Vragen Van Raan en Van Esch over het bericht dat auto­fa­bri­kanten alleen nog grote auto’s willen bouwen


Indiendatum: jun. 2022

Vragen van de leden Van Raan en Van Esch aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat autofabrikanten alleen nog grote auto’s willen bouwen

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Einde nadert voor het ‘autootje voor de boodschappen’’?[1]
 2. Herkent u het geschetste beeld dat (Europese) autofabrikanten geen kleine auto’s meer willen bouwen vanwege winstbejag? Wat is uw reactie daarop?
 3. Deelt u de mening dat het vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk is dat auto’s steeds groter en zwaarder worden?
 4. Deelt u de mening dat de openbare ruimte (zeker in stedelijke gebieden) schaars is en al sterk onder druk staat? Vind u het wenselijk dat per auto nog meer van die schaarse openbare ruimte in beslag genomen gaat worden?
 5. Kunt u bevestigen dat grotere en zwaardere auto’s meer energie verbruiken per gereden kilometer (ook als ze elektrisch zijn)? Deelt u de mening dat het, om efficiënt met energie om te gaan, wenselijk is om auto’s niet groter te laten zijn dan noodzakelijk? En zelfs idealiter kleiner (en veiliger) te laten zijn?
 6. Herkent u het beeld dat er in Nederland steeds grotere en zwaardere auto’s komen? Zo nee, kunt u de gemiddelde gewichtsklassen over de afgelopen 30 jaar laten zien?
 7. Deelt u de stelling van het Internationale Energie Agentschap die in relatie tot de uitstoot stelde dat “de groei van zuinige voertuigen, waaronder elektrische auto’s, volledig teniet gedaan wordt door de stijgende verkoop van SUV’s”[2]? Wat vind u daarvan?
 8. Deelt u de mening dat grotere en zwaardere auto’s ook niet passen in de doelstellingen van de circulaire economie waarin gestreefd wordt naar het minimaliseren van het grondstof gebruik?
 9. Kunt u zich herinneren dat uw voorganger het rapport van Metabolic, Universiteit Leiden en Copper 8 – dat concludeerde dat Nederland fair share naar rato recht heeft op grondstoffen voor grofweg 1 miljoen elektrische auto’s in 2030 – niet onderschreef met als argument dat er in het rapport te weinig rekening werd gehouden met ‘nieuw innovatiepotentieel’?[3]
 10. Herkent u in dit ‘innovatie-optimisme’ dezelfde mechanismen die de landbouw en de luchtvaart nu de das om hebben gedaan, nu gebleken is dat het veel te veel vertrouwen op innovatie misplaatst bleek? Zo nee, waarom niet?
 11. Vind u het verstandig om te blijven streven naar bijvoorbeeld 9 miljoen of meer elektrische auto’s wanneer voor de grondstoffen voor die andere 8 miljoen auto’s vertrouwt moet worden op nog niet bestaande innovaties?
 12. Wanneer en hoe gaat u sturen op a) het verminderen van het autogebruik b) het verminderen van de grondstof- en energieconsumptie per gereden autokilometer c) het versterken van fiets en ov?


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/28/einde-nadert-voor-het-autootje-voor-de-boodschappen-2-a4134923

[2] https://nos.nl/artikel/2310488-stijging-wereldwijde-verkoop-suv-s-brengt-klimaatdoel-in-gevaar

[3] Kamerstuk 32813-494