Vragen Teunissen/Van Raan over het rapport ‘What is a fair emissions budget for the Nether­lands?'


Indiendatum: aug. 2022

Vragen van de leden Teunissen en Van Raan (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Klimaat en Energie en Financiën over het rapport ‘What is a fair emissions budget for The Netherlands?’ van NewClimate Institute (NCI).

 1. Kent u het nieuwe rapport van NewClimate Institute (NCI) ‘What is a fair emissions budget for The Netherlands? How The Netherlands can integrate the principle of common but differentiated responsibilities and capabilities in their climate target’?[1]
 2. Onderschrijft u de conclusie van dit rapport dat een eerlijk klimaatdoel (fair share) voor Nederland nul uitstoot in 2030 (of zelfs negatief) is? Zo ja, welke gevolgen geeft u aan dit rapport? Zo nee, waarom niet?
 3. Onderschrijft u de methode waarlangs de conclusies van dit rapport zijn opgesteld? Zo nee, waar zit/zitten volgens u de zwakheden of fouten?
 4. Staat u nog achter de uitingen van het Kabinet die gedaan zijn in het kader van het 1.5 graden doel[2]? Zo nee, hoe is dat veranderd?
 5. Erkent u dat de huidige Nederlandse klimaatdoelen aantoonbaar niet in lijn zijn met belangrijke onderdelen van het Parijsakkoord? Zo nee, op welke manier onderbouwt u dat?
 6. Erkent u dat de uitgangspunten van dit rapport dezelfde zijn als die van het Kabinet, namelijk het onderschrijven van het Klimaatakkoord van Parijs? Zo nee, waar zit het verschil in de uitgangspunten?
 7. Wat is uw reactie op de conclusie van NCI: “For contributing its full fair share, the Netherlands’ emissions allocations need to be below zero in 2030 already and need to remain there going forward”?
 8. Klopt het dat dit rapport en het rapport van de Finse Klimaatraad[3] over klimaatneutraliteit vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot het co2 -budget? Zo nee, waarom niet?
 9. Erkent u de conclusie van NCI: “The government’s proposed target pathway of reducing emissions by 55%, 70% and 80% in 2030, 2035 and 2040, and achieve climate neutrality in 2050 exceeds the Netherlands’ fair share budget by about 2400 MtCO2e, or 14 times current annual emission levels.”? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bereid om de Nederlandse klimaatdoelen aan te scherpen middels een rechtvaardig koolstofbudget dat volledig in lijn is met het Parijsakkoord? Zo nee, waarom niet?
 11. Deelt u de conclusie dat de verschillende koolstofbudgetruimtes, en dus de tijd die nog rest gegeven de budgetruimtes, de ruimte bepalen waarbinnen de politiek heeft te handelen (mede gegeven ook de internationaalrechtelijke verdragen)? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat is uw reactie op de stelling: “The Netherlands’ so far have not argued why their proposed target is a fair contribution or takes up a fair share of the remaining carbon budget”? Kunt u alsnog onderbouwen waarom de huidige Nederlandse klimaatdoelen voldoen aan een minimale interpretatie van fair share?
 13. Deelt u de mening dat het 14 keer opgebruiken van het fair share koolstofbudget zeer onrechtvaardig is? Zo nee, waarom niet?
 14. Onderschrijft u het gegeven dat het sneller opmaken van het fair share CO2-budget de overlevingskansen van volgende generaties, zowel in Nederland als daarbuiten, aanzienlijk verkleint? Zo nee, waarom niet?
 15. Erkent u dat er nog steeds exportkredietverzekeringen worden verstrekt door de Nederlandse overheid voor grote fossiele brandstofprojecten in ontwikkelingslanden, en dat er nog steeds jaarlijks miljarden liters vieze brandstoffen vanuit de Nederlandse havens naar ontwikkelingslanden worden verscheept?[4]
 16. Op welke manieren zorgt Nederland nog meer voor een toename van CO2-uitstoot in ontwikkelingslanden? Graag een opsomming. Wanneer gaat u een eind maken aan deze schadelijke praktijken?
 17. Kunt u aangeven wat wel nodig is om wel binnen de grenzen van het fair share koolstofbudget te blijven? Graag een toelichting.


[1] Fekete, H., Höhne, N. & Smit, S. (2022): What is a fair emissions budget for the Netherlands? How the Netherlands can integrate the principle of common but differentiated responsibilities and capabilities in their climate target, NewClimate Institute.

[2] ‘Wij willen ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden. Daarom ook streven we de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad van het Klimaatakkoord van Parijs na en willen we biodiversiteit versterken.’; Coalitieakkoord 2021 – 2025; ‘Ja. Die 1,5 graad moet om een leefbare planeet aan volgende generaties door te geven. Daarom verwees ik ook naar de lakmoesproef van het gehele "Fit for 55"-pakket.’ Plenair verslag, Tweede Kamer, 40e vergadering, donderdag 20 januari 2022; ‘De risico’s van klimaatverandering voor kleine eilanden, waaronder Caribisch Nederland, zijn voor het kabinet een belangrijke reden om mondiaal in te zetten op het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graad.’; https://open.overheid.nl/Detai...

[3] Ollikainen, M., Weaver, S. & Seppälä, J. (2019): An approach to nationally determined contributions consistent with the Paris Climate Agreement and science: application to Finland and the EU. Suomen ilmastopaneeli, The Finnish Climate Change Panel.

[4] Toezichthouder poldert over export vieze brandstof, geduld is op bij Greenpeace | RTL Nieuws