7-miljoen-euro
[2] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3384789/foutenfestival-verbouwing-kantoor-rijkswaterstaat-naast-lekke-vijver-ook-problemen-met-gevel