Vragen over de gevolgen van het eventueel intrekken van het Kier­be­sluit Haring­vliet


Indiendatum: nov. 2010

Schriftelijke vragen van de leden van Veldhoven (D66), Jacobi (PvdA), van Tongeren (GL) en Ouwehand (PvdD) over de gevolgen van het eventueel intrekken van het Kierbesluit Haringvliet aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu

1. Kunt u een overzicht geven welke reeds gedane investeringen door de Rijksoverheid, de provincie Zuid Holland en de overheden van andere deelnemende landen en organisaties van het Rijnverdrag als gevolg van de eventuele intrekking van het Kierbesluit Haringvliet teniet worden gedaan? Kunt u aangeven welke nu reeds voorziene investeringen voor de jaren 2011-2015 door het intrekken van dit besluit zouden komen te vervallen?

2. Vindt u het wenselijk om, gelet op het advies van Deltacommissaris Kuijken inzake de gevolgen van intrekking van het Kierbesluit Haringvliet, voor het eventueel intrekken van het Kierbesluit de ecologische en economische consequenties voor alle betrokken partijen en de andere landen van het Rijnverdrag in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bekend met de dreiging (1) van de provincie Zuid Holland om een schadeclaim van 3,5 miljoen euro in te dienen tegen het Rijk, bij het intrekken van het Kierbesluit Haringvliet? Kan de conclusie worden getrokken dat de provincie Zuid-Holland daadwerkelijk een schadeclaim zal indienen? Zo ja, houdt u in de uitgaven voor 2011 rekening met eventuele kosten naar aanleiding van een dergelijke claim?

4. Heeft u schriftelijke correspondentie over het Kierbesluit Haringvliet ontvangen van of verzonden naar de andere betrokken overheden en organisaties van die deelnemen aan de Rijn- of Maasverdragen sinds uw aantreden? Zo ja, bent u bereid deze documenten en eventuele toekomstige correspondentie openbaar te maken?

5. Wanneer is het eerstvolgende regulier overleg in verband met de internationale commissies voor de Rijn- en Maasverdragen?

6. Kunt u aangeven welke consequenties het intrekken van het Kierbesluit Haringvliet heeft voor de specifieke ecologische doestellingen zou hebben voor de gebieden Haringvliet en de Biesbosch in verband met de Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000? Indien deze effecten niet bekend zijn, bent u dan bereid deze te laten onderzoeken en de Tweede Kamer hierover te informeren?

7. Hoe verhoudt het eventueel intrekken van het Kierbesluit Haringvliet zich tot het advies commissie Veerman (het deltaplan) en tot het nationaal Deltaprogramma, waarin van het uitvoeren van het Kierbesluit Haringvliet wordt uitgegaan?

8. Kunt u aangeven of er binnen de begroting voor 2011 het synergiefonds Kaderrichtlijn Water voldoende ruimte is om in de kosten van het uitvoeren van het Kierbesluit Haringvliet te voorzien?

9. Kunt u deze vragen beantwoorden voordat de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Milieu plaatsvindt?

(1) http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fnovember%2FProvincie+Zuid-Holland+overweegt+schadeclaim+bij+terugdraaien+kierbesluit

Interessant voor jou

Vragen over het verzwijgen van antibioticagebruik door varkensboeren

Lees verder

Vragen over tandenknippen in de varkenshouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer