Vragen over tanden­knippen in de varkens­hou­derij


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economie, Landbouw en Innovatie over tandenknippen in de varkenshouderij

1. Herinnert u zich de antwoorden op vragen van mijn kant over het knippen van tanden als maatregel tegen bijterij bij varkens, van 9 november 2010?

2. Bent u bereid onderstaande vragen allemaal en afzonderlijk te beantwoorden? Zo neen, waarom niet?

3. Is het waar dat het is toegestaan om bij biggen niet ouder dan 7 dagen de hoektanden bij te vijlen? Is het waar dat ook het knippen van de tanden, dat per 1 januari 2009 verboden werd, alleen werd toegestaan bij de hoektanden? Is het waar dat in het kraamhok geen ingrepen op de snij- dan wel andere tanden zijn toegestaan?

4. Is het waar dat nergens in de literatuur wordt aangegeven dat het vijlen van hoektanden bijterij op latere leeftijd kan tegengaan? Zo neen, op welke wetenschappelijke informatie baseert u uw standpunt dat het vijlen van hoektanden bijterij op latere leeftijd zou kunnen tegengaan, bent u bereid de Kamer deze onderzoeken toe te zenden, en kunt u toelichten waarom de EFSA in haar uitgebreide ‘Scientific Report on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems’ deze mogelijkheid niet noemt? Zo ja, waarom is het vijlen van hoektanden dan preventief toegestaan om bijterij te voorkomen, als immers niet bewezen is dat dit een effectieve maatregel is?

5. Deelt u de mening dat het onderzoek naar het voorkomen van staartbijten, in tegenstelling tot wat u stelt in uw antwoorden op eerdere vragen over dit onderwerp van mijn kant, juist aangeeft dat het knippen van tanden wordt ingezet als curatieve maatregel in plaats van als preventieve maatregel, en dat deze conclusie onder andere volgt uit het feit dat het knippen van tanden is opgenomen in tabel 3.10, p. 32, met daarin antwoorden van varkenshouders op de vraag ‘welke maatregelen ze zelf namen wanneer staartbijten optrad’ en waarin alleen maar curatieve maatregelen worden opgesomd, zoals het uit de groep halen van bijters, en niet in tabel 3.11, p. 34, waarin antwoorden zijn opgenomen op de vraag ‘wat in hun ogen risicofactoren zijn die staartbijten in de hand kunnen werken’ –waar bijvoorbeeld wel de staartlengte wordt aangegeven als risicofactor, maar niets over de aanwezigheid of lengte van tanden wordt gesteld? Zo neen, waarom niet, en op basis van welke aanvullende gegevens komt u tot dit oordeel?

6. Op basis van welke gegevens komt u tot de conclusies dat waar varkenshouders aangeven dat tanden knippen een maatregel tegen bijterij kan zijn, dit alleen over de hoektanden gaat, en dit alleen betrekking kan hebben op preventieve maatregelen wanneer het dier jonger dan 7 dagen is? In hoeverre is er onderzoek geweest naar deze bewering, en bent u bereid deze eventuele gegevens waarop u zich baseert dan aan de Kamer te doen toekomen?

7. Op welke wijze controleert de nVWA of er tanden illegaal geknipt of geslepen worden? Hoe vaak wordt hierop gecontroleerd en welke detectiemethoden worden daarvoor gebruikt?

8. Welke sanctie staat op het illegaal knippen en slijpen van tanden? Hoe vaak is deze sanctie opgelegd in de afgelopen twee jaar?

9. Deelt u de mening, dat zelfs als het waar zou zijn dat tandenknippen en –vijlen slechts preventief zou worden toegepast, dat dit dan allereerst een belangrijk aanvullend signaal is dat de huidige manier van het houden van varkens niet verantwoord is, omdat boeren blijkbaar niet alleen massaal de staarten van hun varkens afknippen, maar ook op grote schaal tanden van biggen vijlen om te voorkomen dat de dieren elkaar gaan bijten? Hoe beoordeelt u dit en welke consequenties verbindt u hieraan?

10. Is het waar dat u stelt dat kennelijk dus routinematig bij ongeveer 2,5 miljoen biggen per jaar de tanden worden afgevijld? Hoe beoordeelt u dit? Wat zegt dit gegeven over de huidige manier waarop er in Nederland varkens gehouden worden?

[1] Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr 422

[2] epenbesluit, paragraaf 2, toegestane ingrepen: “het door vijlen uniform verkleinen van de hoektanden van biggen tot de leeftijd van zeven dagen indien blijkt dat de uiers van zeugen of de oren of staarten van andere varkens worden verwond wanneer de ingreep niet is toegepast, en onder de voorwaarde dat de tanden glad en intact blijven;”

[3] EFSA, 2007. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/611.pdf

[4] LEI Wageningen UR, December 2009, Stoppen met couperen? Varkenshouders over staatbijten en couperen. Rapport 2009-097, Projectcode 31425, Den Haag, http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=1087

[5] Zie tabel 3.11, p 32. Van LEI Wageningen UR, December 2009, Stoppen met couperen? Varkenshouders over staatbijten en couperen. Rapport 2009-097, Projectcode 31425, Den Haag, http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=1087

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 18 jan. 2011

1. Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen over het knippen van tanden als maatregel tegen bijterij bij varkens van 9 november 2010?[1]

Ja.


2. Bent u bereid onderstaande vragen allemaal en afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Ja.


3. Is het waar dat het is toegestaan om bij biggen niet ouder dan zeven dagen de hoektanden bij te vijlen?[2]

Ja.


Is het waar dat ook het knippen van de tanden, dat per 1 januari 2009 verboden is, alleen werd toegestaan bij de hoektanden?

Ja.


Is het waar dat in het kraamhok geen ingrepen op de snij, dan wel andere tanden zijn toegestaan?

Alleen het vijlen van hoektanden van biggen tot 7 dagen is toegestaan.


4. Is het waar dat nergens in de literatuur wordt uiteengezet dat het vijlen van hoektanden bijterij op latere leeftijd kan tegengaan? Zo nee, op welke wetenschappelijke informatie baseert u uw standpunt dat het vijlen van hoektanden bijterij op latere leeftijd zou kunnen tegengaan, bent u bereid de Kamer deze onderzoeken toe te zenden en kunt u toelichten waarom de European Food Safety Authority (EFSA) in haar uitgebreide «Scientific Report on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems»[3] deze mogelijkheid niet noemt?

Ja.


Zo ja, waarom is het vijlen van hoektanden dan preventief toegestaan om bijterij te voorkomen, als immers niet bewezen is dat dit een effectieve maatregel is?

Vijlen is niet toegestaan om bijterij te voorkomen maar om de gevolgen van bijterij aan de uier van de zeug, of later aan hokgenoten te verminderen. Het vijlen van hoektanden is een in het Ingrepenbesluit vastgelegde toegestane managementmaatregel die onder voorwaarden toegepast mag worden bij biggen niet ouder dan 7 dagen.


5. Deelt u de mening dat het onderzoek van het landbouw Economisch Instituut naar het voorkomen van staartbijten[3], in tegenstelling tot wat u stelt in uw antwoorden op eerdere vragen over dit onderwerp, juist stelt dat het knippen van tanden wordt ingezet als curatieve maatregel in plaats van als preventieve maatregel, en dat deze conclusie onder andere volgt uit het feit dat het knippen van tanden is opgenomen in tabel 3.10, p. 32, van dit onderzoek met daarin antwoorden van varkenshouders op de vraag «welke maatregelen ze zelf namen wanneer staartbijten optrad» en waarin alleen maar curatieve maatregelen worden opgesomd, zoals het uit de groep halen van bijters, en niet in tabel 3.11, p. 34, waarin antwoorden zijn opgenomen op de vraag «wat in hun ogen risicofactoren zijn die staartbijten in de hand kunnen werken» waar bijvoorbeeld wel de staartlengte wordt aangegeven als risicofactor, maar niets over de aanwezigheid of lengte van tanden wordt gesteld? Zo nee, waarom niet en op basis van welke aanvullende gegevens komt u tot dit oordeel?

Waar het in het genoemde onderzoek om gaat is te achterhalen wat de drijfveren zijn van ondernemers om bepaalde ingrepen toe te passen en wat zij als risicofactoren van bijterij zien. Deze informatie is nodig om in 2011 een routeplan te maken hoe nog voor 2023 verantwoord gestopt kan worden met het couperen van staarten en het vijlen van tanden. Een ondernemer die last heeft van bijterij op zijn bedrijf zal zowel curatief als preventieve maatregelen nemen. Curatieve maatregelen past hij toe om bijterij een halt toe te roepen, preventieve maatregelen past hij toe om problemen te voorkomen. Het vijlen van tanden is een preventieve maatregel. Daarbij is gebleken dat preventieve maatregelen door veehouders ook wel als curatief zijn beoordeeld. In tegenstelling tot wat altijd gedacht was, blijkt nu uit het onderzoek dat ook andere managementmaatregelen mogelijk geschikt zijn om bijterij te voorkomen, dan wel tegen te gaan. Dit zal ik zeker meenemen in de besprekingen over het routeplan.


6. Op basis van welke gegevens komt u tot de conclusies dat waar varkenshouders aangeven dat tanden knippen een maatregel tegen bijterij kan zijn, dit alleen over de hoektanden gaat en dit alleen betrekking kan hebben op preventieve maatregelen wanneer het dier jonger dan zeven dagen is? In hoeverre is er onderzoek geweest naar deze bewering? Bent u bereid de gegevens waarop u zich baseert aan de Kamer te doen toekomen?

Het vijlen en voorheen het knippen van tanden is een maatregel die ernstigere beschadiging door te scherpe hoektanden bij excessief bijtgedrag voorkomt. Deze maatregel mag volgens het Ingrepenbesluit alleen worden toegepast bij biggen jonger dan 7 dagen als uit ervaring blijkt dat op het bedrijf ernstigere beschadiging optreed als deze maatregel niet wordt toegepast. De nVWA controleert op de uitvoering van het Ingrepenbesluit en dus voor zover mogelijk op het alleen toepassen van deze maatregel bij dieren niet ouder dan 7 dagen en alleen de hoektanden. Uit de controleresultaten tot op heden blijkt dat deze eis uit het Ingrepenbesluit wordt nageleefd.


7. Aangezien u in uw antwoorden op mijn eerdere vragen niet ingaat op de rol van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit stel ik u deze vragen opnieuw:

Op welke wijze controleert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) of er tanden illegaal geknipt of geslepen worden? Hoe vaak wordt hierop gecontroleerd en welke detectiemethoden worden daarvoor gebruikt?

Welke sanctie staat op het illegaal knippen en slijpen van tanden? Hoe vaak is deze sanctie opgelegd in de afgelopen twee jaar?

Het knippen van tanden is een niet toegestane ingreep. Tijdens een welzijns­controle op het bedrijf controleert de nVWA regelmatig of de hoektanden van de biggen geknipt of geslepen zijn. Indien er sprake is van het knippen van hoektanden, wordt verbaliserend opgetreden. Dit is nog niet het geval geweest. Indien er sprake is van het vijlen van de hoektanden, wordt nagegaan of er problemen zijn of zijn geweest ten gevolge van bijterij, zoals tepelverwondingen bij de zeug. Ook wordt vaak met de veehouder nut en noodzaak ervan besproken. In de afgelopen periode zijn geen overtredingen geconstateerd. Het achteraf bewijzen dat de hoektanden niet vóór maar na de 7 dagen gevijld zijn, is feitelijk helaas niet mogelijk.


8. Deelt u de mening, dat zelfs als het waar zou zijn dat tandenknippen en vijlen slechts preventief zou worden toegepast, dat dit dan allereerst een belangrijk aanvullend signaal is dat de huidige manier van het houden van varkens niet verantwoord is, omdat boeren blijkbaar niet alleen massaal de staarten van hun varkens afknippen, maar ook op grote schaal tanden van biggen vijlen om te voorkomen dat de dieren elkaar gaan bijten? Hoe beoordeelt u dit en welke consequenties verbindt u hieraan?

Nee, die mening deel ik niet. Uit de controleresultaten blijkt juist dat knippen niet en vijlen sporadisch voorkomt en zeker niet standaard wordt uitgevoerd op alle bedrijven. Het LEI- onderzoek toont aan dat varkensboeren juist op zoek gaan naar andere minder ingrijpende maatregelen om bijterij tegen te gaan.


9. Is het waar dat u stelt dat kennelijk dus routinematig bij ongeveer 2,5 miljoen biggen per jaar de tanden worden afgevijld? Hoe beoordeelt u dit? Wat zegt dit gegeven over de huidige manier waarop er in Nederland varkens gehouden worden?

Nee. Gelet op de controleresultaten van de nVWA wordt vijlen toegepast als er daadwerkelijk problemen zijn. Het LEI- onderzoek laat zien dat deze ingreep binnen afzienbare tijd tot het verleden kan gaan behoren. Dit wordt nader uitgewerkt in het routeplan.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker


[1] Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr 422
[2] Ingrepenbesluit, paragraaf 2, toegestane ingrepen:”het door vijlen uniform verkleinen van de hoektanden van biggen tot de leeftijd van zeven dagen indien blijkt dat de uiers van zeugen of de oren of staarten van andere varkens worden verwond wanneer de ingreep niet is toegepast, en onder vorowaarde dat de tanden glad en intact blijven;
[3] LEI Wageningen UR, December 2009, Stoppen met couperen? Varkenshouders over staartbijten en couperen. Rapport 2009-097, projectcode 31425, Den Haag, http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=1087

Interessant voor jou

Vragen over de gevolgen van het eventueel intrekken van het Kierbesluit Haringvliet

Lees verder

Vragen over de verkoop van bedreigde tonijn in Nederlandse supermarkten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer