Vragen Van Raan over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrecht­matig in bedrijf is


Indiendatum: aug. 2022

Vragen van het lid van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is

 1. Kent u het bericht ‘Bizarre ontdekking: heel Schiphol al sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf’[1]
 2. Klopt de berichtgeving dat de LVB 2008 niet volledig op de juiste wijze tot stand is gekomen? Zo ja, wat is er precies allemaal nagelaten of misgegaan? Zo nee, graag aangeven op welke punten het artikel feitelijk onjuist is.
 3. Klopt het dat er destijds “geen complete passende beoordeling heeft plaatsgevonden van de mogelijke effecten van stikstofdepositie van het luchtverkeer van en naar Schiphol op Natura 2000-gebieden”?
 4. Klopt het dat daarmee niet is voldaan aan de eisen die gesteld worden aan een Luchthavenverkeerbesluit (LVB)?
 5. Wat zijn de consequenties voor de geldigheid van de LVB 2008?
 6. Betekent het citaat uit de WOB-stukken “dat heeft als consequentie dat ik thans niet zonder meer kan uitgaan van de rechtmatigheid van het LVB van 2008 en de daaraan ten grondslag liggende natuurtoetsen” dat de LVB 2008 niet langer rechtsgeldig is?
 7. Hoelang is deze informatie bekend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en waarom heeft u de Kamer hier niet eerder over geïnformeerd? Hoelang is deze informatie bekend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en waarom heeft u de Kamer hier niet eerder over geïnformeerd?
 8. Wat vind u ervan dat wanneer een I&W ambtenaar wijst op de beslissing op bezwaar van LNV (waarin de gebrekkige rechtmatigheid van het LVB 2008 wordt vastgesteld) deze van zijn collega te horen krijgt dat er nu ‘geen andersluidende standpunten’ rondgestuurd gaan worden? Hoezo was de positie ‘andersluidend’?
 9. Klopt het dat het conform de Wet Luchtvaart (artikel 8.1a lid 2) verboden is om de luchthaven Schiphol in bedrijf te hebben indien voor deze luchthaven geen geldig en passend LVB bestaat?
 10. Kunt u aangeven op basis van welke wetgeving (of vrijstelling daarvan) Schiphol momenteel nog in bedrijf is?
 11. Kunt u aangeven welke besluit(-en) aan het in bedrijf laten van Schiphol, terwijl er geen geldig en passend LVB bestaat, ten grondslag ligt?
 12. Kunt u uitsluiten dat er, terwijl u stelt dat er zicht op legalisatie is, nu niet illegaal geopereerd wordt?
 13. Indien Schiphol nu illegaal opereert, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 14. Kunt u uitsluiten dat het niet in achtnemen van de effecten op de natuur een bewuste keuze is geweest om meer groei mogelijk te maken?
 15. Deelt u de mening dat een bedrijf dat bewust na zou laten om zijn vergunningen in orde te brengen daarmee ook bewust kiest voor het risico dat ze later met drastische correcties te maken krijgt?
 16. Welke rol heeft uw ministerie gespeeld in de totstandkoming van deze LVB 2008? Welke verantwoordelijkheid geeft het u dat uw voorganger een besluit heeft gepubliceerd dat niet rechtsgeldig lijkt te zijn?
 17. Zijn er nog andere wetten in materiele zin (AmvB’s of ministeriële regelingen) bekend die niet volledig op de juiste wijze tot stand zijn gekomen? Indien dat zo is, worden er daarbij ook feiten en wetsteksten genegeerd om politiek wenselijke uitkomsten te bereiken?
 18. Waarom wordt gesteld dat er ‘beleidsmatig afwegingsruimte is’ voor het opstellen van het vlootscenario zoals uit de volgende zinsnede uit de WOB blijkt; “Beleidsmatig is er wel afwegingsruimte over de invulling van de criteria voor wat nog gezien kan worden als een realistische aanname voor de onderbouwing van zowel (1) de omvang vliegverkeer (aantal vliegbewegingen) als (2) vlootsamenstelling (NOx-emissies per vliegbeweging)”? Welke beleidsmatige afwegingsruimte wordt hier precies bedoeld?
 19. Deelt u de mening dat het opstellen van de te gebruiken vlootsamenstelling een apolitieke en technische exercitie zou moeten zijn? Waarom wordt er hier dan gesproken dat het invullen van de criteria voor de vlootsamenstelling ‘beleidsmatig wat afwegingsruimte geeft’?
 20. Kunt u bevestigen dat met vrij grote nauwkeurigheid valt vast te stellen wat de historische vlootsamenstelling moet zijn geweest in een gegeven jaar gedurende de afgelopen decennia en bijvoorbeeld op de referentiedatum? Zo nee, waarom niet?
 21. Kunt u garanderen dat de uiteindelijke vlootsamenstelling niet gekozen wordt om de uitstoot uit het verleden te vergroten/optimaliseren en zo de resterende stikstofopgave voor de aangevraagde natuurvergunning van Schiphol nu kunstmatig te verlagen?


[1] https://schipholwatch.nl/2022/...