Vragen Teunissen en Van Raan over de explo­sieve uitkomsten van het onderzoek van de Ameri­kaanse House Committee on Oversight and Reform naar de klimaat­ont­wrich­tende inves­te­rings­plannen van de liegende fossiele industrie


Indiendatum: dec. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Teunissen en het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie over de explosieve uitkomsten van het onderzoek van de Amerikaanse House Committee on Oversight and Reform naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie.

1. Kent u het onderzoek naar de fossiele industrie van het House Committee on Oversight and Reform in de VS en de nieuwe documenten die in december 2022 zijn vrijgegeven?[1]

2. Erkent u dat uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte fossiele bedrijven plannen maken om nog decennialang fossiele brandstoffen op te pompen?[2]

3. Erkent u hoe problematisch dat is in het licht van de Parijs-doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken?

4. Wat is uw reactie op de interne uitwisseling tussen de CEO en de ‘Board of Directors’ van Chevron waaruit blijkt dat het bedrijf de concurrentie in de energiesector zich ziet terugtrekken uit olie en gas, maar ervoor kiest vast te houden aan de strategie om te blijven investeren in fossiele brandstoffen om zo hun positie binnen de sector te consolideren?[3]

5. Wat is uw reactie op het interne verslag van BP uit 2017 waaruit blijkt dat het bedrijf, in weerwil van hun publieke steun voor het Parijsakkoord, plannen maakte om nieuwe olievelden te ontwikkelen en zich daarnaast te richten op de meest winstgevende bestaande velden?[4]

6. Wat is uw reactie op de interne correspondentie van BP waaruit blijkt dat de bedrijfsleiding vindt dat ze geen verplichting hebben om minder broeikasgassen uit te stoten en dat ze alleen minder zullen gaan uitstoten wanneer dit vanuit commercieel oogpunt een logische stap zou zijn?[5]

7. Erkent u dat uit het onderzoek blijkt dat deze fossiele bedrijven geen echte plannen hebben om hun broeikasgasemissies te reduceren in lijn met het Parijsakkoord en over te stappen naar duurzame energiebronnen?

8. Wat is uw reactie op de interne correspondentie van BP waaruit blijkt dat hun strategie is om weerstand te bieden aan klimaatmaatregelen of ze in het geheel te blokkeren?[6]

9. Wat is uw reactie op het feit dat Shell en BP weten dat een belangrijk onderdeel van hun ‘klimaatplan’ de uitstoot niet daadwerkelijk omlaag zal brengen? [7]

10. Wat vindt u daarvan in het kader van de exorbitante winsten die deze fossiele bedrijven maken terwijl burgers de rekening krijgen gepresenteerd?

11. Erkent u dat deze fossiele bedrijven nog steeds investeren in desinformatie campagnes over het klimaat? Zo nee, waarom niet?

12. Erkent u dat uit het onderzoek blijkt dat deze fossiele bedrijven zich groen voordoen terwijl ze dat niet zijn? Zo nee, waarom niet?

13. Wat vindt u ervan dat deze fossiele bedrijven informatie hebben achtergehouden voor het Amerikaanse onderzoek?

14. Hoe beoordeelt u in het algemeen de handelwijze van deze fossiele bedrijven? Bent u bereid deze bedrijven naar aanleiding van het Amerikaanse onderzoek op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?

15. Erkent u dat de tactieken die de fossiele industrie hanteert eerder door de tabaksindustrie werden gebruikt om te voorkomen dat hun dodelijke producten aan banden zouden worden gelegd? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom niet?

16. In hoeverre is het Nederlandse klimaatbeleid gehinderd of vertraagd door dit soort gedrag van fossiele en andere klimaatvervuilende bedrijven?

17. Bent u bereid onderzoek te doen naar in welke mate fossiele bedrijven dit gedrag ook in Nederland vertonen? Zo nee, waarom niet?

18. Welk bewijs heeft u dat deze fossiele bedrijven in Nederland en in de EU niet dezelfde tactieken hanteren om de energietransitie te vertragen?

19. Acht u deze bedrijven betrouwbare onderhandelingspartners in het kader van het halen van de Nederlandse klimaatdoelen, bijvoorbeeld bij de steun voor CCS of bij het maken van de maatwerkafspraken? Zo ja, waar baseert u dat vertrouwen op? Zo nee, welke consequenties verbindt u daaraan?

20. Waarom krijgen deze liegende bedrijven van u subsidie om hun praktijken te ‘verduurzamen’, opgehoest door de Nederlandse belastingbetaler, terwijl ze al decennialang financieel profiteren van het vernietigen van de aarde, nu nog steeds gigantische winsten maken en plannen maken om te blijven investeren in fossiele brandstoffen?

21. Heeft u in de gesprekken met Shell, ExxonMobil en BP over steun voor CCS en de maatwerkafspraken als harde randvoorwaarde voor subsidie op zijn minst geëist dat hun internationale investeringsplannen in lijn zijn met de 1,5 graden doelstelling van Parijs? Zo nee, waarom niet?

22. Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar met deze fossiele bedrijven gesproken? Wat waren bij deze ontmoetingen de onderwerpen die werden besproken?

23. Kunt u vanaf nu al uw gesprekken met deze fossiele bedrijven openbaar maken en aangeven welke onderwerpen werden besproken? Zo nee, waarom niet?

24. Kunt u al deze vragen separaat beantwoorden?

[1] https://oversight.house.gov/news/press-releases/oversight-committee-releases-new-documents-showing-big-oil-s-greenwashing

[2] Last week, a House investigation into Big Oil profiteering and greenwashing released its latest report — the result of more than a year of research, subpoenas and hearings. Among other things, the latest report makes unmistakably clear that whatever Chevron, BP, Shell, Exxon and other members of the American Petroleum Institute may say about their climate policies, their investments show that they intend to continue producing and selling oil and gas deep into the future — and well beyond the carbon budgets implied by any of the world’s climate goals. In: The New York Times, “Big Oil Companies Are Bullies Who ‘Want to Be Seen as Good Guys’; David Wallace-Wells”, 15 december 2022.

[3]A strategy slide presented to the Chevron Board of Directors from Chief Executive Officer (CEO) Mike Wirth explains that while Chevron sees “traditional energy business competitors retreating” from oil and gas, “Chevron’s strategy” is to “continue to invest” in fossil fuels to take advantage of consolidation in the industry.”

[4] “Even as it publicly announced support for Paris Agreement goals, BP continues to invest in a future dependent on fossil fuels. In an internal Q3 2017 Operational Performance Review for the lower 48 states, BP described its intent to “[s]ignificantly increase development in regions with oil potential,” and to “focus primarily on projects in current basins that generate the highest rate of return.”

[5]One BP executive asserted in an internal email that BP had “no obligation to minimize GHG [greenhouse gas] emissions” and that the company should only “minimize [GHG emissions] where it makes commercial sense.” The same BP executive concluded that “the benefits of any proposal to adopt a lower GHG option needs to be balanced against the cost to do so.”

[6] In a 2016 email from a BP executive to John Mingé, Chairman and President of BP America, and others, about climate and emissions trading, an employee assessed that the company often adopted an obstructionist strategy with regulators, noting, “we wait for the rules to come out, we don’t like what we see, and then try to resist and block.”

[7] A Shell executive admitted privately: “True, we transfer CO2 liability when we divest. And now we’ve been called on it.” In response, a second company executive defended the practice, writing, “what exactly are we supposed to do instead of divesting … pour concrete over the oil sands and burn the deed to the land so no one can buy them?”

“One BP executive privately admitted that divesting fossil fuel assets is “an important part of our strategy” even though “these divestments may not directly lead to a reduction in absolute global emissions.””