Vervolg­vragen Vestering over de sterfte en slacht van geiten­lam­metjes binnen een week na hun geboorte


Indiendatum: 1 nov. 2021

Vervolgvragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de sterfte en slacht van geitenlammetjes binnen een week na hun geboorte

 1. Herinnert u zich dat u heeft bevestigd dat in vijf-en-half jaar tijd in totaal meer dan 10.000 pasgeboren geitenlammetjes zijn afgevoerd naar het slachthuis, terwijl zij volgens de beschikbare registratie nog geen week oud waren? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat het vlees van geitenlammetjes van jonger dan één week die worden aangevoerd op slachthuizen om daar te worden geslacht, niet mag worden bestemd voor menselijke consumptie? [2] Hoeveel van deze 10.000 dieren zijn na de slacht afgevoerd naar destructie?
 3. Hoeveel geitenlammetjes zijn er binnen zeven dagen na hun geboorte aangevoerd in het slachthuis sinds 1 november 2020, het moment waarop het voor geitenhouders verplicht werd om de exacte geboortedatum te registreren in het I&R-systeem? Hoeveel van deze dieren zijn afgevoerd naar destructie?
 4. Wat vindt u er van dat er steeds meer jonge geitenlammetjes worden afgevoerd naar slachthuizen om gedood te worden, niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie, maar om van deze ‘overtollige’ dieren af te komen?
 5. Op welke manier wijst de NVWA exploitanten van slachthuizen op het feit dat dit niet is toegestaan? En wat is hiervan sinds deze waarschuwingen in 2019 het effect geweest?
 6. Welke maatregelen heeft u zelf genomen om dit te voorkomen?
 7. Denkt u dat consumenten die geitenkaas of andere producten van geitenzuivel kopen, zich bewust zijn van de aantallen geitenlammetjes die worden geboren en op zeer jonge leeftijd worden geslacht om de zuivelproductie van hun moeders op gang te houden? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, op welke manier gaat u hiervoor zorgen, aangezien u het belangrijk vindt dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt?
 8. Kunt u bevestigen dat u in beantwoording op schriftelijke vragen erkent dat het doorgaans niet mogelijk is voor de NVWA om bij het slachthuis met zekerheid vast te stellen of sprake is van een overtreding van Identificatie en Registratie (I&R) verplichtingen en/of dat lammetjes jonger dan een week oud geslacht worden? [3] Erkent u daarmee dat het I&R-systeem fraudegevoelig is dat er dus makkelijk mee gesjoemeld kan worden?
 9. Hoe kunt u uitsluiten dat het vlees van geitenlammetjes die zijn geslacht terwijl zij nog geen week oud zijn, terecht komt in de voedselketen, waardoor de Verordening (EU) nr. 2019/627 wordt overtreden?
 10. Erkent u dat het verhogen van de minimum leeftijd voor het vervoer van geitenlammetjes zou voorkomen dat dieren die nog geen 7 dagen oud zijn, illegaal worden afgevoerd naar de slacht, dat ze worden afgevoerd naar destructie of juist in strijd met Europese regelgeving in de humane voedselketen belanden en dat u dan ook niet hoeft te controleren of de afstand waarover deze jonge dieren worden vervoerd meer dan 100 kilometer bedraagt?
 11. Waarom kiest u er dan toch voor om te wachten tot de regels rond transporttijden en minimum transportleeftijd op Europees niveau worden aangescherpt, terwijl het voorbeeld van Duitsland (dat de minimum leeftijd voor het vervoer van kalfjes verhoogt naar 28 dagen) laat zien dat dit ook op nationaal niveau kan worden aangepast?
 12. Waarom stelt u in deze antwoorden: “Met de registratie van doodgeboortes is het mogelijk om beter en eerder zicht te krijgen in het percentage vroegtijdige sterfgevallen in de sector als geheel en bij individuele ondernemers,” wetende dat geitenlammetjes ook bij sterfte binnen zeven dagen opgegeven mogen worden als ‘doodgeboren’?
 13. Erkent u dat er juist géén zicht is op de hoge sterfte onder geitenlammetjes, wanneer er in de registratie geen onderscheid wordt gemaakt tussen daadwerkelijk doodgeboren lammetjes en lammetjes dit in hun eerste week overlijden? Wat gaat u eraan doen om dit te veranderen?
 14. Kunt u bevestigen dat de motie Ouwehand die de regering oproept om zelf een plan van aanpak op te stellen voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes, is aangenomen in juli 2021? [4]
 15. Erkent u daarmee dat deze Kameruitspraak is gedaan nadat u de Kamer heeft geïnformeerd over de (voortgang van de) plannen van de sector, in uw brief van oktober 2020, en dat de Kamer u daarmee duidelijk heeft verzocht om zélf met een plan van aanpak te komen, ongeacht de lopende inzet van de sector? [5]
 16. Kunt u uiteenzetten waarom u deze oproep van de Kamer ter zijde meent te kunnen leggen?
 17. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3725
[2] Volgens Verordening (EU) nr. 2019/627
[3] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3725
[4] Kamerstuk 28 286, nr. 1156
[5] Kamerstuk 28 286, nr. 1130