Vragen over vernie­tigen vergunning bouw geitenstal Landerd


Indiendatum: mei 2012

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Binnenlandse Zaken over het vernietigen van een onrechtmatige vergunning voor de bouw van een geitenstal.

  1. Heeft u er kennis van genomen dat er in het dorp Zeeland in de gemeente Landerd, een vergunning is gegeven voor de bouw van een grote geitenstal ondanks de bouwstop die in Noord-Brabant is afgekondigd [1]? Zo ja, hoe beoordeelt u dat?
  2. Kunt u aangeven hoe het kan gebeuren dat er ondanks de bouwstop van de provincie een vergunning wordt afgegeven voor de bouw van een grote geitenstal, nota bene in de gemeente waar de gevaarlijke Q-koortsbacterie tenminste 200 mensen ziek heeft gemaakt?
  3. Heeft u er kennis van genomen dat de provincie van mening is dat deze geitenstal niet gebouwd mag worden en dat deze vergunning vernietigd moet worden door de minister van Binnenlandse Zaken?
  4. Deelt u de mening dat de vergunning vermoedelijk onrechtmatig is afgegeven, en dat deze vergunning zo snel mogelijk vernietigd moet worden?
  5. Bent u bereid gehoor te geven aan deze oproep van de provincie, en zo snel mogelijk de vergunning te vernietigen? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/1744481113/Provinciebestuur+wil+geen+nieuwe+geitenstal+in+Landerd.aspx

Indiendatum: mei 2012
Antwoorddatum: 12 jun. 2012

1. Heeft u er kennis van genomen dat er in het dorp Zeeland in de gemeente Landerd, een vergunning is gegeven voor de bouw van een grote geitenstal ondanks de bouwstop die in Noord-Brabant is afgekondigd? Zo ja, hoe beoordeelt u dat?

Antwoord op vraag 1: Ja, ik heb hier kennis van genomen. Voor het antwoord op de vraag hoe ik dit beoordeel verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen 2 tot en met 5.

2. Kunt u uiteenzetten hoe het kan gebeuren dat er ondanks de bouwstop van de provincie Noord-Brabant een vergunning wordt afgegeven voor de bouw van een grote geitenstal, nota bene in de gemeente waar de gevaarlijke Q-koortsbacterie tenminste 200 mensen ziek heeft gemaakt?

Antwoord op vraag 2: Op 11 december 2009 hebben Provinciale Staten in verband met de Q-koorts problematiek een provinciaal voorbereidingsbesluit geitenhouderijen genomen waardoor vanaf dat moment voor bouwvergunningsaanvragen voor geitenhouderijen en schapenhouderijen een aanhoudingsverplichting ging gelden. Dit gold als ‘bouwstop’. Op 19 maart 2010 is in aanvulling hierop een voorbereidingsbesluit voor intensieve veehouderijen vastgesteld. Op 23 april 2010 is in de verordening Ruimte van de provincie een ‘bouwverbod’ voor geitenhouderijen en schapenhouderijen definitief vastgelegd. Deze regeling is op 1 juni 2010 in werking getreden.

De aanvraag voor de verleende bouwvergunning in kwestie dateert van 11 december 2007, dus van voor het voorbereidingsbesluit, de aanvraag valt daarmee niet onder de werking van genoemd voorbereidingsbesluit.

3. Heeft u er kennis van genomen dat de provincie van mening is dat deze geitenstal niet gebouwd mag worden en dat deze vergunning door u vernietigd moet worden?

Antwoord op vraag 3. Ja. Opgemerkt moet worden dat enkel de Kroon bevoegd is te vernietigen.

4. Deelt u de mening dat de vergunning vermoedelijk onrechtmatig is afgegeven en dat deze vergunning zo snel mogelijk vernietigd moet worden?

Antwoord op vraag 4: Ik kan en wil hier op dit moment geen uitspraak over doen. Er is door provincie noch gemeente tot op heden een verzoek tot vernietiging ingediend. Er is wel contact tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie en de zaak wordt op dit moment onderzocht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

5. Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van deze provincie om zo snel mogelijk de vergunning te vernietigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 5: Zoals u in mijn antwoord op vraag 4 hebt kunnen lezen is er op dit moment nog geen verzoek van de provincie ontvangen.

Vernietiging van een besluit door de Kroon kan plaats vinden indien er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. Daarbij is vernietiging een ‘ultimum remedium’. Dit betekent dat alle andere middelen moeten zijn uitgeput. Indien er een verzoek tot vernietiging wordt ingediend en indien er voldoende grond voor vernietiging blijkt zal de vergunning aan de Kroon worden voorgedragen voor vernietiging.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies