Vragen Thieme/Van Kooten-Arissen over het bericht ‘Staats­bos­beheer wil duide­lijker bosbeleid van minister’


Schriftelijke vragen van de leden Thieme en Van Kooten-Arissen (beide PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, over het bericht ‘Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister’.

1. Kent u het bericht 'Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister’? [1]

2. Is het waar dat er jaarlijks 300.000 kuub hout door Staatsbosbeheer wordt 'geoogst' uit de Nederlandse bossen en dat Staatsbosbeheer daarbij een belang heeft van 25 miljoen euro?

3. Is het waar dat er jaarlijks meer bosvolume verdwijnt dan er bij komt via nieuwe aanplant? Welke consequenties heeft dat voor de netto CO2 effecten van ons bos?

4. Is het waar dat de jaarlijkse kap (inclusief de afvoer van het gekapte hout) niet is afgerond voor aanvang van het broedseizoen? Hoe verhoudt dit zich tot de gedragscode bosbeheer die voorschrijft dat er in gemengd bos na 15 maart geen werkzaamheden in dit kader worden uitgevoerd? [2]

5. Is het waar dat sommige soorten zoals bosuilen al nestelen voorafgaand aan officiële start van het broedseizoen zoals genoemd in de gedragscode? Welke effecten hebben massale kapwerkzaamheden met grote machines op mogelijke verstoring van broedgevallen?

6. Is er in de bossen van Staatsbosbeheer voorafgaand aan de massale bomenkap een ecologische inventarisatie uitgevoerd zoals voorgeschreven in de gedragscode? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze met ons delen?

7. In hoeverre is Staatsbosbeheer voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van de massale kap van bomen?

8. Is het juist dat Natuurmonumenten voortijdig is gestopt met de massale bomenkap na klachten van tientallen natuurorganisaties, waar Staatsbosbeheer de kap voortzette ondanks de protesten?

9. Kunt u aangeven waarom het bijstoken van biomassa buiten de registratie van uitstoot van CO2 valt, terwijl duidelijk is dat nieuw aangeplante bomen die uitstoot niet of nauwelijks kunnen compenseren op korte termijn?

10. Kent u het trillion trees project waarin gepleit wordt voor de grootschalige aanplant van extra bossen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? [3]

11. Bent u bereid massieve aanplant van nieuwe bomen en bossen tot onderdeel te maken van het klimaatbeleid van het kabinet? Zo ja, op welke termijn en wijze? Wat zal hiervan het netto effect zijn op de uitstoot van CO2? Zo nee, waarom niet?

12. Is het bericht juist dat Nederland tot de top-5 importeurs behoort van houtpellets? [4]

13. Deelt u de mening dat het EU standpunt om bijstook in kolencentrales van gekapt hout tot CO2 neutraal te bestempelen onjuist is en bestreden dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u bezwaar maken tegen dit standpunt?


[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artik...
[2] https://www.vbne.nl/Uploaded_f...
[3] https://www.trilliontrees.org/
[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2019...