Vragen Teunissen en Van Raan over het rapport ‘AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis’ van het IPCC


Indiendatum: 10 aug. 2021

Vragen van de leden Teunissen en Van Raan (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het rapport ‘AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis’ van het IPCC

 1. Kent u het rapport ‘AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis’? [1]
 2. Kunt u een uitgebreide reactie formuleren op dit rapport? Zo nee, waarom niet?
 3. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat het ‘onbetwistbaar’ en ‘onmiskenbaar’ is dat de huidige opwarming wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten? Zo nee, waarom niet?
 4. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat de omvang van de recente veranderingen in het gehele klimaatsysteem en de huidige staat van vele aspecten van dat klimaatsysteem geen gelijke kent in het verleden van honderden tot duizenden jaren? Zo nee, waarom niet?
 5. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat geen plek op de wereld meer ontkomt aan de gevolgen van door menselijk handelen veroorzaakte klimaatverandering? Zo nee, waarom niet?
 6. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat de verbeterde kennis van klimaatprocessen, paleoklimaatbewijs en de reactie van het klimaatsysteem op toenemende stralingsforcering een nauwkeurigere schatting geeft van het evenwicht van de klimaatgevoeligheid van 3°C in vergelijking met AR5? Zo nee, waarom niet?
 7. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat de mondiale oppervlaktetemperatuur onder alle beschouwde emissiescenario’s zal blijven stijgen tot ten minste het midden van de eeuw en dat de opwarming van de aarde van 1,5°C en 2°C in de 21e eeuw zal worden overschreden, tenzij de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen de komende decennia sterk wordt verminderd? Zo nee, waarom niet?
 8. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat veel veranderingen in het klimaatsysteem (zoals een toename van de frequentie en intensiteit van extreme hitte, hittegolven op zee en zware neerslag, agrarische en ecologische droogtes in sommige regio's en het aandeel van intense tropische cyclonen, evenals verminderingen van Arctisch zee-ijs, sneeuwbedekking en permafrost) groter worden in directe relatie tot de toenemende opwarming van de aarde? Zo nee, waarom niet?
 9. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat voortdurende opwarming van de aarde naar verwachting de mondiale watercyclus verder zal intensiveren, inclusief de variabiliteit, de wereldwijde moessonneerslag en de ernst van natte en droge gebeurtenissen? Zo nee, waarom niet?
 10. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat in scenario's met toenemende CO2-emissies de koolstofopslag van de oceaan en het land naar verwachting minder effectief zijn in het vertragen van de ophoping van CO2 in de atmosfeer? Zo nee, waarom niet?
 11. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC rapport dat veel veranderingen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen uit het verleden en de toekomst onomkeerbaar zijn gedurende eeuwen tot millennia, vooral veranderingen in de oceaan, ijskappen en het mondiale zeeniveau? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat zijn de vijf belangrijkste conclusies die u trekt uit dit IPCC-rapport voor zover ze betrekking hebben op het Nederlandse kabinetsbeleid?
 13. Erkent u dat het economische systeem gebaseerd op groei aan zijn einde is en dat we toe moeten naar een economisch systeem binnen de grenzen van de Aarde en waarbij we uitgaan van de brede welvaart?
 14. Kent u het bericht ‘Snellere afsmelting Antarctica vormt grote bedreiging voor Nederland’? [2]
 15. Onderschrijft u de stelling dat de toekomst van Nederland op de lange termijn erg onzeker is doordat het ijsverlies op Antarctica sterk kan versnellen als de opwarming hoog uitpakt? Zo nee, waarom niet?
 16. Onderschrijft u de stelling van Aimée Slangen dat de cijfers over de zeespiegelstijging (afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot zullen de oceanen deze eeuw circa 32 tot 101 centimeter stijgen) een ondergrens zijn, aangezien zeespiegelstijging ontstaat uit bronnen waar grote onzekerheid over bestaat? Zo nee, waarom niet?
 17. Onderschrijft u de stelling van Aimée Slangen dat als het ijsverlies op Antarctica in de praktijk flink harder gaat, dit specifiek grote gevolgen voor Nederland heeft, aangezien Nederland bij sterke opwarming rond 2100 te maken krijgt met tot 8 procent meer zeespiegelstijging dan het wereldgemiddelde (in verband met het zwaartekrachteffect)? Zo nee, waarom niet?
 18. Onderschrijft u de stelling van Sybren Drijfhout dat het cruciaal is zo snel mogelijk de omslag naar een CO2-vrije economie te maken, als we ons en ons nageslacht de tijd willen gunnen om een zeespiegelstijging van meer dan 1 à 2 meter zo lang mogelijk uit te stellen? Zo nee, waarom niet?
 19. Kent u het bericht ‘Door klimaatverandering wordt Nederland heter, natter én droger’? [3]
 20. Erkent u dat het waarschijnlijk is dat er een verband is tussen door de mens veroorzaakte klimaatverandering en overstromingen en dus ook specifiek de overstroming in Limburg? Zo nee, hoe weerlegt u de uitleg van de IPCC wetenschapper dat dergelijke verbanden waarschijnlijk zijn?
 21. Onderschrijft u de conclusie van klimaatonderzoeker Rein Haarsma dat Nederland tussen twee hotspots van klimaatverandering in zit en hierdoor perioden van droogte en extreme neerslag naast elkaar toenemen? Zo nee, waarom niet?
 22. Onderschrijft u de conclusie van Rein Haarsma dat als er wordt geschreven dat het gemiddeld op aarde nog 5 graden warmer kan worden, dat dus betekent dat het gemiddeld boven land 7 of 8 graden warmer kan worden, ook in Nederland? Zo nee, waarom niet?
 23. Kent u het bericht ‘IPCC: klimaatverandering raakt nu hele wereld en wordt sterker’? [4]
 24. Onderschrijft u dat in hoeverre de opwarming in de toekomst doorzet, afhangt van het handelen van de mens? Zo nee, waarom niet?
 25. Erkent u dat in het meest ambitieuze scenario (SSP1-1.9), waarbij de mensheid massaal inzet op duurzaamheid, de opwarming aan het einde van deze eeuw zal uitkomen op 1,4°C (tussen de 1,0°C en 1,8°C) en dat in het minst ambitieuze scenario (SSP5-8.5), waarbij de mens lang vasthoudt aan gebruik van fossiele brandstoffen, de opwarming oploopt tot 4,4°C (tussen de 3,3°C en 5,7°C)? Zo nee, waarom niet?
 26. Deelt u de mening dat een planeet met meer dan 4°C opwarming niet langer een leefbare planneet met een toekomstperspectief is? Zo nee, waarom niet?
 27. Erkent u dat naarmate de temperatuur meer stijgt de kans op onomkeerbare tipping points groter wordt. Zo nee, waarom niet?
 28. Bent u zich ervan bewust dat áls het landen lukt hun huidige doelen te halen, de opwarming van de Aarde op circa 2,0°C zal uitkomen rond 2050 en dat dit een te groot risico met zich meebrengt?
 29. Bent u bereid om, in het licht van de wetenschappelijke inzichten van het IPCC, het Nederlandse klimaatbeleid dusdanig aan te scherpen, zodat Nederland zich maximaal inspant om de opwarming van de Aarde zo snel mogelijk te beperken tot 1.5°C? Zo nee, waarom niet?
 30. Erkent u dat het aansporen van andere landen om hun ambities voor het terugbrengen van CO2-uitstoot te verscherpen u niet ontslaat van de plicht om zelf ook veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren dan u nu doet? [5]
 31. Kent u de uitspraak van Secretaris-Generaal van de UN dat dit rapport ‘de doodsklok moet luiden’ voor kolen, olie en gas [6] en deelt u deze uitspraak? Zo nee, waarom niet?
 32. Erkent u de conclusie dat het inmiddels onverantwoordelijk en roekeloos is nog naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen te speuren en bronnen te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?
 33. Erkent u dat uitstoot van de huidige geplande wereldwijde fossiele infrastructuur het emissiebudget dat er nog is - om een kans te hebben om onder de 1.5°C opwarming te blijven - ruimschoots overstijgt? [7]
 34. Erkent u dat Nederland - met Shell als één van de grootste fossiele bedrijven, met de grootste benzine overslaghaven ter wereld, als de op één na grootste exporteur van vlees en zuivel ter wereld en als een van de grootste financiële dienstverleners op het gebied van fossiele investeringen - een speciale verantwoordelijkheid heeft om, gezien de huidige en historische broeikasgasuitstoot die deze activiteiten veroorzaken, de noodzakelijke maatregelen te nemen om de opwarming van de Aarde tegen te gaan?
 35. Erkent u dat het huidige tekortschietende energie- en klimaatbeleid voor wat betreft uitstoot reductie, toekomstige generaties in gevaar brengt?
 36. Erkent u dat het huidige demissionaire Kabinet bij monde van minister Wiebes tijdens het debat over de Urgendazaak heeft verklaard dat ‘we eerder beter aan de veilige kant hadden kunnen blijven’ met betrekking tot het klimaatbeleid? [8]

[1] https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

[2] https://www.nu.nl/klimaat/6149888/snellere-afsmelting-antarctica-vormt-grote-bedreiging-voor-nederland.html

[3] https://www.nu.nl/klimaat/6150202/door-klimaatverandering-wordt-nederland-heter-natter-en-droger.html?redirect=1

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/09/vn-experts-klimaatverandering-raakt-nu-hele-wereld-en-wordt-sterker-a4054169?t=1628497693

[5] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1811286296/kabinet-andere-landen-moeten-klimaatambitie-verhogen

[6] https://amp.france24.com/en/live-news/20210809-climate-report-must-be-death-knell-for-fossil-fuels-un-chief?__twitter_impression=true

[7] https://www.nature.com/articles/s41586-019-1364-3

[8] Kamerstuk 2020D30714